Random Image
Magisterské studijní programy

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO AKADEMICKÝ ROK 2024/2025 

!

Informace k přijímacímu řízení do magisterského programu HERNÍ DESIGN pro akademický rok 2024/2025 jsou uveřejněny samostatně v sekci CHCI STUDOVAT na záložce HERNÍ DESIGN.

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů („Zákon o vysokých školách“) ve znění pozdějších předpisů, s vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze, zejména článkem 18 Statutu AMU, s článkem 8 Studijního a zkušebního řádu AMU, a s vnitřními normami předpisy Filmové a televizní fakulty AMU, zejména s Výnosem děkanky č. 3/2023  o studiu na FAMU, vyhlašuji pro uchazeče o studium v akademickém roce 2024/2025 lhůtu pro podání přihlášek ke studiu a způsob jejich podávání elektronickou formou, podmínky přijetí do studia, schválené v souladu s § 27 Zákona o vysokých školách na zasedání Akademického senátu FAMU dne 11. 4. 2024, termín a způsob ověřování splnění těchto podmínek a formu a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení, a to pro studijní programy: Animovaná tvorba (N0211A310012), Audiovizuální studia (N0211A310014), Dokumentární tvorba (N0211A310018), Fotografie (N0211A310010), Filmová režie (N0211A310017), Kamera (N0211A310009), Produkce (N0211A310013), Scenáristika a dramaturgie (N0211A310016), Střihová skladba (N0211A310011) a Zvuková tvorba (N0211A310015).

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA
Děkanka FAMU


 

Podmínky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů jsou rozděleny na:

Doporučujeme důkladné prostudování jak obecných, tak specifických podmínek.

 

VÍCE O MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA FAMU:

Magisterský studijní program navazuje na bakalářský studijní program, absolvovaný na FAMU, na jiné fakultě AMU nebo na jiné vysoké škole. O přijetí do magisterského studia na FAMU se tudíž mohou ucházet:

  • studenti třetího ročníku bakalářského stupně studia, kteří chtějí bezprostředně po složení státních bakalářských zkoušek pokračovat v navazujícím magisterském studiu;
  • absolventi bakalářského a magisterského stupně studia, kteří již vykonali státní zkoušku v předcházejících letech;
  • týká se nejen studentů a absolventů FAMU a ostatních fakult AMU, ale i jiných vysokých škol v České republice či v zahraničí.

Standardní doba studia vyplývající z akreditace navazujícího magisterského studijního programu jsou dva roky. Navazující magisterský studijní program je zakončený státní závěrečnou zkouškou magisterskou a udělením akademického titulu „magistr umění“ (MgA.).

 

Zveřejněno dne: 11. 4. 2024