Random Image
Uchazeči se specifickými potřebami

Uchazeči se specifickými potřebami

Cílem fakulty je umožnit všem uchazečům a uchazečkám a následně studujícím se spefickými potřebami rovný přístup ke studiu a podmínky srovnatelné s jejich kolegy/němi bez zdravotního znevýhodnění.

 

KDO MŮŽE O ÚPRAVU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ŽÁDAT?

Uchazeč či uchazečka se specifickými potřebami může být osoba se:

  • zrakovým postižením
  • sluchovým postižením
  • tělesným a pohybovým postižením
  • specifickými poruchami učení
  • poruchou autistického spektra
  • kombinovaným postižením
  • duševní nemocí
  • narušenými komunikačními schopnostmi
  • chronickými a somatickými onemocněními

JAK POSTUPOVAT PŘI ŽÁDOSTI O ÚPRAVU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ?

Abychom vám na FAMU mohli poskytnout adekvátní úpravu přijímacích zkoušek, je důležité, abyste se zaevidovali mezi uchazeče se specifickými potřebami.

K tomu je potřeba splnit tyto kroky:

1. Vyplnění žádosti o úpravu přijímacího řízení

Prvním a nezbytným krokem je podání žádosti o úpravu přijímacího řízení v rámci vyplnění elektronické přihlášky ke studiu na stránkách prihlaska.amu.cz  V rámci žádosti o úpravu přijímacího řízení zde specifikujete vaše zdravotní znevýhodnění a do příloh elektronické přihlášky ke studiu nahrajete příslušný dokument dokládající váš zdravotní stav. 

Pokud nemáte zdravotní dokumentaci připravenou během vyplňování přihlášky, můžete ji nahrát do příloh přihlášky dodatečně po přihlášení pod kódem přihlášky a vaším heslem.

2. Úvodní kontakt s pověřenou osobou na FAMU

Po zařazení vaší přihlášky do přijímacího řízení vás bude kontkatovat Ing. Eliška Pičmanová ze studijního oddělení FAMU. V rámci komunikace proběhne identifikace vašich potřeb a budete informováni, jak dále postupovat, případně jaké dokumenty doložit. Veškerá komunikace je striktně diskrétní.

3. Vyhodnocení doložených dokladů a návrh úpravy přijímacího řízení

Na základě vyplněného formuláře, přiložených dokladů a ve spolupráci s předsedou přjímací komise bude vyhodnocena vaše žádost o úpravu přijímacího řízení. Výstupem bude případný návrh úpravy přijímací zkoušky, o kterém budete informováni/y, včetně pokynů, jak postupovat a koho kontaktovat u prezenční zkoušky. V případě potřeby je možné návrh modifikovat na základě aktuálních potřeb. Může se stát, že úprava přijímacího řízení nebude z organizačního hlediska, technického hlediska či z povahy studijního programu možná. Uchazeč/ka bude v takovém případě neprodleně informován/a.

4.Průběh prezenčního kola přijímacího řízení

Dle pokynů, které jsou součástí sestaveného plánu na úpravu přijímacího řízení, uchazeč/ka po příchodu na prezenční zkoušku kontaktuje zmocněnou osobu, která mu/jí sdělí další pokyny a bude ho/jí informovat, jak bude zkouška probíhat. Samozřejmostí je diskrétní přístup. 

 

Aktualizováno: 30. 3. 2023

PILÍŘE POMOCI NA FAMU

INDIVIDUALIZACE » Úprava přijímacího řízení je vždy individuální a závisí na potřebách uchazeče/ky, míře zdravotního znevýhodnění a daném studijním programu.

DŮVĚRNOST » S informacemi a dokumenty, které uchazeč/ka FAMU poskytne, se zachází jako s důvěrnými. Seznámí se s nimi jen přijímací komise, která musí zohlednit speciální potřeby v rámci přijímacího řízení, a to bez uvedení diagnózy. 

PARTICIPACE » Optimální řešení se hledá v dialogu s katedrou, na kterou se uchazeč/ka hlásí. Uchazeč/ka se účastní procesu úpravy přijímacího řízení a škola o ničem nerozhodne bez jeho/ jejího vědomí.

Úprava přijímacího řízení neznamená úlevu, uchazeč/ka musí stejně jako ostatní uchazeči/ky spnit podmínky přijímacího řízení vyhlášené děkankou FAMU. 

 

UZNATELNÝM DOKLADEM O ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍ K PŘIHLÁŠCE JE NĚKTERÝ NEBO VÍCE Z TĚCHTO DOKUMENTŮ:

a. doklad o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,


b. doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,


c. průkaz osoby se zdravotním postižením libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, 


d. doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě výsledků získaných obecně dohodnutou diagnostikou specifických poruch učení (např. z Pedagogicko-psychologické poradny), 


e. doklad o poruše autistického spektra zjištěné na základě komplexního vyšetření klinickým psychologem, 


f. lékařská zpráva o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě osob, které se nemohou prokázat doklady uvedenými výše v písm. a) až e) případně jiným obdobným dokladem