logo FAMU
Magisterské studijní programy

Magisterské studium

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO STUDIA V NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 A ZPŮSOB OVĚŘOVÁNÍ JEJICH PLNĚNÍ

 

!

Informace k přijímacímu řízení do magisterského programu HERNÍ DESIGN pro akademický rok 2023/2024 jsou uveřejněny samostatně v sekci CHCI STUDOVAT na záložce HERNÍ DESIGN.

Podmínky ostatních studijních programů pro akademický rok 2023/2024 budou zveřejněny v dubnu 2023.


Obecné podmínky přijetí do studia
Specifické podmínky přijetí do studia
Často kladené otázky

OBECNÉ PODMÍNKY PŘIJETÍ DO STUDIA V NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 A ZPŮSOB JEJICH OVĚŘOVÁNÍ

Magisterský studijní program navazuje na bakalářský studijní program, absolvovaný na FAMU, na jiné fakultě AMU nebo na jiné vysoké škole. O přijetí do magisterského studia na FAMU se tudíž mohou ucházet:

  • studenti třetího ročníku bakalářského stupně studia, kteří chtějí bezprostředně po složení státních bakalářských zkoušek pokračovat v navazujícím magisterském studiu;
  • absolventi bakalářského a magisterského stupně studia, kteří již vykonali státní zkoušku v předcházejících letech;
  • týká se nejen studentů a absolventů FAMU a ostatních fakult AMU, ale i jiných vysokých škol v České republice či v zahraničí.

Standardní doba studia vyplývající z akreditace navazujícího magisterského studijního programu jsou dva roky. Navazující magisterský studijní program je zakončený státní závěrečnou zkouškou magisterskou a udělením akademického titulu „magistr umění“ (MgA.).

Pokud se uchazeč hlásí do více studijních programů, vyplní a podá pro každý program přihlášku zvlášť.

OBSAH:

A) Podmínka dosaženého stupně vzdělání

B) Lhůta pro podání a způsob podání přihlášek ke studiu

C) Obecné zásady a pravidla pro průběh přijímacího řízení

--

A) Podmínka dosaženého stupně vzdělání

Podmínkou přijetí k navazujícímu magisterskému studiu je dosažení minimálně bakalářského stupně vzdělání s úspěšně vykonanou státní závěrečnou zkouškou. Uchazeč dokládá dosažený stupeň vzdělání s přihláškou do studia – viz oddíl B. 1. II.

Studenti bakalářských programů FAMU, kteří jdou ke státní závěrečné zkoušce v akademickém roce 2021/22, nemusí mít potvrzení o termínu konání SZZ.

B) Lhůta pro podání a způsob podání přihlášek ke studiu

Uchazeč se o přijetí ke studiu uchází podáním přihlášky a zasláním povinných prací, a to ve DVOU TERMÍNECH stanovených ve specifických podmínkách příslušného studijního programu

Uchazeč může sledovat průběh přijímacího řízení a stav rozhodnutí o jeho přijetí či nepřijetí na: https://prihlaska.amu.cz.

B. 1)

Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku na internetových stránkách AMU - ZDE. Formulář elektronické přihlášky je přístupný v termínech uvedených ve specifických podmínkách příslušného studijního programu (do půlnoci).

V případě podání jiným způsobem, bude přihláška považována za neplatnou a nebude zařazena do přijímacího řízení.

Elektronická přihláška musí vždy obsahovat následující přílohy I. - II., tedy i bez ohledu na to, zda se uchazeč do přijímacího řízení hlásí opakovaně nebo zda je studentem či absolventem jiné VŠ; bez těchto příloh nemá přihláška všechny náležitosti a s uchazečem nemůže být zahájeno přijímacího řízení:

I) Životopis s aktuální adresou, telefonním číslem a e-mailovou adresou uchazeče; životopis se píše podle obecných standardů klasického nebo strukturovaného životopisu (uchazeč si zvolí sám jednu z těchto dvou forem);

II) Fotokopii bakalářského diplomu. Uchazeč, který v rámci bakalářského studia teprve bude vykonávat státní závěrečnou zkoušku, si nechá potvrdit termín konání zkoušky; v případě splnění talentových i teoretických podmínek přijímacího řízení přijetí ke studiu na FAMU uchazeč doloží vykonání zkoušky bakalářským diplomem, jehož úředně ověřenou fotokopii (ověření provádí obecní úřady, notáři a pobočky České pošty, které poskytují službu Czech POINT) předloží v termínu stanoveném Studijním oddělením FAMU. Studenti či absolventi FAMU nemusí tuto přílohu dokládat.

V případě, že uchazeč o navazující magisterské studium absolvoval předchozí vzdělání na zahraniční vysoké škole, postupuje podle informací o uznání zahraničního vzdělání uvedených ZDE. Nostrifikaci bakalářského diplomu doloží na vyzvání Studijního oddělení FAMU. Není zapotřebí dokládat nostrifikaci vysokoškolského diplomu ze zemí Slovensko, Polsko, Maďarsko.

Přílohy I) a II) nahraje uchazeč do příloh elektronické přihlášky (formát .pdf, .jpg., nebo .png).

Další přílohy

III) V případě, že součástí podmínek přijímacího řízení příslušného studijního programu jsou i další přílohy (např. potvrzení o zdravotní způsobilosti), zašle je uchazeč společně s povinnými pracemi; viz specifické podmínky přijímacího řízení jednotlivých studijních programů.

IV) Pro uchazeče ze zahraničí je podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v českém jazyce doložení znalosti českého jazyka na úrovni B1 podle CEFRL (výjimkou jsou uchazeči ze Slovenské republiky, u kterých certifikát nevyžadujeme). Uchazeč je povinen tuto znalost v průběhu přijímacího řízení doložit:

a) úředním certifikátem akreditované instituce (seznam akreditovaných institucí na webových stránkách Centra jazykové přípravy AMU)

b) případně maturitní zkouškou z českého jazyka složené v ČR, či absolvováním jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce,

c) vykonáním zpoplatněné jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy AMU. Předběžný termín zkoušky pro akademický rok 2022/2023 je konec září 2022, datum bude s předstihem upřesněno.

Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí do studia.

B. 2)

Uchazeč je povinen doručit veškeré povinné práce, které jsou uvedeny ve specifických podmínkách přijetí ke studiu příslušného studijního programu.

Uchazeč, který nedodá do stanoveného termínu povinné práce, nesplnil podmínky pro přijetí do studia v prvním kole a nebude pozván do dalšího kola přijímacího řízení. Všechny předložené práce musí být vlastním autorským dílem uchazeče, což uchazeč potvrdí přiloženým podepsaným prohlášením. Nerespektováním této zásady uchazeč nesplnil podmínku pro přijetí do studia.

C) Obecné zásady a pravidla pro průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení uchazeče je zahájeno podáním elektronické přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 873,- Kč a je nevratný. Poplatek uchazeč uhradí kartou po uzavření elektronické přihlášky, případně bankovním převodním příkazem (jiné způsoby, např. poštovní poukázkou nebo v hotovosti, nejsou možné).

Číslo účtu: 19-5373180297/0100

Variabilní symbol: 64913

Specifický symbol: číslo přihlášky uchazeče (bez jeho uvedení není platba kompatibilní s přihláškou, která tak nemá stanovené náležitosti)

Pro platby ze zahraničí uchazeči použijí tyto údaje:

IBAN: CZ5301000000195373180297;

SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

Adresa banky: Komerční banka, a s., Na Příkopě 33, čp. 969, Praha 1, 114 07;

Majitel účtu: AMU, Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1

Uchazeč jako plátce je povinen uhradit veškeré bankovní poplatky.

Každý uchazeč je oprávněn zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením kdykoliv od okamžiku podání přihlášky ke studiu, nejpozději však v nejzazším termínu odeslání přihlášky uvedeném ve specifických podmínkách daného studijního programu. Neuhradí-li uchazeč ve stanoveném termínu a určenou formou poplatek, přijímací řízení nebude zahájeno.

V rámci přijímacího řízení komise jednotlivých studijních programů během zkoušky všestranně ověřují a vyhodnocují uchazečovy talentové a vědomostní předpoklady ke studiu. Přijímací zkouška na FAMU je vícekolová.

V prvním kole přijímací zkoušky komise jednotlivých studijních programů rozhodují na základě vyhodnocení uchazečem předložených uměleckých prací o splnění, respektive nesplnění podmínek pro postup uchazeče do dalšího kola. Zkušební komise hodnotí povinné práce s ohledem na kreativní potenciál uchazeče a zvládnutí vyjadřovacích prostředků vlastních danému uměleckému oboru. Uchazeči, kteří nesplnili podmínky pro postup do dalšího kola přijímací zkoušky, nesplnili podmínky pro přijetí do studia a bude jim písemně doručeno rozhodnutí děkanky FAMU o nepřijetí.

Uchazeči, kteří uspěli v prvním kole přijímací zkoušky, se dostaví na FAMU k druhému kolu přijímací zkoušky. V tomto kole přijímací zkoušky komise hodnotí zejména kreativní potenciál uchazeče a zvládnutí vyjadřovacích prostředků vlastních danému uměleckému oboru, zjišťuje motivaci uchazeče a hloubku jeho zájmu o zvolený obor, předpoklady pro další rozvoj jeho talentu a znalostí, orientaci v daném oboru a všeobecný kulturní rozhled.

Informaci o konání přijímacích zkoušek, včetně konkrétního data jednotlivých kol, zašle fakulta uchazeči výhradně elektronicky na emailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Přijímací řízení probíhá v češtině, bez přítomnosti tlumočníka.

Přijímací komise jednotlivých studijních programu vyhodnotí na základě výsledků těchto kol přijímacího řízení, zda uchazeči splnili či nesplnili podmínky pro přijetí, a navrhnou děkance FAMU uchazeče, kteří podmínky přijímacího řízení splnili, k přijetí do studia. Uchazečům bude písemně poštou doručeno rozhodnutí děkanky FAMU o přijetí či nepřijetí do studia.

--

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů („Zákon o vysokých školách“) ve znění pozdějších předpisů, s vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze, zejména článkem 18 Statutu AMU, s článkem 8 Studijního a zkušebního řádu AMU, a s vnitřními normami předpisy Filmové a televizní fakulty AMU, zejména s Výnosem děkana č. 1/2020  o studiu na FAMU, vyhlašuji pro uchazeče o studium v akademickém roce 2022/2023 lhůtu pro podání přihlášek ke studiu a způsob jejich podávání elektronickou formou, podmínky přijetí do studia, schválené v souladu s § 27 Zákona o vysokých školách na zasedání Akademického senátu FAMU dne 28. dubna 2022, termín a způsob ověřování splnění těchto podmínek a formu a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení, a to pro studijní programy: Animovaná tvorba (N0211A310012), Audiovizuální studia (N0211A310014), Fotografie (N0211A310010), Kamera (N0211A310009), Produkce (N0211A310013), Střihová skladba (N0211A310011) a Zvuková tvorba (N0211A310015) a na zasedání Akademického senátu FAMU dne 23. června 2022,  termín a způsob ověřování splnění těchto podmínek a formu a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení, a to pro studijní programy: Dokumentární tvorba (N0211A310018), Filmová režie (N0211A310017) a Scenáristika a dramaturgie (N0211A310016).

 

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA

Děkanka FAMU

 

 


 

Zveřejněno dne: 28. 4. 2022

Aktualizováno dne: 24. 6. 2022

SPECIFICKÉ PODMÍNKY PŘIJETÍ DO STUDIA V NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 A ZPŮSOB OVĚŘOVÁNÍ JEJICH PLNĚNÍ

Specifické podmínky přijímacího řízení jsou odlišné podle zvoleného studijního programu. Doporučujeme důkladné prostudování těchto podmínek.

MAXIMÁLNÍ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ DO MAGISTERSKÝCH PROGRAMŮ PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

 
Animovaná tvorba 4
Audiovizuální studia 6
Dokumentární tvorba 5
Filmová režie 5
Fotografie 8
Herní design 7
Kamera 5
Produkce 15
Scenáristika a dramaturgie 8
Střihová skladba 6
Zvuková tvorba 7

 

Zveřejněno dne: 28. 4. 2022

Aktualizováno dne: 27. 7. 2022

Jak vyplnit elektronickou přihlášku?

Elektronickou přihlášku ke studiu naleznete na adrese prihlaska.amu.cz V prvé řadě je třeba zadat a pečlivě si uchovat heslo, které spolu s číslem přihlášky budete zadávat při každém přihlášení do přihlášky. Přihlášku podle jednotlivých kroků vyplníte, nahrajete přílohy a v dolní části přihlášky uzavřete. Poté budete nasměrováni k rekapitulaci a platbě poplatku za přihlášku. Zde postupujete podle instrukcí. Po uzavření přihlášky a připsání platby za přihlášku vám bude zaslán email s potvrzením, že vaše přihláška byla zařazena do přijímacího řízení. Tuto informaci si také můžete ověřit kdykoliv později v elektronické přihlášce.

 

Jakým způsobem dokládají bakalářské vzdělání studenti nebo absolventi FAMU?

Studenti třetího ročníku bakalářského studia FAMU nemusí k přihlášce přikládat potvrzení o budoucí Státní bakalářské zkoušce, absolventi FAMU nemusí k přihlášce přikládat ověřenou kopii bakalářského diplomu. Ostatní přiložené doklady a povinné práce se řídí specifickými podmínkami daného studijního programu.

 

Jak si nechat potvrdit a doložit termín státní bakalářské zkoušky, pokud studuji na jiné vysoké škole než FAMU?

Doklad o státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2021/2022 je třeba dle podmínek přijímacího řízení nahrát do elektronické přihlášky. Na vaší vysoké škole si necháte vystavit potvrzení obsahující vaše jméno, studijní program / obor, typ studia (bakalářské, magisterské) a předpokládáný termín Státní bakalářské zkoušky (např. červen 2022). Potvrzení by mělo mít razítko a podpis odpovědné osoby VŠ. Pokud vaše škola nemá vhodný formulář na toto potvrzení, můžete použít pdf přihlášky, která vám bude zaslána do emailu po zařazení vaší přihlášky do přijímacího řízení. Poté scan dodatečně nahrajete do vaší elektronické přihlášky.

 

Jak postupovat v případě, že mám speciální potřeby a potřebuji modifikovat přijímací zkoušky?

Z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb může uchazeč o jakýkoli typ studia  požádat o modifikaci přijímací zkoušky. Tuto skutečnost uvedete během vyplňování elektronické přihlášky, která je tomuto požadavku uzpůsobena. Po zařazení přihlášky do přijímacího řízení budete kontaktováni Studijním oddělením, které zaeviduje vaše konkrétní požadavky na úpravu přijímací zkoušky.

Je nutné vyplňovat přihlášku vícekrát, pokud se chci hlásit na více studijních programů?

Ano, pro každý studijní program je třeba vyplnit samostatnou elektronickou přihlášku.

 

Jak uhradit poplatek za přihlášku?

V posledním kroku po uzavření přihlášky následuje instrukce k platbě. Pro platbu doporučujeme použít platební kartu, platba bude okamžitě připsána a vaše přihláška tímto bude zařazena do přijímacího řízení.

Další možností je platba bankovním převodem. Pro tento účel je k dispozici i QR kód ke zjednodušení zadání platby v internetovém bankovnictví. QR kód je možné použít jen při platbě z českého bankovního účtu. Připsání platby převodem může trvat až 5 pracovních dnů. Pokud vaše přihláška nebude po týdnu zařazena do přijímacího řízení, obraťte se emailem na Studijní oddělení FAMU a přiložte potvrzení o provedené platbě.

 

Moje přihláška nebyla zařazena přijímacího řízení, jak dále postupovat?

Kontaktujte neprodleně Studijní oddělení FAMU. Pravděpodobně nebyla identifikována platba za přihlášku. Po doložení dokladu o úhradě poplatku za přihlášku bude vaše přihláška spárována s platbou a zařazena do přijímacího řízení.

 

Jak postupovat v případě, že jsem předchozí bakalářské studium absolvoval / absolvovala v zahraničí?

V rámci přijímacího řízení je třeba doložit nostrifikaci vašeho předchozího vzdělání. Je možné doložit doklad o obecné nostrifikaci na výzvu Studijního oddělení FAMU, nebo AMU nabízí ověření předchozího zahraničního vzdělávání pro potřeby přijímacího řízení na jejích fakultách. Podrobné informace naleznete zde.

Kontaktujte Studijní oddělení FAMU pro více informací a případné zprostředkování ověření zahraničního vzdělání.

 

 


Zveřejněno dne: 28. 4. 2022


.
.