Random Image
Magisterské studijní programy

OBECNÉ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO AKADEMICKÝ ROK 2024/2025

!

Státní občané Ukrajiny a cizinci, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (Zákon č. 65/2022 Sb., dále jen "Cizinec") jsou v návaznosti na  Výnos rektorky 05_2022_Zvláštní pravidla organizace studia cizinců s dočasnou ochranou s účinností do 31. 8. 2024 osvobozeni od povinnosti hradit poplatek za:

  1. úkony spojené s přijímacím řízením
  2. úkony spojené s posouzením splnění podmínek prokázání dosaženého předchozího vzdělání
  3. zkoušku z českého jazyka v rámci přijímacího řízení na AMU. 

Obecné podmínky přijímacího řízení jsou společné pro všechny studijní programy navazujícího magisterského studia v rámci jednoho přijímacího řízení. Kromě obecných podmínek byly také zveřejněny specifické podmínky přijímacího řízení, které se liší dle zvoleného studijního programu. PROSTUDUJTE SI PEČLIVĚ JAK OBECNÉ, TAK SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO VÁŠ ZVOLENÝ STUDIJNÍ PROGRAM.

 

Magisterský studijní program navazuje na bakalářský studijní program, absolvovaný na FAMU, na jiné fakultě AMU nebo na jiné vysoké škole. O přijetí do magisterského studia na FAMU se tudíž mohou ucházet:

  • studenti/ky třetího ročníku bakalářského stupně studia, kteří/ré chtějí bezprostředně po složení státních bakalářských zkoušek pokračovat v navazujícím magisterském studiu;

  • absolventi/ky bakalářského a magisterského stupně studia, kteří již vykonali/y státní zkoušku v předcházejících letech;

  • týká se nejen studentů/ek a absolventů/ek FAMU a ostatních fakult AMU, ale i jiných vysokých škol v České republice či v zahraničí.

Standardní doba studia vyplývající z akreditace navazujícího magisterského studijního programu jsou dva roky. Navazující magisterský studijní program je zakončený státní závěrečnou zkouškou magisterskou a udělením akademického titulu „magistr umění“ MgA.).

Pokud se uchazeč/ka hlásí do více studijních programů, vyplní a podá pro každý program přihlášku zvlášť.

 

OBSAH:

A) Podmínka dosaženého stupně vzdělání

B) Lhůta pro podání a způsob podání přihlášek ke studiu

C) Obecné zásady a pravidla pro průběh přijímacího řízení

----------------------------------------------------------------------------------------------

A) Podmínka dosaženého stupně vzdělání

Podmínkou přijetí k navazujícímu magisterskému studiu je dosažení minimálně bakalářského stupně vzdělání s úspěšně vykonanou státní závěrečnou zkouškou. Uchazeč/ka dokládá dosažený stupeň vzdělání s přihláškou do studia – viz oddíl B. 1. II.

 

B) Lhůta pro podání a způsob podání přihlášek ke studiu

Uchazeč/ka se o přijetí ke studiu uchází podáním přihlášky a zasláním povinných prací, a to v termínech stanovených ve specifických podmínkách příslušného studijního programu.

Uchazeč/ka může sledovat průběh přijímacího řízení a stav rozhodnutí o jeho přijetí či nepřijetí na: https://prihlaska.amu.cz.

B. 1)

Uchazeč/ka vyplní elektronickou přihlášku na internetových stránkách AMU - ZDE. Formulář elektronické přihlášky je přístupný v termínech uvedených ve specifických podmínkách příslušného studijního programu (do půlnoci). V případě podání jiným způsobem, bude přihláška považována za neplatnou a nebude zařazena do přijímacího řízení.

Elektronická přihláška musí vždy obsahovat následující přílohy I. - II., tedy i bez ohledu na to, zda se uchazeč/ka do přijímacího řízení hlásí opakovaně nebo zda je studentem/kou či absolventem/kou jiné VŠ; bez těchto příloh nemá přihláška všechny náležitosti a s uchazečem/kou nemůže být zahájeno přijímacího řízení:

I) Životopis s aktuální adresou, telefonním číslem a e-mailovou adresou uchazeče/ky; životopis se píše podle obecných standardů klasického nebo strukturovaného životopisu (uchazeč/ka si zvolí sám jednu z těchto dvou forem, pokud není ve specifických podmínkách uvedeno jinak);

II) Fotokopii bakalářského diplomu. V případě splnění talentových i teoretických podmínek přijímacího řízení přijetí ke studiu na FAMU uchazeč/ka doloží vykonání zkoušky bakalářským diplomem, jehož úředně ověřenou fotokopii (ověření provádí obecní úřady, notáři a pobočky České pošty, které poskytují službu Czech POINT) předloží v termínu stanoveném Studijním oddělením FAMU. Uchazeč/ka, který/á v rámci bakalářského studia teprve bude vykonávat státní závěrečnou zkoušku, si nechá potvrdit termín konání zkoušky na přihlášku ke studiu a přiloží k elektronické přihlášce;

Studenti/ky či absolventi/ky FAMU nemusí tuto přílohu dokládat.

V případě, že uchazeč/ka o navazující magisterské studium absolvoval předchozí vzdělání na zahraniční vysoké škole, postupuje podle informací o uznání zahraničního vzdělání uvedených ZDE. Uchazeč/ka doloží podklady pro nostrifikaci bakalářského diplomu na vyzvání Studijního oddělení FAMU. Doklady osvědčující absolvování vysokoškolského studijního programu na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenné bez dalšího úředního postupu.

Přílohy I) a II) nahraje uchazeč/ka do příloh elektronické přihlášky (formát .pdf, .jpg., nebo .png).

Další přílohy

III) V případě, že součástí podmínek přijímacího řízení příslušného studijního programu jsou i další přílohy (např. potvrzení o zdravotní způsobilosti), zašle je uchazeč/ka společně s povinnými pracemi; viz specifické podmínky přijímacího řízení jednotlivých studijních programů.

 

 

IV) Pro uchazeče/ky ze zahraničí je podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v českém jazyce doložení znalosti českého jazyka na úrovni B1 podle CEFRL (výjimkou jsou uchazeči ze Slovenské republiky, u kterých certifikát nevyžadujeme). Uchazeč/ka je povinen/na tuto znalost v průběhu přijímacího řízení doložit:

a) úředním certifikátem akreditované instituce (seznam akreditovaných institucí na webových stránkách Centra jazykové přípravy AMU)

b) případně maturitní zkouškou z českého jazyka složené v ČR, či absolvováním jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce,

c) vykonáním zpoplatněné jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy AMU. Předběžný termín zkoušky pro akademický rok 2024/2025 je konec září 2024, datum bude s předstihem upřesněno.

Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči/ce vydáno rozhodnutí o přijetí do studia.

 

B. 2)

Uchazeč/ka je povinen/na doručit veškeré povinné práce, které jsou uvedeny ve specifických podmínkách přijetí ke studiu příslušného studijního programu.

Uchazeč/ka, který/á nedodá do stanoveného termínu povinné práce, nesplnil/a podmínky pro přijetí do studia v prvním kole a nebude pozván/a do dalšího kola přijímacího řízení. Všechny předložené práce musí být vlastním autorským dílem uchazeče/ky, což uchazeč/ka potvrdí přiloženým podepsaným prohlášením. Nerespektováním této zásady uchazeč/ka nesplnil/a podmínku pro přijetí do studia.

C) Obecné zásady a pravidla pro průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení uchazeče/ky je zahájeno podáním elektronické přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 931,- Kč a je nevratný. Poplatek uchazeč/ka uhradí kartou po uzavření elektronické přihlášky, případně bankovním převodním příkazem (jiné způsoby, např. poštovní poukázkou nebo v hotovosti, nejsou možné):

Číslo účtu: 19-5373180297/0100

Variabilní symbol: 64913

Specifický symbol: číslo přihlášky uchazeče/ky (bez jeho uvedení není platba kompatibilní s přihláškou, která tak nemá stanovené náležitosti)

 

Pro platby ze zahraničí uchazeči/ky použijí tyto údaje:

IBAN: CZ5301000000195373180297;

SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

Adresa banky: Komerční banka, a s., Na Příkopě 33, čp. 969, Praha 1, 114 07;

Majitel účtu: AMU v Praze, Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1

Uchazeč/ka jako plátce je povinen/na uhradit veškeré bankovní poplatky.

Každý uchazeč/ka je oprávněn/a zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením kdykoliv od okamžiku podání přihlášky ke studiu, nejpozději však v nejzazším termínu odeslání přihlášky uvedeném ve specifických podmínkách daného studijního programu. Neuhradí-li uchazeč/ka ve stanoveném termínu a určenou formou poplatek, přijímací řízení nebude zahájeno.

 

V rámci přijímacího řízení komise jednotlivých studijních programů během zkoušky všestranně ověřují a vyhodnocují talentové a vědomostní předpoklady uchazeče/ky ke studiu. Přijímací zkouška na FAMU je vícekolová.

V prvním kole přijímací zkoušky komise jednotlivých studijních programů rozhodují na základě vyhodnocení uchazečem/kou předložených uměleckých prací o splnění, respektive nesplnění podmínek pro postup uchazeče/ky do dalšího kola. Zkušební komise hodnotí povinné práce s ohledem na kreativní potenciál uchazeče/ky a zvládnutí vyjadřovacích prostředků vlastních danému uměleckému oboru. Uchazeči/ky, kteří nesplnili/y podmínky pro postup do dalšího kola přijímací zkoušky, nesplnili/y podmínky pro přijetí do studia a bude jim písemně doručeno rozhodnutí děkana FAMU o nepřijetí.

Uchazeči/ky, kteří/ré uspěli/y v prvním kole přijímací zkoušky, se dostaví na FAMU k druhému kolu přijímací zkoušky. V tomto kole přijímací zkoušky komise hodnotí zejména kreativní potenciál uchazeče/ky a zvládnutí vyjadřovacích prostředků vlastních danému uměleckému oboru, zjišťuje motivaci uchazeče a hloubku jeho zájmu o zvolený obor, předpoklady pro další rozvoj jeho talentu a znalostí, orientaci v daném oboru a všeobecný kulturní rozhled.

Informaci o konání přijímacích zkoušek, včetně konkrétního data jednotlivých kol, zašle fakulta uchazeči/ce výhradně elektronicky na emailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Přijímací řízení probíhá v češtině, bez přítomnosti tlumočníka.

Přijímací komise jednotlivých studijních programu vyhodnotí na základě výsledků těchto kol přijímacího řízení, zda uchazeči/ky splnili/y či nesplnili/y podmínky pro přijetí, a navrhnou děkanovi FAMU uchazeče/ky, kteří/ré podmínky přijímacího řízení splnili/y, k přijetí do studia. Uchazečům/kám bude písemně doručeno rozhodnutí děkana FAMU o přijetí či nepřijetí do studia.

 

 

Zveřejněno dne: 11. 4. 2024