logo FAMU

Večer KF FAMU: Velmi dobře / The Evening of the Department of Photography FAMU: Very well

12. října 2018 19:00 -
12. října 2018 21:00For English scroll down

Večer Katedry fotografie FAMU: Velmi dobře

Večer KF FAMU: Velmi dobře proběhne v režii studentů bakalářského programu. Přestože jsme univerzita se vším, co k tomu patří, jsme si plně vědomi limitů a rizik příliš jednosměrného pedagogického procesu. Je to v posledku vždy nastupující generace, kdo musí určovat podobu současného umění a fotografie. A pedagogickému sboru i publiku nakonec prospěje také kontakt s živými a živelnými strategiemi a technikami prezentace a sebeprezentace. Znalosti pedagogického sboru (nejen) v této oblasti rychle stárnou a
nezbývá tak než se stále učit u žáků. Přejeme Vám i sobě příjemné překvapení, zábavu a poučení!

Samostatná katedra fotografie vznikla na FAMU v roce 1975, v Evropě patří k nejstarším katedrám svého druhu. Nabízí tříletý bakalářský studijní program a navazující dvouletý program magisterský, oba v českém i anglickém jazyce. Studium probíhá primárně v rámci sedmi kmenových ateliérů vedených výraznými osobnostmi fotografie i současného umění obecně – Ateliér dokumentární fotografie vedený Markétou Kinterovou, Ateliér experimentální a studiové fotografie vedený Rudou Prekopem, Ateliér klasické fotografie vedený Martinem Steckerem, Ateliér Nových médií vedený Hynkem Altem a Ateliér intermédií vedený Štěpánkou Šimlovou. Studenti se v nich mají možnost seznámit s celým spektrem technik produkce a postprodukce fotograficky založených obrazů, poznat a pochopit jejich možnosti a limity, nalézat a vynalézat vlastním záměrům i preferencím odpovídající tvůrčí prostředky. Příležitost získávat v průběhu studia zkušenosti na dalších pracovištích FAMU (kamera, střih, zvuk apod.) navíc podporuje přesahy do oblasti audiovize. Nedílnou součástí výuky jsou i kurzy z dějin a teorie fotografie a médií. Studenti se pravidelně účastní významných evropských fotografických festivalů. V rámci našich programů katedra spolupracuje s fotografickými a filmovými školami po celém světě.

Více informací: ctyridny.cz/program-2018/vecer-katedry-fotografie-famu/

ENGLISH

The Evening of the Department of Photography FAMU: Very well

Velmi dobře (Very well) will be organized by the BA students. Although we are a regular university, we are fully aware of the limits and risks of the too one-sided educational process. It is ultimately always the new generation that has to shape contemporary art and photography. After all, the teaching staff and audience can only benefit from contact with energetic and wild strategies and techniques of presentation and self-presentation. The skills of (not only) the teaching staff are getting obsolete, so they have to keep up and learn new things from their students. We hope that both you and we will enjoy a nice evening full of surprises, fun, and enlightenment!

The Department of Photography at the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague was founded in 1975, and it is one of the oldest departments of its kind in Europe. It offers a three-year bachelor’s degree program and a two-year master’s program; both in Czech and English. The classes are taught primarily in seven core studios led by prominent photographers and contemporary artists – the Studio of Documentary Photography led by Markéta Kinterová, the Studio of Experimental and Studio Photography led by Rudo Prekop, the Studio of Classic Photographs led by Martin Stecker, the Studio of New Media led by Hynek Alt, and the Studio of Intermedia led Štěpánka Šimlová. In the studios, students have opportunities to learn about the full range of production and post-production techniques in photography, discover and understand their possibilities and limits, and find and invent their own creative techniques for their own intentions and preferences.

More information: ctyridny.cz/en/program-2018/the-evening-of-the-department-of-photography-famu/

 

Desfourský palác.
.