logo FAMU
Magisterské studijní programy

Magisterské studium

OBECNÉ PODMÍNKY PŘIJETÍ DO STUDIA V NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/2022 A ZPŮSOB OVĚŘOVÁNÍ JEHO PLNĚNÍ

 

!

Při osobním podání přihášky se prosíme dostavte na Podatelnu AMU, Malostranské nám. 259/12, 118 00 Praha 1. Pokud nebudou pracovníci Podatelny přítomni, je možné zanechat přihlášku ve schránce Podatelny nebo ve schránce u recepce Rektorátu AMU.

Děkujeme za pochopení.


Magisterský studijní program navazuje na bakalářský studijní program, absolvovaný na FAMU, na jiné fakultě AMU nebo na jiné vysoké škole.

Pokud se uchazeč hlásí na více oborů, vyplní a podá pro každý obor přihlášku zvlášť.

O přijetí do magisterského studia na FAMU se tudíž mohou ucházet:

Standardní doba studia vyplývající z akreditace navazujícího magisterského studijního programu jsou dva roky. Navazující magisterský studijní program je zakončený státní závěrečnou zkouškou magisterskou a udělením akademického titulu „magistr umění“ (MgA.).

  • studenti třetího ročníku bakalářského stupně studia, kteří chtějí bezprostředně po složení státních bakalářských zkoušek pokračovat v navazujícím magisterském studiu;

  • absolventi bakalářského a magisterského stupně studia, kteří již vykonali státní zkoušku v předcházejících letech;

  • týká se nejen studentů a absolventů FAMU a ostatních fakult AMU, ale i jiných vysokých škol v České republice či v zahraničí.

Standardní doba studia vyplývající z akreditace navazujícího magisterského studijního programu jsou dva roky. Navazující magisterský studijní program je zakončený státní závěrečnou zkouškou magisterskou a udělením akademického titulu „magistr umění“ (MgA.).

OBSAH:

A) Podmínka dosaženého stupně vzdělání

B) Lhůta pro podání a způsob podání přihlášek ke studiu

C) Obecné zásady a pravidla pro průběh přijímacího řízení

 
A) Podmínka dosaženého stupně vzdělání

Podmínkou přijetí k navazujícímu magisterskému studiu je dosažení minimálně bakalářského stupně vzdělání s úspěšně vykonanou státní závěrečnou zkouškou. Uchazeč dokládá dosažený stupeň vzdělání s přihláškou do studia – viz oddíl B. 1. II. 
 

B) Lhůta pro podání a způsob podání přihlášek ke studiu

Uchazeč se o přijetí ke studiu uchází podáním 1) přihlášky a 2) povinných prací, a to ve DVOU TERMÍNECH: 1) do 12. srpna 2021 podává přihlášku, 2) do termínu stanoveného ve specifických podmínkách příslušného oboru podává povinné práce.

Po přijímacích zkouškách může uchazeč/ka sledovat v jakém stavu je rozhodnutí o jeho přijetí/ nepřijetí na: https://prihlaska.amu.cz.
 

1) PŘIHLÁŠKA

Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku podle pokynů uvedených ve veřejné části internetových stránek AMU - ZDE. Formulář elektronické přihlášky je přístupný od 1. 8. 2021 do 12. 8. 2021 (do půlnoci), pro studijní program Fotografie od 25. 6. 2021 do 12. 8. 2021. Vyplněnou přihlášku uchazeč vytiskne (na barevné nebo černobílé tiskárně), podepíše, doplní ji o níže uvedené přílohy a náležitosti a vše nejpozději do 13. srpna 2021 buď

a) osobně podá v úředních hodinách na Podatelně Akademie múzických umění v Praze, Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1

anebo

b) pošle poštou na adresu:

Akademie múzických umění v Praze
Studijní oddělení FAMU
Malostranské náměstí 12
118 00 Praha 1

(rozhoduje termín podání na poště nebo podatelně AMU - 13. srpna 2021 včetně)


Přihláška musí vždy obsahovat následující přílohy I. - III., tedy i bez ohledu na to, zda se uchazeč do přijímacího řízení hlásí opakovaně nebo zda je studentem či absolventem jiné VŠ; bez těchto příloh nemá přihláška všechny náležitosti a s uchazečem nemůže být zahájeno přijímacího řízení:

I) 

Životopis s vlastnoručním podpisem, aktuální adresou, telefonním číslem a e-mailovou adresou uchazeče; životopis se píše podle obecných standardů klasického nebo strukturovaného životopisu (uchazeč si zvolí sám jednu z těchto dvou forem);

II) 

Úředně ověřenou fotokopii bakalářského diplomu (ověření provádí obecní úřady, notáři a pobočky České pošty, které poskytují službu Czech POINT). Uchazeč, který v rámci bakalářského studia teprve bude vykonávat státní závěrečnou zkoušku, si nechá na přihlášce potvrdit termín konání zkoušky; v případě splnění talentových i teoretických podmínek přijímacího řízení přijetí ke studiu na FAMU doloží vykonání zkoušky bakalářským diplomem, jehož úředně ověřenou fotokopii předloží do 17. 9. 2021 na Studijním oddělení FAMU, nebo vykonání státní závěrečné zkoušky doloží potvrzením příslušné školy (formulář k dispozici na vyžádání na SO FAMU).

V případě, že uchazeč absolvoval vysokou školu v zahraničí, doloží v souladu s ustanoveními § 48 Zákona o VŠ nostrifikaci o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. nostrifikaci bakalářského diplomu). Informace k uznání zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení naleznete v sekci Uznávání zahraničního vzdělání. Není zapotřebí dokládat nostrifikaci vysokoškolského diplomu ze zemí Slovensko, Polsko, Maďarsko.

!

Studenti bakalářských programů FAMU, kteří jdou ke státní závěrečné zkoušce v akademickém roce 2020/21, nemusí mít potvrzení o termínu konání SZZ na přihlášce.


III)

Vytištěné potvrzení o uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, které uchazeč vylepí na přihlášku. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 878 Kč a je nevratný. Poplatek uchazeč uhradí výhradně bankovním převodním příkazem (jiné způsoby, např. poštovní poukázkou nebo v hotovosti, nejsou možné).

Číslo účtu19-5373180297/0100VS64913SS (=specifický symbol): číslo přihlášky uchazeče (bez jeho uvedení není platba kompatibilní s přihláškou, která tak nemá stanovené náležitosti).

Pro platby ze zahraničí uchazeči použijí tyto údaje:

SWIFT code: KOMBCZPPXXX;
IBAN code: CZ 5301000000195373180297;
Adresa banky: Komerční banka, a.s., Malostranské nám. 23, 118 00 Praha 1, Czech Republic;
Majitel účtu: AMU, Malostranské náměstí 12, 118 01 Praha 1. 

Uchazeč jako plátce je povinen uhradit veškeré bankovní poplatky.

Další přílohy:

IV) Pro uchazeče ze zahraničí je podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v českém jazyce doložení znalosti českého jazyka na úrovni B1 podle CEFRL (výjimkou jsou uchazeči ze Slovenské republiky, u kterých certifikát nevyžadujeme). Uchazeč je povinen tuto znalost v průběhu přijímacího řízení doložit:

a) úředním certifikátem akreditované instituce (seznam akreditovaných institucí na webových stránkách Centra jazykové přípravy AMU, zejm. absolvováním zkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (Ústav jazykové a odborné přípravy), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince),

b) případně maturitní zkouškou z českého jazyka složené v ČR, či absolvováním jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce,

c) vykonáním zpoplatněné jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy AMU. Termín zkoušky bude upřesněn. 

Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí do studia.2) POVINNÉ PRÁCE

Uchazeč je povinen doručit veškeré povinné práce, které jsou uvedeny ve specifických podmínkách přijetí ke studiu příslušného oboru. 

Uchazeč, který nepodá do stanoveného termínu povinné práce, nesplnil podmínky pro přijetí do studia v prvním kole a nebude pozván do dalšího kola přijímacího řízení. Všechny předložené práce musejí být vlastním autorským dílem uchazeče, což uchazeč potvrdí přiloženým podepsaným prohlášením. Nerespektováním této zásady uchazeč nesplnil podmínku pro přijetí do studia.
 

C) Obecné zásady a pravidla pro průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení uchazeče je zahájeno doručením přihlášky uchazeče se všemi náležitostmi a přílohami.

V rámci přijímacího řízení přijímací komise jednotlivých oborů během přijímací zkoušky všestranně ověřují a vyhodnocují uchazečovy talentové a vědomostní předpoklady ke studiu příslušného oboru. Přijímací zkouška na FAMU je vícekolová.

V prvním kole přijímací zkoušky přijímací komise jednotlivých oborů rozhodují na základě vyhodnocení uchazečem předložených uměleckých prací o splnění, respektive nesplnění podmínek pro postup uchazeče do dalšího kola. Zkušební komise hodnotí povinné práce s ohledem na kreativní potenciál uchazeče a zvládnutí vyjadřovacích prostředků vlastních danému uměleckému oboru. Uchazeči, kteří nesplnili podmínky pro postup do dalšího kola přijímací zkoušky, nesplnili podmínky pro přijetí do studia a bude jim písemně poštou doručeno rozhodnutí děkanky FAMU o nepřijetí.

Uchazeči, kteří uspěli v prvním kole přijímací zkoušky, se dostaví na FAMU k druhému kolu přijímací zkoušky. V tomto kole přijímací zkoušky přijímací komise hodnotí zejména kreativní potenciál uchazeče a zvládnutí vyjadřovacích prostředků vlastních danému uměleckému oboru, zjišťuje motivaci uchazeče a hloubku jeho zájmu o zvolený obor, předpoklady pro další rozvoj jeho talentu a znalostí, orientaci v daném oboru a všeobecný kulturní rozhled.

Přijímací řízení probíhá v češtině, bez přítomnosti tlumočníka.

Přijímací komise jednotlivých oborů vyhodnotí na základě výsledků těchto kol přijímacího řízení, zda uchazeči splnili, respektive nesplnili podmínky pro přijetí, a navrhnou uchazeče, kteří podmínky přijímacího řízení splnili, děkance FAMU k přijetí do studia. Uchazečům bude písemně poštou doručeno rozhodnutí děkanky FAMU o přijetí, respektive nepřijetí do studia.

--

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů („Zákon o vysokých školách“) ve znění pozdějších předpisů, s vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze, zejména článkem 18 Statutu AMU, s článkem 8 Studijního a zkušebního řádu AMU, a s vnitřními normami předpisy Filmové a televizní fakulty AMU, zejména s Výnosem děkana č. 1/2020  o studiu na FAMU, vyhlašuji pro uchazeče o studium v akademickém roce 2021/2022 lhůtu pro podání přihlášek ke studiu a způsob jejich podávání písemnou nebo elektronickou formou, podmínky přijetí do studia, schválené v souladu s § 27 Zákona o vysokých školách na zasedání Akademického senátu FAMU dne 30. března 2021, termín a způsob ověřování splnění těchto podmínek a formu a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení, a to pro studijní program Filmové, televizní a fotografické umění a nová média (N8204) a studijní program Kamera (N0211A310500).

PhDr. Mgr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA
Děkanka FAMU.
.