Random Image
O FAMU

NĚKOLIK DOPORUČENÍ PRO GENDEROVĚ CITLIVÉ VYJADŘOVÁNÍ

Jednou z hlavních priorit filmové fakulty je důstojné a příjemné prostředí pro naše studující. Ohleduplnost, respekt a otevřenost vůči diverzitě posluchačstva považujeme za základní pilíře toho, aby se nám tu společně dobře studovalo, pracovalo a abychom se v prostředí FAMU cítili/y bezpečně.

Homofobie, transfobie, sexismus a další formy poškozujícího vztahování se k druhým jsou neakceptovatelné. Sebevzdělávání v oblasti jazykového projevu je jedna z cest, jak těmto toxickým projevům zamezit. Představujeme vám tzv. Manuál genderově vyváženého jazyka FAMU, který v sérii doporučení shrnuje základní principy takového vyjadřování, jež nikomu neubližuje, nikoho neponižuje a naopak vyjadřuje respekt a vnímavost vůči spektru identit nás všech.

Několik návrhů:

 1. Pokud je to alespoň trochu možné, vyhýbejme se užívání tzv. generického maskulina, nejrozšířenějšího projevu sexismu v českém jazyce.

  Řada slov ve svých prvních pádech jednotného čísla umožňuje elegantní přechýlení, které nebrání ve srozumitelnosti našeho vyjádření a zároveň zohledňuje existenci 50 % populace naší planety. Přechylování lze realizovat za užití lomítka či asterisku (*) – o specifikách užívání asterisku se dočtete níže. Příkladem mohou být audiovizuální profese – režisér/ka, kameraman/ka, dramaturg/yně, fotograf/ka, zvukař/ka, animátor/ka, producent/ka, střihač/ka – či slova vycházející ze školního prostředí: student/ka, profesor/ka, doktorand/ka .

  Často takto jednoduché přechýlení však není možné. Například v ostatních pádech a množných číslech podstatných jmen. Nabízí se několik variant řešení:

  a) Užití obou rodů – akceptovatelné je přechýlení lomítkem i užití spojky a, např.: studentky a studenti, pedagožky a pedagogové, režisérky/režiséři, dramaturgyně/dramaturgové, scenáristky a scenáristé .

  b) Střídání rodů – střídání rodů u obecných/ilustrativních podstatných jmen / postav – střídavě aplikujeme generické maskulinum a generické femininum. Například vyjmenováváme-li jednotlivé profese, lze střídat mužský a ženský rod, a to buď v téže větě – režiséři, kameramanky, střihačky, producentky, fotografové, scénografové – , či po jednotlivých větách: „ Student vyplní evaluace po přihlášení se do systému KOS. Studentka zvolí dotazník k jednotlivému předmětu, který si přeje vyplnit a odeslat.

  c) Genderově neutrální označení, např.: studentstvo, posluchačstvo, studující, vyučující, akademická obec, studentská obec, učitelský sbor, fakultní komunita, umělecká komunita .

  d) Přeformulování věty způsobem, aby nebylo nutné užívat generického maskulina a zároveň se zachovala srozumitelnost našeho sdělení.

  Návštěvníci knihovny si mohou vybrat z 20 000 titulů.
  → Knihovna disponuje fondem o 20 000 titulech k zapůjčení.

  Fanoušci Black Sabbath obdrželi smutnou zprávu, že kapela ukončuje svou činnost.
  → Smutná zpráva pro fanouškovskou základnu Black Sabbath – kapela oznámila, že další koncert už nechystá.


  Na festival dorazili také tvůrci filmů a vítali se s nadšenými návštěvníky.
  → Na festival přijely také filmové delegace, na něž čekalo nadšené publikum.


  e) O užívání asterisku (*) – S užíváním hvězdičky coby prostředku inkluzivního, senzitivního jazyka se můžeme setkávat stále častěji. Užívání hvězdičky může být mnohými preferováno z důvodu, že lomítko omezuje uvedené alternativy na „buď, anebo“ – př. student/ka: student nebo studentka. Asterisk, na druhou stranu, je zástupným znakem bez nutnosti určení, co všechno přesně zastupuje. Naznačuje zahrnutí celého spektra genderových identit (včetně té nebinární). Pravidla českého pravopisu nicméně tuto funkci hvězdičce pro tuto chvíli nepřiznávají a pro signalizaci genderově vyváženého jazyka je doporučeno používat lomítko. Jak však dodává Ústav pro jazyk český ve své poradně : Obecně bychom se měli snažit zapsat to, co říkáme, co nejpřesněji a v souladu s tím by měl zápis umožňovat co nejsnazší čtení. Jelikož se společnost vyvíjí, nelze vyloučit, že se užíváním hvězdičky rozšíří povědomí o jejím významu a její výskyt nebude vnímán jako problematický.
   
 2. Naučme se rozumět základnímu slovníčku pojmů spojenému s LGBTQI+ (zdroje: https://www.amnesty.cz/lgbti/slovnicek-pojmu a https://www.queerpsychologie.cz/2021/07/20/zakladni-principy-senzitivniho-jazyka-a-komunikace/ )

  – Co představuje zkratka LGBTQI+? Zastřešuje osoby nevětšinové sexuální orientace nebo genderové identity.
  L = lesba. Žena, kterou přitahují (sexuálně či romanticky) ženy.*
  G = gay. Muž, kterého přitahují (sexuálně či romanticky) muži.*
  * Homosexuál, homosexuálové, homosexuální orientace – dnes už značně překonané termíny, je spíše vhodné se jim vyhnout, pokud to jde (použít např. gayové a lesby či lidé neheterosexuální orientace).
  B = bisexuál/ka. Člověk, kterého přitahují ženy i muži, ale ne nutně stejným způsobem nebo stejně intenzivně.
  T = transgender osoba. Osoba, jejíž rod se neshoduje s tím, jak ji označili po narození.*
  * Užívá se oproti zastaralému termínu transsexuál, který se váže k diagnóze; navíc genderová identita nesouvisí se sexualitou.
  Q = queer. Zastřešující výraz pro osoby menšinové sexuální orientace či genderové identity.
  I = intersex osoba. Zastřešující termín označující osobu, u níž nelze jednoznačně určit, zda je mužského, či ženského pohlaví.
  + = LGBTQI+ spektrum obsahuje spoustu genderových identit a sexuálních orientací, proto se na konec LGBTQI většinou přidává znaménko plus, označující, že existuje daleko více možností.
 • Další pojmy:

  Ally = člověk podporující LGBTQI+ osoby či komunity.
  Asexuál/ka = Člověk, co necítí potřebu sexu nebo kterého ostatní lidé sexuálně nepřitahují.
  Cisgender osoba = Osoba, jejíž genderová identita je v souladu s tím, které pohlaví jí připsali po narození (např. osoba, kterou po narození označili jako muže a která se cítí jako muž, je cis muž).
  Genderová identita = Pociťovaná příslušnost k určitému pohlaví, případně absence této příslušnosti, nemusí souviset s pohlavím připsaným po narození.
  Homofobie = Zastřešující termín, kterým se označuje diskriminace, odpor nebo iracionální strach z jiné než heterosexuální orientace či neheterosexuálně zaměřených osob; institucionalizovaná homofobie – např. státem či náboženskými organizacemi podporovaná homofobie; internalizovaná homofobie – zvnitřnění negativních postojů a zkušeností u neheterosexuálně orientovaných osob.
  Transfobie = Diskriminace, odpor nebo iracionální strach z jiné než cisgender identity či osob v rámci genderové diverzity.

 

 1. I nformujme se více :

  Vedle FAMU existuje samozřejmě celá řada organizací, které se podobnou tematikou také zabývají. I na tyto organizace se můžete obrátit.
  Sbarvouven
  Transparent – pomáháme zlepšovat situaci trans lidí
  Queer & Trans youth
  The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association | ILGA
  PROUD úvodní stránka
  Konsent – respekt až na akademickou půdu
  Veřejný ochránce práv
  Prague Pride zs – PRAGUE PRIDE
  Mezipatra queer filmový festival – Home
  Jsme fér