Random Image
Konzervování a restaurování fotografie

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO STUDIA V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ FOTOGRAFIE PRO AKADEMICKÝ ROK 2023/2024 A ZPŮSOB OVĚŘOVÁNÍ JEHO PLNĚNÍ

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů („Zákon o vysokých školách“) ve znění pozdějších předpisů, s vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze, zejména článkem 18 Statutu AMU, s článkem 8 Studijního a zkušebního řádu AMU, a s vnitřními normami předpisy Filmové a televizní fakulty AMU, zejména s Výnosem děkanky č. 3/2023  o studiu na FAMU, vyhlašuji pro uchazeče/ky o studium v akademickém roce 2023/2024 lhůtu pro podání přihlášek ke studiu a způsob jejich podávání elektronickou formou, podmínky přijetí do studia, schválené v souladu s § 27 Zákona o vysokých školách na zasedání Akademického senátu FAMU dne 25. května 2023, termín a způsob ověřování splnění těchto podmínek a formu a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení, a to pro bakalářský studijní program B0211A310019 Konzervování a restaurování fotografie .

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA, děkanka FAMU

---

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO PROGRAMU: 

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů („Zákon o vysokých školách“) ve znění pozdějších předpisů, s vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze, zejména článkem 18 Statutu AMU, s článkem 8 Studijního a zkušebního řádu AMU, a s vnitřními normami předpisy Filmové a televizní fakulty AMU, zejména s Výnosem děkanky č. 3/2023  o studiu na FAMU, vyhlašuji pro uchazeče/ky o studium v akademickém roce 2023/2024 lhůtu pro podání přihlášek ke studiu a způsob jejich podávání elektronickou formou, podmínky přijetí do studia, schválené v souladu s § 27 Zákona o vysokých školách na zasedání Akademického senátu FAMU dne 25. května 2023, termín a způsob ověřování splnění těchto podmínek a formu a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení, a to pro bakalářský studijní program B0211A310019 Konzervování a restaurování fotografie.

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA, děkanka FAMU

---

Charakteristika studijního programu:

Bakalářský studijní program Konzervování a restaurování fotografie vychází ze současných vědomostí v oboru konzervování a restaurování fotografických materiálů. Studijní program je zaměřen na studium materiálů, technik a postupů, jimiž byl v minulosti i současnosti získáván fotografický obraz. Samozřejmostí je technické a technologické zvládnutí zákonitostí fotografie, znalosti z oboru teorie a historie fotografie a dalších oborů s fotografií bezprostředně souvisejících. Studenti/ky získají znalosti o materiální podstatě a chemických procesech, které se odehrávají při vzniku, stárnutí a degradaci fotografických materiálů. Následně získají přehled o praktických možnostech zpomalení degradačních změn, konzervování fotografických materiálů a jejich dlouhodobém ukládání. Studijní program tak je zaměřen zejména na znalosti, praktické zkušenosti a dovednosti v oblasti konzervování fotografických materiálů a jejich dlouhodobého ukládání.

Standardní doba studia vyplývající z akreditace bakalářských studijních programů jsou tři roky. Bakalářský studijní program je řádně zakončený státní závěrečnou zkouškou a udělením akademického titulu „bakalář umění“ (BcA).

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

1. 6. - 15. 8. 2023   otevření přihlášky
15. 8. 2023   nejzazší termín odeslání přihlášky
29. 8. 2023   nejzazší termín osobního doručení/odeslání povinných prací
5. 9. 2023   první kolo (bez uchazečů/ek)
15. 9. 2023   druhé kolo (prezenčně)

A) Podmínka dosaženého stupně vzdělání

Podmínkou přijetí k bakalářskému studiu na FAMU je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Uchazeč/ka dokládá dosažený stupeň vzdělání s přihláškou do studia – viz oddíl B. 1. II).
Uchazeč/ka, který/á je v maturitním ročníku, si nechá na přihlášce od své střední školy potvrdit termín konání maturitní zkoušky; v případě splnění talentových i teoretických podmínek přijímacího řízení doloží vykonání maturitní zkoušky vysvědčením o maturitní zkoušce, jehož úředně ověřenou kopii předloží v termínu stanoveném výzvou Studijního oddělení FAMU.
Pouze ve zcela výjimečných případech , může děkanka přijmout ke studiu i uchazeče/ku, který/á splnil/a všechny podmínky přijímacího řízení, bez dokončeného úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání, které však uchazeč musí dokončit před uzavřením bakalářského studia, jinak mu nemůže být udělen akademický titul.

B) Lhůta pro podání a způsob podání přihlášek ke studiu


Uchazeč/ka se o přijetí ke studiu uchází:

1) podáním elektronické přihlášky a uhrazením poplatku

2) zasláním povinných prací , a to ve DVOU TERMÍNECH dle harmonogramu uvedeného výše. V průběhu přijímacích zkoušek může uchazeč/ka sledovat v jakém stavu je jeho přijímací řízení: https://prihlaska.amu.cz

B. 1)

Uchazeč/ka může podávat přihlášku pouze elektronicky, tím že vyplní elektronickou přihlášku podle pokynů uvedených ve veřejné části internetových stránek AMU – ZDE . Formulář elektronické přihlášky je přístupný od 1. 6. do 15. 8. 2023 (do půlnoci).
V případě podání jiným způsobem, bude přihláška považována za neplatnou a nebude zařazena do přijímacího řízení. Poslední den pro podávání přihlášek ke studiu je stanoven na 15. 8. 2023 .

Přihláška musí vždy obsahovat následující přílohy I. - II. , tedy i bez ohledu na to, zda se uchazeč/ka do přijímacího řízení hlásí opakovaně, nebo zda je studentem či absolventem jiné VŠ; bez těchto příloh nemá přihláška všechny náležitosti, což může vést až k zastavení přijímacího řízení:

I) Životopis s aktuální adresou, telefonním číslem a e-mailovou adresou uchazeče/ky; životopis se píše podle obecných standardů klasického nebo strukturovaného životopisu (uchazeč/ka si zvolí sám jednu z těchto dvou forem);

II) Úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení (ověření provádí obecní úřady, notáři a pobočky České pošty, které poskytují službu Czech POINT) nebo potvrzení střední školy o termínu maturitní zkoušky. V průběhu přijímacího řízení uchazeč/ka doloží jeden z dokumentů v listinné podobě, a to v termínu stanoveném výzvou Studijního oddělení FAMU.

Přílohy I) a II) nahraje uchazeč/ka do příloh elektronické přihlášky (formát .pdf, .jpg, nebo .png).
V případě, že uchazeč/ka o bakalářské studium absolvoval/a předchozí vzdělání na zahraniční střední nebo vysoké škole, postupuje podle informací o uznání zahraničního vzdělání uvedených zde .

Další přílohy:
III) Pro uchazeče/ku ze zahraničí je podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v českém jazyce doložení znalosti českého jazyka na úrovni B1 podle CEFRL (výjimkou jsou uchazeči ze Slovenské republiky, u kterých certifikát nevyžadujeme).

Uchazeč/ka je povinen tuto znalost v průběhu přijímacího řízení doložit:

a) úředním certifikátem akreditované instituce (seznam akreditovaných institucí na webových stránkách Centra jazykové přípravy AMU, zejm. absolvováním zkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (Ústav jazykové a odborné přípravy), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince),

b) případně maturitní zkouškou z českého jazyka složené v ČR, či absolvováním jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce,

c) vykonáním zpoplatněné jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy. Termín úhrady a termín zkoušky bude stanoven po přijímacích zkouškách a sdělen případným zájemcům.

Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči/ce vydáno rozhodnutí o přijetí do studia.
Pokud uchazeč/ka může doložit znalost českého jazyka společně s přihláškou, nahraje příslušný dokument do přílohy elektronické přihlášky, poté doloží dokument v listinné podobě na výzvu Studijního oddělení.

C) POPIS POVINNÝCH PRACÍ A ZPŮSOB JEJICH ODEVZDÁNÍ

1) Fotografické portfolio tvořené souborem alespoň deseti fotografií zhotovených klasickou analogovou fotografickou technikou. Portfolio musí být doplněno podrobným popisem použitých fotografických materiálů, zvolené technologie vyvolání negativu, zhotovenou kontaktní kopií a zvětšeninou 24x30 cm ke každému snímku. U portfolia bude hodnocena i řemeslná kvalita jeho zpracování, uchazeči by zpracováním portfolia měli prokázat svoji manuální zručnost. Pokud má uchazeč/ka zkušenosti s konzervováním či restaurováním fotografie, papíru či jiných médií a materiálů, může ukázky těchto prací přiložit k portfoliu.
2) Motivační dopis , který obsahuje:

a) základní biografické údaje a data o dosavadní činnosti a studiu;

b) zdůvodnění zájmu o obor, motivace ke studiu.

Fotografické portfolio a motivační dopis doručí v jedné obálce uchazeč/ka osobně na Katedru fotografie nebo jej zašle poštou na adresu: Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze, Katedra fotografie, Smetanovo nábřeží 2, Praha 1, 116 65. V případě dotazů doporučujeme předem kontaktovat MgA. Veroniku Čechmánkovou (e-mail: veronika.cechmankova@famu.cz, telefon: 420 234 244 317).

Fotografické portfolio a motivační dopis uchazeč/ka doručí nejpozději 29. srpna 2023 . V případě poštovního doručení je rozhodující datum podání zásilky k poštovní přepravě.
Předložené povinné práce se po skončení přijímacího řízení uchazečům/kám nevracejí poštou. Uchazeč/ka si povinné práce může vyzvednout osobně na katedře nejpozději do jednoho měsíce po vyrozumění o výsledku přijímacího řízení.
Všechny předložené práce musejí být vlastním autorským dílem uchazeče/ky, což uchazeč/ka potvrdí přiloženým podepsaným prohlášením. Nerespektováním této zásady uchazeč/ka nesplnil/a podmínku pro přijetí do studia.

 

D) PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (FORMA A RÁMCOVÝ OBSAH)

Přijímací řízení je dvoukolové .
V prvním kole 5. 9. 2023 posoudí komise předložené povinné práce bez přítomnosti uchazeče/ky. O postupu do druhého kola budou uchazeči a uchazečky informováni prostřednictvím elektronické přihlášky uchazečů/ek na webové stránce https://prihlaska.amu.cz
Do druhého kola postupují uchazeči, kteří splnili bodový limit pro postup z 1. kola.

Druhé kolo se skládá z těchto částí:
1) test z dějin a teorie umění, všeobecného kulturního přehledu, obecné chemie a technologických základů fotografie (se zaměřením na negativní a pozitivní fotografické procesy klasické fotografie); (max. 40 bodů)
2) explikace fotografického portfolia; (max. 30 bodů)
3) pohovor, během kterého uchazeč ozřejmí svou představu o studiu. (max. 30 bodů)

Druhé kolo přijímací zkoušky se bude konat 15. 9. od 10:00 hod.
Obě kola jsou hodnocena minimálně pětičlennou komisí složenou z pedagogů katedry fotografie FAMU.

E) ZPŮSOB HODNOCENÍ (KRITÉRIA VYHODNOCENÍ)

Profesní a znalostní předpoklady uchazeče/ky ke studiu posuzuje přijímací komise formou bodového hodnocení se stanovenou minimální hranicí. Přijímací komise navrhne děkance FAMU k přijetí do studia ty uchazeče/ky, kteří/ré splnili/y minimální stanovenou hranici bodového hodnocení a zároveň splnili/y další podmínky přijímacího řízení.

Maximální počty možných udělených bodů a minimální počty bodů nutných pro přijetí ke studiu:
Míru profesních předpokladů, znalostí a dovedností ke studiu uchazeče/ky posuzuje přijímací komise formou bodového hodnocení se stanovenou minimální hranicí.

V prvním kole může uchazeč/ka získat až 100 bodů : za fotografické portfolium až 70 bodů , za motivační dopis až 30 bodů . Do druhého kola postoupí ti uchazeči, kteří v prvním kole získají alespoň 65 bodů.
V druhém kole může uchazeč získat opět maximálně 100 bodů : 40 bodů za test z dějin a teorie umění, všeobecného kulturního přehledu, obecné chemie a technologických základů fotografie, 30 bodů za explikaci fotografického portfolia, 30 bodů za pohovor. Pro přijetí do studia je nutno získat v druhém kolem alespoň 65 bodů.
Minimální hranicí pro splnění podmínek přijímacího řízení a navržení na přijetí  je 130 bodů z 200 možných v součtu obou kol přijímacího řízení. Přijímací komise navrhne uchazeče/ky, kteří/ré tuto hranici splnili/y a splnili/y další podmínky příjímacího řízení, děkance FAMU k přijetí do studia.

F) NEJVYŠŠÍ POČET UCHAZEČŮ PŘIJÍMANÝCH KE STUDIU

FAMU stanovuje nejvyšší počet uchazečů/ek přijímaných ke studiu v jednotlivých studijních programech. Počet uchazečů/ek přijatých do studia může být nižší než stanovený nejvyšší počet v případě, že bude nižší počet uchazečů/ek, kteří/ré splnili/y podmínky přijímacího řízení. Pokud splní podmínky přijímacího řízení větší počet uchazečů/ek, budou do studia přijati/y uchazeči/ky do nejvyššího stanoveného počtu podle pořadí nejlepších.
Maximální počet přijatých uchazečů/ek do bakalářského studijního programu Konzervování a restaurování fotografie: 3

G) ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

Pro přijetí do tohoto programu se nevyžaduje.

H) TERMÍN, KDY MŮŽE UCHAZEČ/KA NAHLÉDNOUT DO MATERIÁLŮ, KTERÉ MAJÍ VÝZNAM PRO ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ

Uchazeč/ka může nahlédnout do materiálů (Protokol o přijímacím řízení), které mají význam pro rozhodnutí o jeho/jím přijetí, respektive nepřijetí do studia, po doručení písemného rozhodnutí děkanky o přijetí, respektive nepřijetí do studia, a to nejpozději 30 dní po doručení tohoto rozhodnutí na základě předběžné domluvy se Studijním oddělením FAMU.
Na základě předběžné domluvy se sekretariátem příslušné katedry bude stanoven termín návštěvy katedry za účelem vyzvednutí či nahlédnutí do zaslaných povinných prací. Neúspěšní/é uchazeči/ky si mohou po předchozí domluvě se sekretariátem příslušné katedry domluvit také konzultace, a to nejpozději 30 dní po doručení rozhodnutí o nepřijetí.

I) ZPŮSOB POSUZOVÁNÍ OMLUV

V případě, že se uchazeč/ka přijímací zkoušky v druhém kole nemohl/a z velmi vážných důvodů zúčastnit, může nejpozději následujícího dne po termínu zkoušky děkanku FAMU písemnou žádostí požádat o možnost konat ji v náhradním termínu. V žádosti uchazeč/ka důvody své neúčasti podloží relevantním a přezkoumatelným dokumentem. Děkanka v součinnosti s předsedou zkušební komise neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem k harmonogramu probíhajícího přijímacího řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem fakulty žádosti vyhovět, a písemně oznámí uchazeči/ce své rozhodnutí s odůvodněním. Na náhradní termín zkoušky uchazeč/ka nemá právní nárok.

J) ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Po přijímacích zkouškách může uchazeč/ka sledovat v jakém stavu je rozhodnutí o jeho/jím přijetí/ nepřijetí na: https://prihlaska.amu.cz.
Rozhodnutí děkanky o přijetí nebo nepřijetí uchazeč/ka obdrží písemně doporučenou poštou nebo datovou zprávou. Přijatým uchazečům/kám bude rovněž oznámen den zápisu a případně další informace ke studiu.

K) DOPORUČENÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY

Uchazečům a uchazečkám doporučujeme, aby se seznámili vždy alespoň s jedním titulem z následujících dvou oblastí:

1) TECHNIKY A TECHNOLOGIE FOTOGRAFIE
- SOUČEK, L. Speciální fotografické techniky. Praha: Orbis, 1967.
- ŠIMEK, J. Fotografické techniky. Praha: PRÁCE, 1969.
- KULHÁNEK, J., ŠTVERÁK, J. Fotografický receptář. Praha: Merkur, 1977.
- ŠIMEK, J., ŠTVERÁK, J. Zvláštní fotografické postupy.  Praha: PRÁCE, 1980.
- JUNGE, K.-W., HUBNER, G. Fotografická chemie. Praha: SNTL, 1987.
- TOMÁŠEK, Z. Fotografické chemikálie. Praha: Merkur, 1982.
- SCHEUFLER, P. et al.: Technické základy fotografie. Komora fotografických živností Společenstvo drobného podnikání, 2002.
- TAUSK, P. Materiály pro černobílou fotografii: (správná volba a použití). Praha: SNTL, 1973.

2) DĚJINY FOTOGRAFIE, PÉČE O HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
- KOPECKÁ, I., NEJEDLÝ, V. Průzkum historických materiálů: analytické metody pro restaurování a památkovou péči. Praha:  Grada, 2005.
- BORÝSKOVÁ, Š. et al.: Techniky historického fotografického materiálu a jejich určení. Praha: Akademie múzických umění, 2016.
- BIRGUS, V., SCHEUFLER, P. Fotografie v českých zemích 1839–1999. Praha: Grada 1999.
- SCHEUFLER, P. Historické fotografické techniky. Praha: IPOS ARTAMA 1993.
- JOHNSON, W. S. et al. Dějiny fotografie: od roku 1839 do současnosti. Praha: Slovart, 2010.
- SKOPEC, R. Dějiny fotografie v obrazech od nejstarších dob k dnešku. 1. vyd. Praha: Orbis, 1963.
- WITTLICH, F. Fotografie – přímý svědek?! fotografický obraz a jeho význam pro historické poznání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012.
- JACOBS, M, ŠTANZEL, T. Historie barevné fotografie a sbírka Národního technického muzea. Praha: Národní technické muzeum, 2021.

VÍCE INFORMACÍ NA: FOTO.AMU.CZ

 

 

 

---

Zveřejněno dne: 30. 5. 2023