Random Image
O FAMU

Úvodní slovo děkanky pro měsíčník FAMU News ke studujícím.

Milé studentstvo,

květen je měsícem, kdy se na FAMU změní vedení. Do 19. května o fakultu pečuji já společně s proděkankou pro vědu a výzkum Helenou Bendovou, proděkankou pro studijní záležitosti Martou Švecovou a proděkanem pro zahraniční vztahy Davidem Čeňkem. Od 20. května se děkanského úřadu ujímá David Čeněk, který následně představí svoje proděkany a proděkanku Akademickému senátu FAMU a tím i akademické obci, a to 23. května: proděkankou pro studijní záležitosti by se měla stát dlouholetá kolegyně z FAMU International Karolína Kyselová, proděkanem pro vnější vztahy a rozvoj Vít Schmarc a proděkanem pro vědu a výzkum Jakub Korda. V polovině května rovněž nastupuje nový pan tajemník Zbyněk Ondřich.

V uplynulých třech měsících docházelo k předávání děkanské i proděkanských agend, a to tak, abyste vy co nejméně pocítili, že dochází ke změnám, aby váš studijní i tvůrčí proces pokračoval bez narušení a veškeré zázemí a podpora vám byly k dispozici nepřetržitě. Děkuji svým kolegyním a kolegům, že k odevzdávání agendy přistoupili tak zodpovědně a důsledně, a že jsme tím naplnili předsevzetí z období, kdy jsme nastupovali my a ve většině oblastí jsme podporu předchozího vedení neměli. Jsem vděčná týmům děkanátu, kateder i Studia FAMU, že došlo k výraznému posunu v míře spolupráce, vzájemného respektu, nápomocnosti, vstřícnosti. 

Za čtyři roky, z nichž dva byly poznamenané pandemií, což mělo nemalý vliv na komunikaci a prožívání školní zkušenosti jak vámi, studentstvem, tak zaměstnanci a zaměstnankyněmi, jsme uspořádali na 30 mentoringů významných světových filmařek a filmařů různých profesí. Otevřeli jsme nové obory herní design, filmovou a audiovizuální výchovu a restaurování fotografie. Z herního designu již vyšli první absolventky a absolventi a jsou to nepřehlédnutelné tvůrčí osobnosti audiovize. Podpořili jsme výjezdy studujících i zaměstnaných osob na bezmála dvě stovky festivalů, výstav, konferencí a industry akcí. Proměnil se prostor Lažanského paláce, vznikly 4 chillout zóny ve sdílených koridorech pro společně trávený čas. Došlo k rozvoji knihovny zejména v oblasti elektronických zdrojů a vzdělávacích aktivit. Škola se důsledně zbilingvnila, nejenom v budovách (dvojjazyčná recepce) a navigačním systému, ale i ve své vnitřní komunikaci, tlumočení na akcích a překládání vnitřních dokumentů. Vznikl institut ombudsosoby a infrastruktura psychologické a preventivní podpory studentstvu i zaměstnaným osobám. Na důležité studentské aktivity navázaly koncepční činnosti: iniciativa Ne!musíš to vydržet dala vzniknout sérii setkání FAMU eticky a následně Etickému kodexu FAMU, stávky za klima korespondovaly s provozními opatřeními směrem k zeleným kancelářím a s vytvořením Manuálu udržitelné filmové výroby, který je nyní v testovacím roce používání. Rozšířila i zkoncepčnila se podpora výzkumných a vědeckých činností. Takto by šlo ve výčtu pokračovat dál – podstatné je však říct, že takovýto rozvoj nedělá jedna osoba, je výsledkem sdíleného úsilí, spolupráce mnoha lidí, pracovišť, rad a komisí a vyžaduje také kritické myšlení, inspirativní a věcné debaty, společné hledání a důslednou realizaci kvalitních a udržitelných řešení a postupů.

Děkuji vám, vstřícným a konstruktivním kolegyním, kolegům a aktivnímu a tvůrčímu studentstvu za čtyři roky intenzivní spolupráce, neustálých diskusí, společného přemýšlení, reflektování světa a pozice naší FAMU v něm.

Srdečně,

Andrea Slováková
děkanka

Milé studentstvo,

v tomto měsíci již ve velké intenzitě probíhá realizace praktických cvičení. Teď budete do audiovizuálního jazyka převádět koncepty, které jste připravovali od začátku akademického roku. Ráda bych s vámi nasdílela debatu, která se odvíjí mezi katedrami, Studiem FAMU a vedením fakulty. Každoročně znovuotevíráme diskusi o množství výroby (na FAMU vzniká na 500 cvičení za rok) a o přetížení studentstva i některých vyučujících. Předloni se kolegium děkanky po vyhodnocení rozsáhlé kapacitní studie, zaměřené na lidské i technické kapacity, usneslo, že vyzkoušíme důraz na společná cvičení a uvolnění kapacit zejména studujících některých oborů, pro tyto filmy tím, že bude striktně dodržována Bílá kniha a zadání cvičení oborových, které by měly být realizovány v menších spolupracích či dokonce zcela bez štábu. Tímto důrazem se měly uvolnit kapacity studujících pro realizaci společných cvičení, které mají i dle katederních zadání a Bílé knihy vznikat ve spolupráci jednotlivých profesí. Letos kolegium zhodnotilo, že tento pokus nebyl úspěšný, neboť studující jsou (na základě dobrovolných spoluprací nad rámec studijních plánů) vytížení spolupracemi na oborových cvičeních. Je tedy potřeba hledat jinou cestu. Toto bude jedno z klíčových témat pro nové vedení fakulty. Váš hlas je v této diskusi nesmírně důležitý, a proto nezapomeňte, že v rámci evaluací předmětů po skončení výuky v semestru máte možnost vyjádřit se také k tomuto tématu. Přispějte svou zkušeností.

Zároveň mi dovolte dodat osobní poznámku. V den děkanských voleb vyšel v Hospodářských novinách článek, který nepřesně či až lživě prezentoval vybrané jednotlivosti z vyšetřování, týkajícího se uniklých emailů na FAMU před dvěma lety, a k němuž jsem se vyjadřovala v minulém newsletteru. Po upozornění vydavatel shledal v článku chyby, které napravil publikováním odpovědi, zaměřené na korekci nepravdivých faktů dle tiskového zákona. V mezičase tento článek napáchal velké množství škod, poškodil moje jméno a dokonce očernil mojí rodinu. I když se proti samotnému článku bráním i právně, je mi líto, že mohl zapůsobit na mnohé z vás, znejistit či zavádět vás. Myslím, že je to typ situace, která se v nějakém měřítku stane někdy asi každému - vyznění nějakých věcí (a je jedno, jestli někým jiným zamýšlené anebo nechtěné) je jiné, než reálné skutky. Čelit pak odsuzování, pomluvám či výsměchu je těžké a zraňující. Nicméně je důležité neuhnout ze zásad, které člověk má. Je to právě vnitřní integrita a čisté svědomí, které člověka v takovou chvíli upevní a umožní mu takovým situacím čelit. A také požádat o pomoc. Já jsem to také udělala a byla to podpora lidí kolem mě, díky které jsem našla síly na oprávněnou obranu. Přeji vám, abyste takovým situacím čelit nemuseli, ale pokud by se vám staly, abyste našli vnitřní rovnováhu, dokázali oddělit to, co "se říká", od toho, kdo jste, a nebáli se požádat o pomoc. I tady na škole máme rozsáhlou podpůrnou infrastrukturu, která je vám kdykoliv k dispozici.

Přeji vám krásné jarní dny.

Srdečně,
Andrea Slováková
děkanka

Milé studentstvo,

máme zvoleného nového děkana. Nejdříve bych ráda poděkovala kandidátce i kandidátovi za jejich vnímavý vhled do fungování školy, za vypracování koncepcí i konstruktivní debatu během pléna akademické obce, kde jste je adresovali otázkami. Blahopřeji Davidu Čeňkovi ke zvolení a oceňuji jeho rozvojovou koncepci školy. Průběh voleb byl důstojný a soustředil se na podstatné věci, které naše škola a vy, studentstvo, potřebujete či preferujete.

Můj mandát končí 19. května a do té doby se já i můj tým budeme soustředit na předání agendy. Správa naší školy je objemná, vrstevnatá a komplexní činnost, a takto budeme přistupovat k jejímu odevzdání. Moje vzpomínka na období před čtyřmi lety, když jsem agendu přebírala spolu s mými proděkany a proděkankou, obsahuje zkušenosti a praxe, jímž jsem se už tehdy rozhodla vyvarovat, a říkala jsem si - až budeme odevzdávat agendu, nebudou to prázdné počítače a útržkovité či nepřesné informace, pokusíme se to udělat co nejvíce strukturovaně a důsledně. Na stav některých rozpracovaných agend či projektů se můžete podívat také v prezentaci, kterou jsem měla pro akademickou obec v prosinci. Věřím, že i toto tříměsíční období bude plné inspirativních diskusí, sdílení zkušeností a že bude ke prospěchu instituce i vás, studentstva.

Dnes probíhá plénum akademické obce, na němž se představují kandidátky a kandidáti do fakultního i celoškolního senátu. V úterý a ve středu pak probíhají volby, jež určí, kdo bude reprezentovat akademickou obec v těchto orgánech, které jsou nejdůležitějším pilířem akademické samosprávy. Přijďte, diskutujte, zúčastněte se voleb.

Srdečně,

Andrea Slováková
děkanka 

Milé studentstvo,

pojďte se podílet na tom, jak naše škola funguje - pojďte volit! Ráda bych vás podpořila v tom, abyste participovali na rozhodování o naší škole, abyste spoluurčovali její podobu a rozvoj. V únoru a březnu k tomu máte hned tři možnosti. 19. a 20. února můžete volit 1 člena studentské komory v rámci dílčích doplňovacích voleb. Tyto volby Akademický senát FAMU vyhlásil proto, že v minulém roce ukončil své studium, a tedy i působení v senátu student, za něhož již nebyl náhradník z minulých senátních voleb. V březnu pak (5. a 6. března) proběhnou rozsáhlé volby: do fakultního senátu se bude volit 5 zástupců a zástupkyň akademické obce, a zároveň se bude volit 5 osob do celoškolního Akademického senátu AMU. Fakultní akademický senát je samosprávný orgán, který kontroluje činnost děkana/děkanky, schvaluje rozpočet fakulty a podílí se na velkém množství dalších rozhodnutí - schvaluje například znění přijímacího řízení, projednává roční učební plány, akreditační spisy, schvaluje změny Statutu FAMU, což je taková naše "ústava", a zabývá se podněty akademické obce FAMU, kterou zastupuje.

Klíčovou rolí fakultního senátu je volba děkana či děkanky. Tyto volby u nás na další čtyřleté funkční období proběhnou 22. února a vy všichni jste zváni na Plénum akademické obce FAMU 15. února v Referenční projekci SF a online na prezentace kandidátky a kandidáta na tuto funkci. Budete mít možnost ptát se, diskutovat. Já se o tuto pozici již neucházím a v prosinci jsem na zasedání Senátu FAMU shrnula, co děkanka ne/dělá, i které věci rozvoje a organizace fakulty zůstávají rozpracované a nástupkyně či nástupce se může rozhodnout na ně navázat.

Celoškolní Akademický senát AMU je samosprávný orgán, v němž každou ze 3 fakult AMU zastupuje 5 reprezentantů/ek. Senát AMU kontroluje činnost rektora/ky, schvaluje rozpočet AMU a další klíčové věci pro fungování celé školy. Může se vyjadřovat například k zásadním předpisům, jakými jsou Akreditační řád či Studijní a zkušební řád, které vydává rektorát AMU a které do velké míry určují podobu vaší výuky. Schvaluje Vnitřní mzdový předpis, který určuje výši tarifů mezd na AMU, schvaluje změny Satutu AMU, jakési "ústavy" naší akademie.

Každá kandidátka a kandidát do senátu, jak fakultního, tak celoškolního, předkládá svoji představu o tom, jak bude v senátu působit. Tyto koncepce dostanete i emailem ve Volebním speciálu, a budou zveřejněny na webu. Dále se kandidáti a kandidátky představí na Plénu akademické obce FAMU. Přijďte se jich ptát, diskutovat s nimi o škole. Zajímá vás, co všechno senáty dělají a kde jsou hranice jejich pravomocí? Vše je definováno v Jednacím řádu. Zajímá vás, jak přesně probíhají které volby? To je zas určeno Volebními řády FAMU a AMU. Zajíma vás, jak vypadá Statut FAMU a Statut AMU

Ptejte se, zajímejte se, pojďte diskutovat. Škola je do velké míry taková, jakou ji utvoříme společně. Máte v tom významnou roli, hlas každého z vás je významný.

Přeji vám příjemný zbytek zkouškového a krásný začátek letního semestru.

Srdečně,
Andrea Slováková
děkanka

Milé studentky, milí studenti,

máte před sebou zkouškové období, které na naší škole není jen časem pro intenzivní samostudium a atestace, ale také prostorem soustředění na dokončování příprav vašich tvůrčích výstupů. Dokončujete scénáře a storyboardy, domlouváte poslední chybějící spolupráce, pokud se jedná o společná cvičení. Čas v delších úsecích, který máte teď, vám dává možnosti pro ponor do vašeho hledání, zkoušení, zkoumání. Každý tento proces prožívá jinak - někdo především introspektivně a potřebuje ticho a uzavření se, někdo naopak skrze sdílení, diskuse, společný vývoj témat i plánované podoby zpracování.

Leden je na FAMU vzrušujícím měsícem i proto, že vybíráme uchazeče a uchazečky, kteří se stanou budoucím studentstvem. Těch, kteří se zajímají o studium našich oborů, každým rokem přibývá. V roce 2020/21 se hlásilo 588 lidí, v roce 21/22 už 713, 22/23 to bylo 747, a v roce 23/24 769 osob pro bakalářské studium. Mám radost, že se zájem o studium u nás navyšuje a zároveň ze zpětné vazby od vedoucích kateder vím, že dochází typicky buď k udržení anebo navýšení kvality uchazečstva. Na způsobu, jakým jsou sestaveny ročníky, jejichž práce pak vidím u klauzur, si vážím otevřenosti vůči rozmanitosti - budoucí studenti a studentky přichází z různých kontextů a s potěšením vždy pozoruju jejich růst ve znalostech i dovednostech, ale taky vývoj vlastního výrazu a uvažování nad tvorbou a prostor a podporu, které jim k tomu katedry vytváří.

Vy se budete soustředit na svoje zkoušky a tvůrčí práci. Ať už je váš proces tvorby jakýkoliv, přeji vám, abyste v lednu našli prostor pro intenzivní zaujetí a měli z něj radost.

Srdečně,
Andrea Slováková
děkanka

Milé studentstvo,

poslední měsíc výuky zimního semestru slouží také k tomu, abyste dokončovali své náměty či přípravy na natáčení, které budete realizovat v prvním pololetí roku 2024. Věřím, že pro společná cvičení se vám i díky projektovým dnům povedlo dokompletovat štáby a domluvit se na spolupráci se spolužačkami a spolužáky z jiných kateder. Oborová cvičení realizujete sami – ta slouží k tomu, abyste rozvinuli některou z podstatných profesních dovedností vaší specializace. Věnujte této úvodní přípravné fáze vašich praktických úkolů dostatek času, pozornosti a soustředění: nemusí z každého cvičení vzniknout přímo celistvý krátký film, avšak každé cvičení je výrazem vašeho přemýšlení, zručnosti, osvojovaných dovedností a zároveň vašim uměleckým vyjádřením. Jste svobodní, máte prostor každou jednotlivost promyslet samostatně, po svém.

V momentech tvůrčí seberealizace si vzpomeňme na ty, kteří by se svobodně vyjadřovat chtěli a nemohou, neboť žijí v politickém útlaku, ve válce či v chudobě. Jsem vděčná, že naši školu můžeme společně tvořit a rozvíjet tak, že vy máte možnost svoje díla vytvořit podle svých úvah, vztahu ke světu, své profesi a umění.

Přeji vám krásný prosinec,
Andrea Slováková
děkanka

Milé studentstvo,

v listopadu probíhají promoce. Ať už je vnímáte jako významuplný akademický rituál, jímž absolventky a absolventi oslaví završení svých studií, anebo jako nezbytné zveřejnění dokončení studia, zejména oslovující příbuzné a blízké, ráda bych jak absolventstvo, tak aktuální studentky a studenty podpořila v krátkém zastavení a zamyšlení nad léty vašeho studia a dalšími kroky v profesním životě. Věřím, že během studia jste měli možnost svobodně se rozvíjet v hledání svého způsobu vyjádření a že osobnosti, které jste potkaly na katedrách, byly pro vás inspirací a podporou v tomto objevování. Rovněž věřím, že si odnášíte zkušenost způsobů jednání a postojů ke kolegům a kolegyním, založených na vzájemném respektu, naslouchání, přístupu, který stojí na inkluzivitě a podpoře různosti. Pokud tyto hodnoty přenesete do profesního prostředí, může se nám povést obrátit přenos hodnot - není nutné si něco "vytrpět", či něco "strpět", protože "i v praxi to bude takové", je možné vstoupit do prostoru audiovize a budovat a rozvíjet tam prostředí, které bude zdůrazňovat ohleduplnost, vnímat citlivost a ctít různost.

Přeji vám radost ze studia i tvorby,

srdečně,
Andrea Slováková
děkanka

Milé studentky, milí studenti,

vítejte v novém akademickém roce 2023/24.

Starším z vás gratuluji k dokončení cvičení a filmů, které byly prezentovány na klauzurních projekcích. Bylo opravdovou radostí sledovat vaše přemýšlení, zkoušení, důslednou, vynalézavou práci s filmovou řečí, zpracování naléhavých témat. Jsem nesmírně hrdá na úžasně různorodé soubory ročníkových i absolventských děl.

V prostředí školy jsme vytvořili infrastrukturu, místa i postupy, které jsou pro vás oporou a prostorem vyjádření. Záleží mi na tom, aby vaše perspektiva mohla být nahlédnuta, vaše zkušenosti zohledněny a vaše potřeby vyslechnuty.

Letošní první ročník byl již třetím, který absolvoval školení sdružení Konsent, týkající se hranic ve vzájemných interakcích a chování ve škole a (k) fakultní komunitě, jakožto jednu ze složek vzdělávání (nás všech, neboť tyto workshopy, v uzpůsobené podobě, máme i pro vyučující, vedení a zaměstnance a zaměstnankyně) v oblasti vnitřní kultury  a hodnot pro vytváření příjemného a bezpečného prostředí. Navazovat budou během roku workshopy organizované paní ombudsmankou (první z nich se věnuje tématu duševního zdraví a vnitřní rovnováhy) a vzdělávací akce například k tématu opatření pro studující se speciálními potřebami. Ve veškeré fakultní komunikaci používáme inkluzivní jazyk. Druhým infrastrukturním pilířem je fakultní psycholožka, která je vám zdarma k dispozici. Když se objednáváte emailem, odpověď můžete očekávat v horizontu týdne a schůzku cca do dvou týdnů. A třetím klíčovým bodem fakultní infrastruktury pro férové prostředí je institut ombudsmanky.

Co se týče míst, doporučuji vám využívat zázemí naší skvělé knihovny, která má unikátní knihovní fond z našich oborů a rovněž přístup do oborových databází textů, tichou studovnu, buňky pro sledování filmů i společnou pracovnu, kde je možné rovněž pustit si film. V prostorách čerstvě vymalovaného Paláce Lažanských pak najdete čtyři chillout zóny (v koridorech na 1., 2. i 3. patře nalevo od schodiště, resp. od výtahu), které slouží k možnosti vašeho oddychu mezi přednáškami a setkávání mezi katedrami. Klub FAMU se po dlouhých letech podařilo rozběhnout tak, aby nabízel kvalitní jídlo s veganskými variantami za dostupné ceny a se slevami pro studentstvo.

A na závěr postupy: váš názor je důležitý. Můžete jej sdělit skrze katederní studijní ambasadory a ambasadorky, v rámci sběru vnitřního hodnocení během října (to ve vztahu k celému uplynulému akademickému roku), v němž se vyjadřujete nejen k výuce, ale i k průběhu výroby cvičení, k vašemu celkovému vytížení, zázemí, fungování katedry, můžete oceňovat, pojmenovávat mezery a nedostatky, navrhovat zlepšení. Podrobně k jednotlivým předmětům, které absolvujete, se máte možnost vyjádřit vždy na konci semestru skrze krátké elektronické dotazníky přímo v KOSu. A také vás zvu na každoměsíční setkání s děkankou - prostor, v ramci něhož od vás osobně ráda slyším vaše nápady, komentáře či strasti, a společně pak na nich můžeme pracovat.

Přeji vám v celém akademickém roce radost z nového poznání a tvůrčího přemýšlení vašich projektů.

Srdečně,
Andrea Slováková
děkanka

Milé studentstvo,

tento týden ve středu začal klauzurní maraton, který potrvá do 28. září. Jsem velmi hrdá na všechna cvičení a filmy, které se podařilo dokončit. Na prvních projekcích byla vidět i cvičení, která ještě neměla hotový zvukový mix anebo barevný grading - ráda bych vás povzbudila k tomu, abyste v postprodukci byli důslední a dali prostor studujícím z kateder zvukové tvorby a kamery, aby mohli předvést svoji práci dokončenou a v takové podobě, v jaké ji pokládají za finální. Měla jsem velkou radost z tvorby, kterou jsem dosud viděla, protože ukazuje, jak jste různí a různé, na jakých tématech vám záleží a jak pátráte a hledáte způsoby vyjádření. Ten proces průzkumu a objevování je úplně nejdůležitější, to, že si odzkoušíte natočit třeba nějaký žánr, anebo zpracovat netriviální téma, a pak ve střižně vidíte, že vám chybí nějaký typ záběrů, vrátíte se je dotočit, a pak zkoušíte skladbu tak, abyste opravdu řekli, co jste společně ve štábu původně zamýšleli. Vážím si každého jednoho cvičení, které vzniklo upřímnou snahou prohlubovat své kompetence a dovednosti a docílit tvaru, který komunikuje to, co je pro vás klíčové.

Ze studentských let si dobře pamatuji své prožívání zářijových klauzur, vždy je provázela nervozita a obrovské množství pochybností, pokora vůči expertízám jednotlivých profesí a zároveň touha po tom příště se dokázat vyjádřit líp, přesněji, naplnit původní záměr víc, ale taky dokázat líp reagovat na překvapení a nečekané momenty během natáčení. Přeji vám, abyste byli spokojení se svými díly, a zároveň dokázali analyticky nahlédnout, kam vás to dílo posílá dál, co jsou ty výrazové prostředky a témata, která chcete zkoumat a v jakém způsobu vyprávění a sdělování se chcete zdokonalit ještě víc.

Těším se na setkání na projekcích,

Andrea Slováková
děkanka

Milé studentstvo,

pokud se v létě věnujete dokončování svých cvičení a filmů anebo psaní bakalářských a diplomových prací,přeji vám hodně sil, koncentrace a inspirativních momentů. Nezapomínejte číst – ponoření do textu, ať už beletristického, odborného či básnického, dává mozku jiný typ úkolů a zpracování podnětů, než například sledování filmů, umožňuje pomalejší myšlení a může vás obohatit o nové náhledy na věci, o nichž zrovna přemýšlíte.

Ráda bych se s vámi podělila o radost z práce paní ombudsmanky, která na zasedání Akademického senátu FAMU na konci června prezentovala svoji výroční zprávu. Za necelý rok svého působení řešila Pavlína Junová 51 podnětů, uspořádala několik vzdělávacích, podpůrných či facilitačních aktivit, v návaznosti na setkání FAMU eticky připravuje s pracovní skupinou Etický kodex FAMU a účastnila se mezinárodní konference, kterou v Praze pořádala Evropská asociace ombudsosob ve vyšším vzdělávání a která byla mimořádně podnětná i pro českou platformu ombudsmanek a ombudsmanů, která se početně rozrůstá závratným tempem. Jsem ráda, že FAMU stála na počátku zakládání a rozvoje institutu ombudsosoby jako klíčové součásti infrastruktury vysoké školy.

Na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary proběhlo 2. července Setkání významných zástupců a zástupkyň audiovize s premiérem Petrem Fialou a ministrem kultury Martinem Baxou, kterého jsem se účastnila a které se týkalo především připravované novely audiovizuálního zákona, ale také systému pobídek a aktuální nemožnosti jejich čerpání. Setkání se kromě konsenzu na výši parafiskálních poplatků jakožto budoucího příjmu transformovaného audiovizuálního fondu a konstruktivního řešení fungování filmových pobídek věnovalo i otázkám struktury audiovizuálního fondu a přípravy jeho strategických dokumentů. FAMU se společně s dalšími vysokými školami vyučujícími obory audiovizuální tvorby při diskusích o novele zákona zasazuje především za silnou systematickou podporu autorů a autorek, a to jak těch již zavedených, tak nastupující generace, stejně jako i začínajících producentů a producentek, na předpoklady smysluplné a koncepčně promyšlené podpory pro vývoj, výrobu i distribuci audiovizuálních děl, pro filmovou výchovu a zároveň o vřazení aspektů environmentálně udržitelného natáčení do zákona.

Přeji vám krásný srpen a budu se těšit na setkání na klauzurních projekcích, které začínají již v posledním srpnovém týdnu.

Srdečně,

Andrea Slováková
děkanka

Milé studentstvo,

gratuluji všem z vás, kteří v červnu absolvovali svoje klauzurní zkoušky. Jsem ráda, že se nám daří rozprostírat výrobu do běhu akademického roku tak, aby rok od roku větší část klauzur probíhala v červnu. Značnou část z vás však teprve čeká dokončování cvičení a filmů pro klauzury v září. Chci vám popřát, abyste i během dokončování nacházeli čas pro vstřebávání podnětů - čtení, výstavy, filmy, či jakékoliv činnosti, které vás naplňují. Vydat ze sebe energii a promýšlení celého díla je krásný proces, ale také vyčerpávající, a tedy zároveň s ním vjemy a inspirace přijímat je neméně důležité. K těm podnětům pak následně mohou patřit i účasti na klauzurních projekcích nejen vašich, ale i vašich spolužáků a spolužaček z jiných kateder. Nezapomeňte na barevný grading a mix zvuku - tyto části postprodukce umožňují jednak ukázat vaše dílo tak, jak ho opravdu jako kompletní sami vnímáte, a zároveň členkám a členům vašeho štábu dílo promítnout na svých klauzurách a prezentovat se hotovou prací, což je nesmírně důležité.

Před létem plným tvorby bych ráda zdůraznila jednu hodnotu, kterou komunikujeme na různých fórech, ale je určitě vhodné ji opakovat častěji: cílem vašeho tvůrčího snažení není či nutně být nemá umístění cvičení na nějaký filmový festival. Je krásné, pokud získáváte praxi uvádění svých filmů či zkušenosti s mezinárodními festivaly, avšak to je případný vedlejší výsledek. Prvořadé je, abyste zkoušeli, abyste hledali svoje vlastní vyjádření, způsob reprezentace tématu skrze takovou práci s výrazovými prostředky, která souzní s vašim tvůrčím vnímáním a abyste se nebáli experimentovat a objevovat - jinde než ve škole na to už tolik prostoru nebudete mít.

Přeji vám krásné léto,

Andrea Slováková
děkanka

Milé studentstvo,

v červnu se intenzivně věnujete tvorbě, ať už jí dokončujete, protože máte klauzurní prezentace ještě v tomto měsíci, anebo připravujete oborová, samostatně realizovaná, či společná cvičení a filmy pro zářijové klauzury. Přeji vám soustředění a možnost koncepčního přemýšlení a také průběžné možnosti nabírání podnětů a sbírání inspirace, kterou můžete zúročovat v procesu tvorby.

Před rokem jsme procházeli těžkým obdobím, kdy byly zveřejněny ukradené mailové konverzace několika pedagogů a pedagožek. FAMU, AMU i postižení vyučující podali trestní oznámení a případu se věnovala Policie ČR, která letos v dubnu oznámila odložení případu. Proti odložení bylo podáno několik stížností, takže aktuálně PČR vyhodnocuje, jak bude postupovat dál. Tento průběžný závěr byl prezentovaný na AS AMU i AS FAMU. Na toto nelehké období pak navázaly různé konstruktivní kroky především ve spolupráci s paní ombudsmankou, na podzim proběhlo 6 setkání FAMU eticky a nyní na základě podnětů z těchto diskusí pracovní skupina složená z různých zástupkyň a zástupců fakultní komunity vytváří Etický kodex FAMU.

V uplynulých týdnech jsem kromě našich klauzur navštívila i klauzury na jiných školách (na Sutnarce v Plzni a FaVU v Brně). Je přínosné a také inspirativní vidět, co tvoří studující jiných škol a také, jakým způsobem to prezentují. Někde jsou standardem půlstránkové explikace (či koncepce), které visí po celou dobu výstavy vedle díla, někde pouze popisek, avšak ateliéry publikují texty k vysvětlení aktuálních koncepcí či zadání cvičení a způsobu přemýšlení nad těmito zadáními v procesu tvorby. Hodně se liší produkční podmínky. Typicky studující dostanou k dispozici pouze zázemí a techniku, která je na škole, ale žádné další rozpočty na svá díla. I takto komparativně jsem nesmírně ráda za dialogický a diskusní rozměr našich klauzur; důsledná, strukturovaná a analytická zpětná vazba i mimo dílnu je nesmírně důležitá pro přemýšlení a rozvoj tvůrce/tvůrkyně, schopnost vysvětlit svá tvůrčí rozhodnutí zase trénuje schopnost komunikovat svůj záměr i jiným lidem, verbalizovat vnitřní pnutí a pochody. Ráda bych vás také vyzvala, pokud máte podněty k tomu, jak by se mohly klauzurní prezentace ještě posunout či rozvinout, napište to do evaluací, ať se můžeme inspirovat i vašimi podněty. Zároveň vám přeju hodně sil, nápadů, skvělých spoluprací i možností chvil usebrání a promýšlení vaší tvorby, ať je odrazem toho, kým a jakými jste.

Andrea Slováková
děkanka

Milé studentky, milí studenti,

naplno již probíhají realizace praktických cvičení a končí kontaktní výuka letního semestru. Teď se noříte do soustředění nad svými díly, které jste mnoho měsíců připravovali – přeji vám, ať je tento proces intenzivní, konstruktivně dialogický uvnitř spolupracujících týmů a přínosný ve zkušenostech, které odzkoušením naplnění svých plánů a představ naberete.

Proběhnuvší Plénum akademické obce bylo hodně diskusní. Rozprava se protáhla o hodinu oproti plánovanému času a bylo z ní patrné, kolik je věcí, o kterých chceme společně diskutovat a jak naléhavě cítíme nutnost probrat určité otázky. Zazněly skvělé podněty týkající se udržitelné filmové výroby či praktik prvního ročníku anebo fungování Studia FAMU. Podněty z pléna odnáším na kolegium děkanky, kde je budeme dále řešit s vedoucími kateder. Další plénum bude mít jako jedno z témat výrobu praktických cvičení a sestavování štábů. Opakovaně narážíme na motiv toho, že některé profese se studujícím obtížně hledají pro společná cvičení. Jedná se o dlouhodobý problém, který intenzivně řešíme také na děkanátu, a to jak se Studiem FAMU, tak se všemi katedrami na kolegiu děkanky. Shrnu zde řešení, které bylo přijato pro tento akademický rok (a věřme, že zafunguje; pokud fungovat nebude, pro příští akademický rok bude muset být přijato řešení jiné):

- Na základě rozsáhlé kapacitní studie provedené cca před rokem se ukázalo, že pokud by se dodržovala Bílá kniha, nedostatek profesí by dle stávajícího počtu studentstva jednotlivých kateder nebyl. Proto se všechny katedry a Studio FAMU pro letošek zavázaly dodržovat předepsané kapacity, ale i štábové profese předepsané ve výrobních listech jednotlivých cvičení. Největší vytížení kateder jako je například katedra zvukové tvorby či produkce, začala způsobovat oborová cvičení jiných kateder, s nimiž však Bílá kniha nepočítá jakožto s vytvářenými ve štábech. Přísné dodržování Bílé knihy, garantované vedoucími kateder, dílnavedoucími a Studiem FAMU, se jeví být hlavní (pokud ne jedinou) alternativou potenciálního rušení některých cvičení (ročně jich vzniká 500 až 600), a je proto klíčové jej letos důsledně odzkoušet.

- Systematizace předrealizačních a realizačních porad a jejich pevné termínové zakotvení v běhu akademického roku by měly zajistit včasnou přípravu projektů a včasné sestavování štábů tak, aby na začátku letního semestru kompletní štáby pro společná cvičení sestaveny byly.

- Přibyly postprodukční porady, aby bylo zajištěno, že je na postprodukci dost času a že u společných cvičení má opravdu každá profese prostor pro realizaci své části spolupráce a může se jím prezentovat na klauzurách.

- Prostor pro sestavování štábů je i na fakultním Slacku, kde je možné se mezi studujícími domlouvat online (výběr platformy proběhl vloni na základě hlasování akademické obce).

- Vedle katederních pitchingů připravovaných filmů poprvé proběhl tzv. Projektový týden, kde studující prezentovali své připravované filmy a hledali profese, které jim ještě do štábů chyběly.

Přeji vám všem chuť do hledačství a objevování a radost z natáčení a postprodukce.

Srdečně,
Andrea Slováková
děkanka 

Milé studentky, milí studenti,

v dubnovém newsletteru najdete mnoho skvělých zpráv. Navyšujeme mzdy, vedle běžících výzkumných a tvůrčích projektů jsou vyhodnoceny či vyhlášeny další výzvy (všimněte si také výzvy GAMU!), studentské filmy se objeví na těch nejprestižnějších světových festivalech (Annecy, Hot Docs), proběhne naše oslava studentské tvorby FAMUFEST.

V uplynulém měsíci mě osobně potěšilo, jak proběhla účast našich studujících na jednom z nejprogresivnějších festivalů dokumentárních filmů, CPH:DOX. Nejenže se účastnili industry programu, ale vedle toho, pod vedením pedagožky Lucie Králové, každý z nich sledoval jeden z projektů ve vývoji, jeho prezentaci v rámci Pitching fóra, a pak se spolu s režisérem/kou a producentem/kou účastnil i one-to-one meetingů, v rámci nichž týmy jednají s potenciálními zahraničními koproducenty, distributory, sales agenty apod. Studující měli velmi plný program, získali však zkušenost, kterou jiným způsobem nabýt nemohou. Na tomto příkladu chci ilustrovat, jak má smysl koncipovat tu "výjezdovou" část mezinárodních aktivit školy: ne jako "výlety" či nějak vágně jaksi "za odměnu", ale jako efektivně strukturované programy, díky nimž mohou studující (v jiných případech také vyučující) poznávat současnou světovou kinematografii a účastnit se jejího dění, vidět aktuální trendy ve světovém filmu, učit se, navazovat mezinárodní kontakty a nechávat se inspirovat.

Přeji vám, aby tento měsíc, kdy mnoho z vás finalizuje přípravy, nebo začíná či již realizuje svá natáčení, byl pro vás plný obohacujících podnětů.

Srdečně,
Andrea Slováková
děkanka

Milé studentstvo,

na příkladu Berlinale jsme mohli vidět, jak na ploše týdne můžeme nabrat velice různorodé zkušenosti. Důležité pak je i to, abyste je mezi sebou sdíleli, tak ještě zvětšíte obohacení, které si z akce všichni odnáší. Bezmála 30 studujících z různých kateder získalo intenzivní zkušenost se světovým filmovým průmyslem a nabralo inspiraci skrze nejnovější filmy a několik programů zaměřených na rozvoj tvůrčích přístupů, prezentačních dovedností, networking či poznání aktuálního přemýšlení ve filmovém umění, skrze různé typy účasti na jednom z nejvýznamnějších filmových festivalů na světě.

I když děkanské volby mohou být až za bezmála rok, na podzim proběhne jejich vyhlášení. Podobně jako volby do senátu, i tyto pravděpodobně vzbudí různé emoce.  Na desítky dotazů, které dostávám já osobně či moji blízcí spolupracovníci a spolupracovnice, jestli budu opět kandidovat, odpovídám prozatím neurčitě. Ještě je na rozhodnutí čas. Různé taktické výpady proti mně, které aktuálně registruji, nicméně naznačují, že jisté rané předvolební klima již nastalo. Nebude to jednoduché období – můžeme očekávat množství politických tlaků, různě motivovaných zavádějících „drbů“, oživování již uzavřených a vyřešených sporů, vytváření různých konstrukcí, mobilizaci emocí.

S vedením fakulty jsme se shodli, že naší prioritou je co nejvíce odstínit vás, studující, od případných tlaků a neshod, pokud budou vznikat. Je klíčové, abyste se soustředili na svoji tvorbu a výuku. I na základě různých „komunikačně-rehabilitačních“ aktivit, které jsme v uplynulých dvou a půl letech společně jako fakultní komunita podnikli, věřím, že se na škole dokážeme jeden k druhému chovat slušně a chystané podněty řešit skrz orgány, na které, včetně případných, jakkoliv vyhrocených debat, patří. Vám, studujícím, chci říct dvě věci: 1. Máte právo na svůj názor. 2. Máte rovněž právo na politické otázky ve škole nereagovat nijak, nevyjadřovat se k nim, nezaujímat stanovisko. Chovejte se tedy podle toho, jak je vám to vlastní a co vy samy/i považujete za důležité. Prioritou je váš vzdělávací proces a prostor pro tvorbu.

Upřímně (a osobně) vám mohu říct, že se připravuji na těch několik měsíců, které budou zajisté psychicky velice vyčerpávající. I proto jsem s pomocí mých kolegyň a kolegů stanovila takovýto plán:

1) prvořadé samozřejmě je, aby škola dobře (resp. stále lépe) fungovala, tzn. dále pracovat na realizaci řešení toho, co vás trápí (přetížené studijní plány, nutnost výrobních oken ve Studiu FAMU zajišťujících odpovídající kapacity všem studujícím, podpora sestavování štábů, způsob zápisu a kapacity povinně volitelných předmětů atd. – tři ze čtyř zmíněných problémů se jeví být velice blízko vyřešení již v rámci tohoto semestru, neboť se podařilo ještě více posunout řešení zkoušená či započatá v před/minulém semestru);
2) pokračovat v rozvojových krocích (mentoring významných filmařek a filmařů všech profesí, aktivní účast na festivalech a událostech pro filmové profesionály, zavádění udržitelné filmové výroby, moduly zaměřené na kritické myšlení, vnitřní rovnováhu, zelené filmování apod.);
3) pokračovat v zlepšování podmínek pro vyučující a zaměstnankyně a zaměstnance (aktuálně už druhý měsíc probíhají intenzivní vnitroškolní diskuse o rozpočtu na letošní rok a je velmi pravděpodobné, že další plošné navýšení mezd, k němuž dojde od dubna, bude zásadně vyšší než to loňské);
4) nezanedbávat čas pro vás (setkání děkanky se studujícími) a zaměstkankyně a zaměstnance, kteří mají podněty, nápady či strasti.
Politicky motivované spory budu řešit až po těchto prioritách.

Je možná dobré si vzpomenout, jak nám před dvěma lety či před rokem chyběl čas osobního setkávání a možností společných realizací tvůrčích výstupů. Teď chodíme každodenně do školy a můžeme realizovat i praktickou výuku bez překážek – využijte toho. Choďte do školy. Přeji vám radost ze započatého semestru, probíhající výuky a možností absolvovat vše prezenčně a potkávat se v učebnách, ateliérech i společných prostorách naší školy.

Srdečně,

Andrea Slováková
děkanka

Milé studentstvo,

jsme v závěrečné části zkouškového období. Věřím, že vás příprava na atestace obohatila, že máte spoustu nových poznatků a snad jste se i ponořili do filmů či knih, které vás strhly či překvapily. Ti a ty z vás, kteří máte i zimní datum klauzur, jste zároveň pracovali na svých tvůrčích výstupech. Opakovaně jsem si všimla, že zde studující z některých kateder trávili celé dny i noci, aby dokončili svoje cvičení. Jsem nadšená, když sleduju váš ponor a vášeň pro tvorbu, avšak zneklidňuje mě vidět vás ve stresu a nestíhajíc mít život i mimo školu. Na mnoha katedrách vnímám silně přetížení studujících a již jsme skrze dialog s katedrami, resp. garanty a garantkami studijních programů, navrhovali několik opatření k tomu, aby byly studijní plány méně plné a dávaly více prostoru pro plnění praktických úkolů.

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak vy sami můžete přispět k úpravě studijních plánů, je vyplnit v dotazníkových evaluacích jednotlivých předmětů, jež najdete v KOSu, kolonku "objem nepřímé výuky". Do ní napíšete, kolik času věnujete konkrétnímu předmětu mimo přímou kontaktní výuku. Právě tato data pomáhají realisticky upravovat kreditové ohodnocení předmětů. Bez vaší zpětné vazby je nezískáme.

V příštím týdnu proběhnou dva projektové dny, v jejichž rámci se představí připravovaná cvičení a filmy, které jsou realizované v mezikatederních štábech. Prezentace proběhnou v anglickém jazyce a jejich cílem je také umožnit vám, abyste se seznámili s tím, na čem pracují vaši spolužáci a spolužačky, avšak také abyste mohli najít spolupracující osoby, které ještě ve štábu postrádáte, či abyste naopak o spolupráci mohli projevit zájem. Po každé 7minutové prezentaci bude prostor pro krátkou diskusi. Budeme nesmírně rádi, když se rovněž přijdete ve středu a/nebo v pátek do projekce v Lažanském paláci podívat!

Přeji vám klidný čas po skončení zkouškového období a příjemný začátek nového semestru v polovině února.

Srdečně,
Andrea Slováková

Milé studentky, milí studenti,

přeji vám v novém roce hodně podnětných prožitků a zkušeností a také prostoru pro přemýšlení a vaši tvorbu.

Minulý rok byl opět náročný a v mnohém také testoval charaktery a schopnosti vyrovnat se s krizovými situacemi. Děkuji vám za solidární přístup, který jsme díky společnému úsilí mohli jako celá škola projevit vůči ukrajinským studentkám, studentům a ukrajinskému obyvatelstvu. S radostí jsem sledovala také vaše projekty a aktivity, například free shop, který je naproti recepci, listopadový program týkající se boje s klimatickou krizí, či účast některých z vás na diskusích FAMU eticky, z nichž brzy vzejde Etický kodex FAMU.

Ráda bych vás podpořila v hledačství. Ať jste na kterékoliv katedře, vy budete určovat, jak budou vypadat profese a jak se bude proměňovat prostor českého filmového průmyslu, či jak se bude rozvíjet kinematografie jako umění. Čas studia je ten vzácný pro zkoušení a objevování – na vás závisí, co bude do budoucna kterou profesi definovat, jaké bude mít standardy své práce, jaká bude její tvůrčí i mezilidská podoba.

Chci také vyjádřit a vyzvat vás ke sdílení vděčnosti za podmínky, které máme. Ve své každodennosti i ve škole. Studium na FAMU má několik výjimečností, a to i v mezinárodním kontextu – jednak relativně velkorysé technické kapacity i rozpočty cvičení, které cele hradí škola ze svého rozpočtu, jednak možnost opakovaně během studia točit na filmový materiál. Vnímejme tyto přednosti a přeji vám, abyste je v rámci svého tvůrčího uvažování co nejvíce prožili a využili.

FAMU byla v uplynulém roce nejúspěšnějším českým producentem, co se týče zahraniční viditelnosti. 113 vašich filmů reprezentovalo naši školu na bezmála 260 festivalech a odneslo si 47 ocenění. Ze srdce gratuluji všem, jejichž filmy byly viděny či oceněny v zahraničí. Zároveň chci zdůraznit, že kvalitu studentských prací v žádném případě neodvozujeme (a neodvozujme) pouze podle umístění na festivalech. Vážím si každého jednoho cvičení, které vzniká se záměrem naučit se či trénovat či dokonce rozvinout anebo jinak si znovuvynalézt určitý postup, a filmů, které tvoříte za účelem vyzkoušení, hledání. I když se pokus nepovede anebo objevíte slepou cestu, anebo když se povede, ale zrovna nezapadl do portfolia žádného z festivalů, to vůbec neznamená, že by měl v rámci školy, pedagogického procesu a v rámci promýšlení a rozvíjení audiovize menší hodnotu. Tady uvnitř školy neprobíhá soutěž, tady společně hledáme, a také si vzájemně pomáháme.

Nelze stihnout všechno, co by si člověk představoval, i proto je důležité vybírat na základě hodnot a také ohledu na svět, v němž žijeme, to, na co se chceme soustředit nejvíce. Ať se vám to v tomto roce daří k vaší vnitřní spokojenosti.

Srdečně,
Andrea Slováková
děkanka

Milé studentky, milí studenti,

když za mnou byla iniciativa Univerzity za klima ohledně listopadové stávky, byla jsem potěšená, jak vysvětlovali motivaci svých kroků. Chtěli důležitému svátku 17. listopadu dodat nový narativ, který by byl současný a zdůrazňoval naléhavost péče o planetu jako další podstatnou hodnotu, kterou důstojnost svátku prohloubit a zvýraznit.

Vážím si všech, kteří se podíleli na vytváření programu a na formulování cílů, které můžeme i společně jako fakultní komunita rozvíjet. Děkuji za vaše aktivity, zapojení, přemýšlení.

Ráda bych vám popřála, abyste i v prosinci, každý/á po svém, aktualizovali zvyky, rituály a oslavy tak, aby důrazy, které vnímáte jako společensky podstatné a individuálně obohacující, rozšířily rejstřík vašich aktivit, způsobů odpočinku, prožívání svátků či vnímání přelomu let.

Srdečně,
Andrea Slováková
děkanka

Milé studentky, milí studenti,

v říjnu proběhl tzv. sběr sebehodnocení kateder - je to jeden ze dvou způsobů, jak se vy sami vyjadřujete k vašim studijním plánům, rozvrhům, průběhu výroby, spolupráci s jinými pracovišti, a jakýmkoliv dalším záležitostem, které vás ve škole těší nebo trápí. (Tím druhým způsobem vyjádření názoru jsou anonymní evaluace jednotlivých předmětů skrze elektronické dotazníky v systému KOS po každém semestru.) Výsledná zpráva z tohoto sebehodnocení, kterou sestavují vedoucí katedry, garant/ka a studijní ambasador/ka, se pak stává podkladem pro sebehodnotící zprávu celé fakulty, jejíž vznik je zákonnou povinností, kterou plní Komise pro vnitřní hodnocení. Zároveň je to však velmi důležitá zpráva pro vedení kateder i vedení fakulty, na jakých změnách a řešeních je potřeba pracovat. Děkuji vám za spolupráci; váš hlas je v tomto důležitý.

V posledních dnech jsem mluvila s několika z vás hodně obšírně o různých věcech, s nimiž se v započatém akademickém roce potýkáte - například o zápisu do volitelných předmětů. Jedná se o rozvětvenou problematiku, protínající se s mnoha dalšími nutnostmi či preferencemi kateder. Rády vám ji se studijní proděkankou vysvětlíme např. na některém ze setkání s děkankou, anebo připravíme k tomuto tématu email; nicméně s katedrami tuto otázku intenzivně řešíme druhým rokem; teď jsme vyzkoušeli některá z řešení, z nichž část nefungovala dostatečně a část byla ku prospěchu - pro LS by už mělo existovat komplexní řešení, o němž vás budeme informovat. Je však pro mě podnětné a přínosné, když slyším vaše zkušenosti a vysvětlení a v dialogu s vámi se také dobře hledají řešení. Pokud byste měli další podněty, každoměsíční setkání s děkankou bude ve středu 16. listopadu od 13:00 do 14:30 na tomto odkazu.

Pracujeme také na zvelebení našich společných prostor. K chillout zóně v prvním patře před knihovnou přibylo sezení u "galerie panel" v chodbě směrem k projekci v prvním patře; pracujeme na dalším společném místě se stolem a židlemi, abyste měli kde trávit i čas mezi vašimi přednáškami. Na příští rok v létě pak plánujeme malování a celkovou úpravu prostor a výměnu typu osvětlení v Lažanském paláci.

Jsme teď velmi rádi, že výuka probíhá prezenčně, pravidelně podle rozvrhu a můžete pracovat na praktických realizacích. Buďte vůči sobě vzájemně ohleduplní a pokud jste se třeba vrátili z nějaké hromadné akce, noste několik dní respirátor, větrejte pravidelně místnost, v níž se vyučuje nebo v ní pracujete a tvoříte, ideálně jednou za půlhodinu. Přeji vám pevné zdraví a radost ze všeho, co ve škole během semestru děláte.

Srdečně,
Andrea Slováková
děkanka

Milé studentky, milí studenti,

vítejte v novém akademickém roce.

Chtělo by se říct, že opět nastupujete do nestandardního roku, v němž společnost čelí náročným situacím, které budou mít bezesporu dopad i na fungování školních institucí (energetická krize, vysoká inflace). Avšak jeví se, že "nestandardní" roky jsou spíš "nový normál", jednoduše, fungujeme každý rok trochu jinak. Spolu s proděkany, paní tajemnicí a studijním oddělením adaptujeme institucionální mechanizmy na zvládání nových obtížných situací. Pandemická doba nám zanechala mnoho rozložených či přerušených studií, což způsobuje komplikace při sestavování štábů, kumulaci natáčení, vyžaduje změny ve studijních i výrobních plánech a vyžaduje dalších mnoho "neviditelných" opatření. Beru to však jako přirozenou součást řízení instituce v dnešní době: nutnost adaptovat její fungování na nové a nové komplikace a nepříznivé okolnosti tak, aby pořád co nejlépe plnila svoji primární roli, a to je přinášet nové poznání svým studujícím a dát jim prostor pro uplatnění jejich talentu a hledání vlastního uměleckého výrazu.

Zatímco v uplynulých letech jsme se soustředili na co nejzodpovědnější fungování během pandemie, letos se ještě více než obvykle soustředíme především na otázku energií a vůbec našeho chování ve vztahu k prostředí, v němž žijeme, pracujeme a studujeme. Zavedli jsme úsporná opatření využití plynu, jimiž aktuálně šetříme 15% spotřeby. Přes léto jsme vytvořili několik krizových scénářů pro případ větších i velkých výpadků v zásobování plynem. Připravili jsme plán okamžitých, střednědobých i dlouhobých opatření pro úspory elektrické energie. I když FAMU sídlí především v historických budovách, hledáme cesty co největší udržitelnosti. Letos začínáme rovněž usilovat o co nejkomplexnější zavedení pravidel udržitelné filmové výroby do natáčení školních filmů.

V tomto měsíci vypíšu výběrové řízení na ambasadorku/ambasadora pro udržitelnost. Zavedených či připravovaných anebo plánovaných opatření je již tolik, že se rozrostly do samostatné agendy, kterou je potřeba koordinovat a vést.

Zároveň však žádná institucionální opatření nebudou mít dostatečný dopad a fungovat maximálně, pokud nebudeme všichni spolupracovat, reflektovat a pozměňovat staré návyky, myslet ve své každodennosti na stopu, kterou za sebou necháváme. Dovolím si i osobní poznámku. Přiznám se vám, že i pro mě osobně je několik posledních let proměna návyků nejen tématem, ale i osobním zápasem. Na některé věci jsme tak zvyklí. Můj mladší bratr, který je environmentálním filozofem, je mi častým zrcadlem v tom, jak pomalu se mi to daří. Proč jsi opět jela letadlem na ten festival, copak nemají i videotéku online? Jezdi v Evropě vlaky (ano, do Kasselu jsem jela vlakem) apod. Snažím se mít každodenně v hlavě tento hlas, a vidím, že proměna starých návyků vyžaduje úsilí a nejde ze dne na den. Důležité ale je každý den se v ní alespoň o kousek posunout.

Na této podobě naší školy, která bude ohleduplným a zodpovědným prostředím, bych ráda spolupracovala se všemi vámi. Jsme otevřeni vašim podnětům a nápadům a tématu udržitelného chování a fungování bude věnováno i jedno ze společných sektání fakultní komunity v tomto akademickém roce, kde vás mohu podrobněji seznámit s plány či scénáři a možnostmi a vyslechnout inspirace od vás.

Začal vám první výukový týden. Přeji vám, aby každý den strávený na FAMU byl pro vás plný nového poznání, přemýšlivých zkoumání a tvůrčích objevů.

Srdečně,

Andrea Slováková
děkanka

Milé studentky, milí studenti,

mnozí z vás teď prožívají "klauzurní měsíc", dny, kdy prezentujete díla, na nichž jste celý rok pracovali, ať už samostatně (na oborových cvičeních) anebo ve štábu (společná a některá oborová cvičení). Přeji vám, abyste z tohoto procesu měli radost a byl pro vás podnětný, a aby tyto pocity převážily tu nervozitu, pochybnosti a nejistotu, které možná máte. Zúčastnila jsem se již několika promítání a mohu upřímně říct, že jsem byla nadšená. Ne z toho, že by díla byla nějak "bezchybná", dokonalá. To přece není jejich účel. S obdivem jsem sledovala studentky a studenty, kteří o cvičeních mluvili, byli otevření o peripetiích a překážkách, jimiž prošli, a o řešeních, jaká nakonec našli. Je skvělé, že se dokážete podívat na své úsilí včetně těch těžkostí, na nichž jste se toho ale hodně naučili; už víte, jak byste takové situaci předešli příště, či jak byste od začátku volili trochu jiný postup. Snad jediný aspekt, který mi dosud občas v reflexích děl chyběl, byla úvaha nad tím, "proč". Proč je pro vás podstatné, aby dílo promlouvalo právě o tom, o čem je, a právě tak, těmi prostředky, tím vizuálním a zvukovým jazykem, které jste zvolili. Proč je tato scéna naaranžovaná do modra a je v ní hudba? Proč je tady pohyb zpomalený a jinde rapidmontáž – jaký význam má zvolení tohoto výrazového prostředku ve vztahu k tomu, co je pro vás důležité sdělit? Někde jsem si o tom přečetla v zevrubných explikacích a jejich podoba mě upoutala právě v tom, že jsem měla možnost nahlédnout i do vašeho osobního tvůrčího procesu. Hledáte svůj výraz, svůj způsob sdělování, ať jste zvukaři, kameramanky, střihači či režisérky anebo jiné tvůrčí profese (a sem zahrnuji samozřejmě i tvůrčí producentství). Snad jediné, z čeho jsem byla smutná, bylo sledovat filmy, které neměly dokončený zvukový mix nebo grading obrazu. Znamená to, že zvukař/ka či kameraman/ka neměli možnost předvést všechny své schopnosti, vstoupit do klíčové fáze postprodukce díla tak, aby ho i oni mohli pokládat za hotový výsledek své práce. Věřím, že příští rok tomu už tam nebude – že v mezikatederním dialogu a díky skvělým produkčním a harmonogramům nalezneme způsob, jak tvorbu do běhu roku rozložit tak, aby každé dílo bylo na klauzury kompletně dokončeno. Je to verze díla, která bude již navždy uložena ve veřejně dostupné databáze knihovny (to je zákonná povinnost veřejné vysoké školy), i po letech tam dílo bude v této klauzurní podobě k nalezení. Velmi mě potěšilo, že na první ze série společných projekcí (tedy těch, kde se společná cvičení promítají za účasti všech spolupracujících kateder) přišlo tolik studujících z různých kateder. Věřím, že se nám, i díky vaší zpětné vazbě po klauzurách, podaří pro příští rok najít už zcela vyladěný způsob takových společných setkání, kde by měli studující možnost vyslechnout zpětnou vazbu týkající se nejen celku díla, způsobu jeho vyprávění a práce s tématem, ale rovněž role a podoby použití jednotlivých výrazových prostředků a vstupu jednotlivých profesí, a rovněž se k nim a svému uvažování vyjádřit.

Milí studenti, milé studentky, vím, jakou míru statečnosti v sobě musíte najít, když předstupujete s výsledkem své tvůrčí práce před poučené, zkušené a mnohdy přísné publikum. Oceňuji každé jednotlivé cvičení, každé, jakkoliv drobné audiovizuální dílo, do nějž jste vložili své přemýšlení, odhodlání, vášeň, zájem, fantazii, nápady. Děkuji vám za tu ohromující tvůrčí sílu, která je patrná na každé projekci. Přeji vám, aby klauzury pro vás měly výrazný pedagogický přínos a aby vás jako tvůrkyně a tvůrce posunuly o velký kus dál.

Srdečně a na viděnou na projekcích,
Andrea Slováková
děkanka

Milé studentky, milí studenti,

v srpnu doděláváte své filmy, scénáře, fotografie a další díla k zářijovým klauzurám. Možná již máte dokončeno, anebo jste klauzury měli v červnu - v tom případě vám přeji dobrý odpočinek před novým akademickým rokem a ať k vám doléhá co nejvíc rozrůzněných podnětů.

Vybavuji si prožívání srpna a následných klauzur ještě ze svých studentských let - ty neustálé pochybnosti, jestli je film už takto finální (a častý pocit, že není), práce na zvuku, nervozita před klauzurní projekcí. Nechci mudrovat o nějakých univerzálních návodech, každý prožívá ty finální fáze tvorby po svém. Přála bych vám však možnost a schopnost soustředění, toho hlubokého ponoru do díla, které vypovídá o tématu, jež je pro vás důležité, a vy víte proč, a způsobem, který považujete za "svůj". Hledačství a zkoušení, i za cenu zjištění, že něco se prostě nepovede, nebo to jednoduše nefunguje, stojí v tom studijním procesu za to, protože především objevujete: způsoby, jak se vyjadřovat, jak pracovat s výrazovými prostředky, jaká tvůrčí rozhodnutí udělat - to vše formuje váš individuální styl (a kdybych přidala trochu patosu, dodala bych, že i váš vztah ke světu).

Velmi vám přeji radost z tohoto objevování.

Srdečně,
Andrea Slováková
děkanka

Milé studentky, milí studenti,

pro mnohé z vás v létě vrcholí vaše tvůrčí činnost; dokončujete svá cvičení a filmy. Přeji vám, abyste měli na tvorbu dostatek soustředění, prostor pro zvědavost a nechali se i překvapovat. Pro mě osobně byl vždy velký zážitek pracovat ve štábu, být součástí těch různých expertíz a perspektiv, které každá členka štábu přináší - přeji vám tato protnutí, ať jsou konstruktivní a obohacující. Pokud pracujete na oborových cvičeních anebo preferujete spíše solitérní experimentování, zkoušejte a pohrávejte si - škola je váš prostor pro zkoumání a objevování.
Teď vás zdravím z festivalu FID Marseille, s nímž jsem se právě domluvila, že příští rok sem bude moct přicestovat 8 z vás na intenzivní týden projekcí a setkání s filmaři a filmařkami různých profesí. FIDM je pro mě už léta jedním z nejklíčovějších v celosvětovém festivalovém okruhu; svým přátelům často říkám - pokud chceš vidět, jak bude vypadat film za 5 let, jeď do Marseille. Třeba včerejší projekce hybridního deníkově-dokumentárně-observačně inscenovaného filmu Woman escapes kombinujícího 16mm pozorování s 3D částmi vytvářejícími ohromující lyrické pasáže bylo podnětné v tolika směrech.

Umím si představit, kolik toho musíte během léta a dokončování svých filmů vydat, udělat mnoho tvůrčích i organizačních rozhodnutí, případně také píšete bakalářky nebo diplomky. Přeji vám, abyste ani během tohoto intenzivně produktivního období nezapomínali "doplňovat" své zdroje, vystavovat se podnětům, které vyživují vaši vášeň pro tvorbu.

Srdečně,
Andrea Slováková
děkanka

Milé studentky, milí studenti,

v uplynulých týdnech jste prošli obtížnými situacemi, o nichž vím, že na mnohé z vás doléhají. Velká část vás se účastnila Pléna akademické obce FAMU, kterou svolala studentská komora senátu (je skvělé, že jste jej svolali a že byl tento prostor pro vyjádření – studentské komoře AS FAMU děkuji za organizaci), část z vás sepsala svoje otevřené vyjádření, účastníte se zasedání senátů (FAMU i AMU). Ráda bych vás ujistila o několika věcech: váš hlas je podstatný a je mu nasloucháno – z mnoha stran. Jako vedení vždy podporujeme, abyste tam, kde je účast studentstva možná, měli jistý prostor k vyjádření. Na druhou stranu, pokud se proběhnuvšími události nezabývate, nebo již dále zabývat nechcete, je to zcela v pořádku. Nejdůležitější je, abyste se soustředili na úspěšné uzavření semestru, a především na svoji tvorbu. A pokud někdo má ještě jiný postoj, nechce se sice nijak vyjadřovat, ale sám/a řeší vnitřní dilemata, spojená s ne/důvěrou či komunikací s konkrétními osobami, posílili jsme výrazně kapacity paní psycholožek, aby se na vaše konzultace dostávalo co nejrychleji.

Za jedno z možných pozitivních vyústění této aktuální krize pokládám vznik Etického kodexu FAMU, který by měl být vytvářen participativně, za účasti celé fakultní komunity (resp. kohokoliv z fakulty, kdo se do těchto diskusí bude chtít zapojit). Bude tedy skvělé, když se budete účastnit tematických setkání, které budou pořádány paní ombudsmankou, a vyjádříte svoje zkušenosti a názory k tématům, která m.j. vzešla také ze zmíněného pléna AO i z performance NE!musíš to vydržet, a i za vaší pomoci tak vznikne dokument, který nastaví hranice a pravidla vnitřní kultury FAMU.

Přeji vám ze všeho nejvíc teď to soustředění se na vaši tvorbu a radost z tohoto intenzivního období natáčení.

Srdečně,
Andrea Slováková
děkanka

Milé studentky, milí studenti,

v uplynulém měsíci mě potěšilo několik setkání zaměřených na vytváření nových možností spolupráce pro vás. Záleží mi na tom, abychom pro vás připravovali prostory a příležitosti, které mají dlouhodobý smysl. Pracujeme na takových nových spolupracích se školami, které jsou praktické, špičkové ve svých oblastech, a kde má význam jet opravdu kvůli rozšíření znalostí a praxí (například usilujeme o bilaterální výměny s prestižními školami, jako jsou Dánská národní filmová škola, La Fémis, Centro Sperimentale di Cinematografia).

Rozvíjíme takové podoby mobilit a studijních a praktických stáží, které vám pomohou se zorientovat v současném světovém filmovém průmyslu, resp. audiovizi.

Zároveň na domácím poli usilujeme o hlubší uznání a ukotvení uměleckého výzkumu napříč institucemi, počínaje MŠMT a konče našimi vlastními podpůrnými programy (viz. výzva na fellowship v aktuálním newsletteru a letos budou i další příležitosti). I když je definice uměleckého výzkumu v teoretickém rámci pořád poněkud mlhavá, mnoho přemýšlivých autorek a autorů (a to i mezi vámi) se mu věnuje a svojí prací tyto definice dále zaostřuje.

Pro sestavování štábů, resp. hledání spolupracovnic a spolupracovníků, či naopak projektů, do nichž se chcete zapojit, má FAMU prostor na platformě Slack. Mám radost i z toho, že tímto způsobem se do výroby filmů mohou zapojit třeba i studující z katedry fotografie, kteří by často chtěli spolupracovat víc, než "pouze" dokumentovat natáčení. Anebo studující z CASu, kteří typicky pracují v mezikatederních spolupracích nejméně. Anebo studující z KSD, kteří vedle realizace svých scénářů (letos jsme podporu rozšířili ze 3 na 5 "patnáctiminutovek", vznikajících ve spolupráci KSD a KR), kteří by rádi spolupracovali jakožto dramaturgyně a dramaturgové. Propojujte se.

A dávejte nám vědět, co dalšího vám dává smysl.

Krásné jaro a mnoho sil do vašich natáčení!

Andrea Slováková
děkanka

Milé studentky, milí studenti,

v uplynulém týdnu mě potěšila výstava ročníkových prací Centra audiovizuálních studií. Prožíváme obtížný akademický rok, zejména nelehký pro vás, studující. Tíha té tekuté nejistoty kolem nás se do mnoha děl promítla obsahově, avšak s obdivem jsem procházela mezi důmyslnými, vrstevnatými a esteticky různorodými díly. Rovněž studující katedry fotografie již prezentovali některé své ročníkové výstupy. S radostí sleduji to, že tvůrčí vize, které mnohá díla ukazují, jsou jasné, promyšlené a rozhodné. Snad ony se vám staly tím pevným bodem. Děkuji též pedagožkám a pedagogům, kteří studující po celý rok povzbuzovali a motivovali a pedagogický proces plnohodnotně realizovali i v neobvyklých podmínkách.

Každodenně jsme všichni zavalování množstvím informací. Užitečnou navigací v těchto přílivech je kritické myšlení. Přístup zohledňující více možných pohledů na problém umožňuje také porozumění kontextu informace či názoru. Je podstatné, z jakého zdroje sdělení pochází. Kdo jej říká, kde, kdy a za jakých okolností. Ale důležité také je, na co svým sdělením reaguje. Pokud jde třeba o osobní facebookový status, byť široce sdílený, byl v reakci na nějaké jiné sdělení či mediální obsah? Pokud se v takovém textu vyskytují informace, které vás zneklidňují, ověřujte si je. Častokrát není vůbec obtížné najít otevřený spolehlivý zdroj, s nímž lze osobní či emocionálně zbarvená sdělní konfrontovat a informace či kontext jako podklad pro vlastní kritické myšlení tak získat.

Přes léto mnozí z vás realizují či dokončují své filmy a další klauzurní díla. Přeji vám soustředění, tvůrčí síly a radost z těchto realizací.

Andrea Slováková
děkanka

Milé studentky, milí studenti,

jsem ráda, že jsou už naplno rozběhnuté výroby vašich cvičení a filmů. Vedle toho však také pracujete na písemných pracech - ať už menších seminárních, anebo těch závěrečných kvalifikačních, či výstupech pro vaše granty. Pokud hledáte zdroje, knihy a texty relevantní k vašemu tématu, užitečným nástrojem vám mohou být tzv. referenční služby. Jedna z nejlepších, která zahrnuje i oblast audiovize a různé tematické okruhy v rámci ní, je oxfordská referenční služba, kterou pro vás naše knihovna předplatila. Více se dočtete v příspěvku. Možná se vám také stalo, že během toho uzavřeného času různých úrovní lockdownu jste měli více soustředěného času a využívali ho ke čtení. Pokud vás vedle cinefilních vášní ovládla i láska ke knihám, nevzdávejte se jí. Přeji vám, abyste každodenně nacházeli čtení, které vás bude těšit tím, jakými různými způsoby rozvíjí kritické myšlení, způsoby argumentace a otevírá vám zdroje inspirace a nahlížení filmu i světa z nových pozic.

Andrea Slováková

děkanka

Milé studentky, milí studenti,

mám radost, že většina z vás již realizuje svá praktická cvičení, natáčíte filmy. Ráda bych vyjádřila obdiv a pochvalu těm, kdo dokázali v těch uplynulých měsících pracovat na důkladné přípravě svých projektů, které teď mohou vstoupit do výroby.

V uplynulých týdnech jsme vypracovávali materiály, v rámci nichž jsme dělali různé statistiky; o jednu z nich se s vámi podělím: na FAMU máme 23 docentů, z nichž však pouze 2 jsou ženy, a 18 profesorů, z nichž pouze 1 je žena. I když jsem si všímala, že žádosti o habilitace a profesury podávají téměř výlučně muži, velikost tohoto nepoměru mě překvapila. Vzpomněla jsem si, jak jsem vloni mluvila se třemi našimi úžasnými pedagožkami a umělkyněmi a ptala se jich, jestli neuvažují o habilitaci. Vysvětlovaly mi různé, zejména časové komplikace, které jim v tom brání, i když by třeba rády. Taky jsem si vzpomněla, jak jsem v začátku svého mandátu narážela na to, že když jsem chtěla třeba některé rady a komise sestavit genderově vyváženěji, potýkala jsem se s nedostatkem žen s vyššími akademickými tituly (nejen interních z FAMU). Jedná se o fenomén, který je na akademické půdě známý a rozšířený. Chtěla bych toto místo využít na sdělení: pokud víte o pedagožkách a pedagozích, kteří by se rádi habilitovali svým uměleckým dílem a naráží na problém nalezení času k přípravě habilitace, povzbuďte je, ať s námi mluví o svých překážkách: s vedoucími svých kateder či s vedením fakulty. Rádi je podpoříme například poskytnutím tvůrčího volna (jeho podmínky jsou popsány v kolektivní smlouvě), společnou úvahou nad dočasným rozložením vašich jiných pracovních povinností a podobně. A vy, milé studentky a milí studenti, podpořte je také. Navíc i díky takovémuto dialogu můžeme na fakultě dále pracovat také na přípravě systémových opatření k důslednější pomoci osobám pečujícím o děti.

Mnoho sil do vaší tvorby a radosti z natáčení vám přeji,
Andrea Slováková
děkanka

Milé studentky, milí studenti,

jakkoliv je prostor naší školy pro nás všechny pořád z velké části virtuální, těší mě, když se na jeho fungování, proměnách i reflexi podílíme společně. Mám radost, když navrhnete, jaká témata či rozvoj a trénink jakých kompetencí je pro vás podstatný v rámci modulů, když jste v únoru vyplnili evaluace jednotlivých předmětů, když přispíváte svým záběrem do časosběrného FAMU filmu, který od října "sbíráme", je skvělé, když si mezi sebou i s vašimi vyučujícími sdílíte zkušenosti i pocity z distanční výuky a když se aktivně zapojujete do debat či řešení úkolů v rámci hodin. A když individuálně realizujete ty praktické úkoly, které lze. Možná si častokrát říkáte, že je nespravedlivé, že právě na vás dopadly pandemické časy a nestandardnost praktické výuky. Máte to těžké. Avšak ne všechny odchylky jsou nutně špatné - ty podmínky, v nichž vy teď přemýšlíte, fantazírujete a tvoříte, jsou prostě hodně jiné, něž měli vaši starší spolužáci a spolužačky. Realizovat audiovizuální úkoly samostatně vás však také může v mnoha aspektech posunout, prohloubit vaše poznání, umožnit vám jiný náhled na to, proč a jak chcete točit/fotit/psát/vytvářet. Vytrvejte v těch individuálních realizacích. Vedení fakulty, katedry i Studio FAMU zároveň neustále dělá všechno, co je v našich silách, abychom co nejdříve mohli spustit praktické realizace i ve štábech. Využijte ještě tyto dny také k dopracování vašich scénářů, storyboardů a příprav na natáčení. Možná jste museli upravit své záměry. Vzpomeňte si ale na film Pět překážek, v němž Lars von Trier vyzval svého mentora Jørgena Letha, aby natočil remake slavného filmu Dokonalý člověk na základě omezení, která mu Trier stanoví. Zpřítomnil a navázal tak na jeden z klíčových postupů Lethovy tvůrčí metody: koncepční stanovování si pravidel a překážek. Zaktualizujme Lethovu metodu a možná se nám podaří některé otravné překážky proměnit
v plodné, překvapující či zábavné. Nebo dokonce objevné.

Andrea Slováková
děkanka

Milé studentky, milí studenti,

začal letní semestr, s proměněnými rozvrhy, distanční výukou a omezenými možnostmi praktických realizací. Možná si říkáte, jak je nespravedlivé, že jste znevýhodněni oproti jiným ročníkům. Máte to náročné. Některé z těch nevýhod však možná lze převrátit ve výhody. Máte více soustředěného či introspektivního času, věnujte se čtení, sledování filmů, psaní, promýšlení vašich filmů či výtvarných děl. Individuální praktické realizace jsou možné, takže drobnější zadání či cvičení můžete vytvářet. Tento těžký a někdy už otravný čas nám může sloužit i k tomu, abychom se více věnovali reflexi - umění, filmů, textů, abychom pěstovali své analytické a kritické myšlení.

Cílem struktury výuky v tomto semestru je, aby se čím více těch předmětů, které nemají praktickou část, vyučovalo v prvních šesti týdnech, a abychom od poloviny dubna byli připraveni co největší možný čas věnovat pak tvorbě, pokud již bude pro nás možná.

V uplynulých měsících jsme se hodně zabývali metodikou online výuky. Vyučujícím nabízíme individuální konzultace nad možnou podobou jejich předmětů. Již mnoho let existující platformy online kurzů také poskytují různorodé inspirace. Nápomocní však můžete být i vy sami - tím, že se budete do průběhu hodin zapojovat, vyučujících se ptát, vnášet své podněty, účastnit se debat, či je sami iniciovat. Vzpomeňte si na online Mikulášskou - jak zábavný byl ten online kvíz - podobné si můžete vytvářet i v hodinách, propojovat platformy, být invenční. A pokud budete mít nápady či dobré zkušenosti - sdílejte je. Klidně i s námi na děkanátu - ať ty podoby distanční výuky tak, aby byla pro vás obohacující, funkční, ale i poutavá a potěšující, nacházíme společně. 

Přeji vám hodně sil a radosti ze studování i (prozatím individuální) tvorby.

Andrea Slováková
děkanka

Milé studentky, milí studenti,

uzavíráme náročný zimní semestr. Praktické úkoly ke zkouškám můžete realizovat pouze individuálně, nemůžete pracovat ve štábech, což je pro vás jistě náročné i smutné. Všichni věříme a svými kroky se snažíme přispět k tomu, aby se podařilo díky široce sdílenému společnému úsilí a zodpovědnému chování vývoj epidemické situace zvrátit a aby byla možná praktická výuka i ve skupinách co nejdříve. Zároveň komunikujeme s MŠMT o specifikách naší výuky a usilujeme o rozumné výjimky.

S koncem semestru bych vás také ráda podpořila v tom, abyste vyjadřovali zpětnou vazbu ke své výuce v dotaznících, které jsou ke každému předmětu spuštěny v KOSu a budou otevřeny do 16. února. Po informování vedoucích kateder na prosincovém kolegiu a schůzce se studentskými ambasadorkami a ambasadory v lednu byl spuštěný dotazník, v němž jsou jak otázky typu multiple choice, tak prostor pro případné komentáře (které nemusíte vyplnit nutně - je to však prostor pro vaše podněty, pokud je sdělit chcete).

Za poslední měsíc jsme zaznamenali častější výskyt dezinformací. Dezinformace jsou mocné. Fungují trochu jako drby - vypuštění klamné či mylné informace zarezonuje, především když je šikovně vloženo do zdánlivě logického narativu, a šíří se dál. Vyvrácení dezinformace, jakkoliv důvěryhodné či doložené, pak už spoustu z těch dezinformovaných nezasáhne, a původní či dokonce rozvíjená dezinformace tak v povědomí přežívá dál. Váš názor je pro život školy i podobu a rozvoj studijních programů důležitý! Záleží nám na tom, abyste měli svobodný a bezpečný prostor ho vyjádřit. Proto bych vás ráda podpořila v tom, abyste si informace ověřovali. Konfrontujte více spolehlivých zdrojů, aktivně se ptejte více lidí, a to i mimo svoji bublinu, dohledávejte kontexty a okolnosti.

Pokud prožíváte nelehké časy, anebo se necítíte dobře, je vám k dispozici fakultní psycholožka, úžasná paní Hedvika Boukarová. Od února navíc spouštíme institut ombudsmanky. V Česku je tato pozice zaváděná zatím spíš pomalu (existuje na Univerzitě Palackého a Jihočeské univerzitě), nicméně v zahraničí jde o běžný způsob opory studujícím i zaměstnankyním a zaměstnancům. Věřím, že paní Klára Laurenčíková přispěje k vnitřní kultuře, klidu, férovosti a bezpečí v prostředí naší školy.

Přeji vám hodně sil do uzavírání semestru.

Andrea Slováková
děkank

Milé studentky, milí studenti,

všechno nejlepší v novém roce. Především přeji pevné zdraví vám i vašim blízkým. Vím, jak velmi už toužíte natáčet, realizovat záměry, které jste během podzimních měsíců promýšleli, pracovat na praktických úkolech. Pokud můžete úkol realizovat samostatně, neustávejte, tvořte. Pro cvičení a filmy realizované ve štábech musíme vyčkat bezpečné situace. Je to frustrující, máte obavy, jestli pak filmy stihnete a jestli je zrealizujete tak, jak si je představujete. Možná ne zcela. Nepřestávejte však přemýšlet nad každým aspektem filmu, nad svými tvůrčími rozhodnutími. Kreslete si storyboardy, buďte online v kontaktu s dalšími členy a členkami štábů, sbírejte inspirace, diskutujte, dívejte se a čtěte to, co vás podněcuje, provokuje, posouvá. Jakmile se epidemická situace zlepší na stupeň 3, začnou i natáčení ve štábech. Máte to těžké. Jiné. Jiné podmínky než studující v uplynulých letech. Věřím ale, že jedinečnost každé/ho z vás se může projevit i za těchto tolik odlišných podmínek.

Přeji vám srdečně, ať to, co děláte, je pro vás smysluplné a naplňující.

Andrea Slováková
děkanka

Milé studentky, milí studenti,

když jste posílali záběry do říjnového filmu, vnímala jsem, že prožíváte izolovanost, větší prázdno okolního prostředí, ticho, individualizaci jindy společných aktivit – měla jsem ale zároveň dojem, že dokážete i v těchto netypických dispozicích najít zdroj inspirace, číst to dění ve vaší vlastní poetice či rozeznávat humorné stránky situací. To mě potěšilo, vidět i v této době vaši tvůrčí energii. Od pondělí 7. prosince ji budete moct už naplno uplatnit v rámci výuky, protože se otevře možnost prezenční realizace všeho praktického. Teď vám ještě zbývají poslední dny toho do velké míry distančního režimu, v rámci něhož můžete dopromýšlet své náměty a scénáře a podoby řešení konkrétních praktických úkolů a cvičení, než se do nich pustíte.

Přeji vám, ať se realizace praktické výuky daří a ať vás těší.

Andrea Slováková
děkanka

Milé studentky, milí studenti,

všechno nejlepší v novém roce. Především přeji pevné zdraví vám i vašim blízkým. Vím, jak velmi už toužíte natáčet, realizovat záměry, které jste během podzimních měsíců promýšleli, pracovat na praktických úkolech. Pokud můžete úkol realizovat samostatně, neustávejte, tvořte. Pro cvičení a filmy realizované ve štábech musíme vyčkat bezpečné situace. Je to frustrující, máte obavy, jestli pak filmy stihnete a jestli je zrealizujete tak, jak si je představujete. Možná ne zcela. Nepřestávejte však přemýšlet nad každým aspektem filmu, nad svými tvůrčími rozhodnutími. Kreslete si storyboardy, buďte online v kontaktu s dalšími členy a členkami štábů, sbírejte inspirace, diskutujte, dívejte se a čtěte to, co vás podněcuje, provokuje, posouvá. Jakmile se epidemická situace zlepší na stupeň 3, začnou i natáčení ve štábech. Máte to těžké. Jiné. Jiné podmínky než studující v uplynulých letech. Věřím ale, že jedinečnost každé/ho z vás se může projevit i za těchto tolik odlišných podmínek.

Přeji vám srdečně, ať to, co děláte, je pro vás smysluplné a naplňující.

Andrea Slováková
děkanka

Milé studentky, milí studenti,
 

vítejte v novém akademickém roce. Vstupujeme do něj za proměněných a proměnlivých okolností, které ovlivňují naše osobní i profesní a studijní životy způsoby, jež v mnoha ohledech nemají srovnání. Většina vaší výuky se bude realizovat distančně anebo v určitých podobách hybridnosti. Budete se osobně potkávat míň, než jste zvyklí. Škola i jednotlivé katedry se na tyto způsoby výuky připravovaly. Vyučující stojí před nelehkým úkolem znovuvynalézt své předměty, promýšlí a připravují je jinak. Výuka je společný proces a podstatnou roli v její podobě hrajete vy – jste také její spolutvůrci/tvůrkyně. Online setkávání umožňuje různorodé způsoby interaktivity a sdílení, účastněte se jich. Pokud budete mít podněty a nápady, mluvte se svými vyučujícími či vedoucími kateder. Buďte v těchto nových modech našeho fungování společně se svými spolužačkami a spolužáky i vyučujícími. Prohlubování poznání je tím nejdůležitějším společným zájmem a cílem nás všech – to, jestli se nám podaří i nové podoby výuky k němu využít pořádně, také závisí na nás všech.

Především přeji vám a vašim blízkým pevné zdraví. Přeji vám také, aby byl nadcházející semestr pro vás přínosný a inspirativní, byť zcela novými a možná i nečekanými způsoby.

Andrea Slováková
děkanka