logo FAMU
Herní design

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO STUDIA V NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU HERNÍ DESIGN

PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 A ZPŮSOB OVĚŘOVÁNÍ JEHO PLNĚNÍ

VÍCE INFORMACÍ NA: HERNIDESIGN.FAMU.CZ

O přijetí se mohou ucházet:

 • studenti třetího ročníku bakalářského stupně studia, kteří chtějí bezprostředně po složení státních bakalářských zkoušek pokračovat v navazujícím magisterském studiu;
 • absolventi bakalářského a magisterského stupně studia, kteří již vykonali státní zkoušku v předcházejících letech;
 • týká se nejen studentů a absolventů FAMU a ostatních fakult AMU, ale i jiných vysokých škol v České republice či v zahraničí.

Standardní doba studia vyplývající z akreditace navazujícího magisterského studijního programu jsou dva roky. Navazující magisterský studijní program je zakončený státní závěrečnou zkouškou magisterskou a udělením akademického titulu „magistr umění“ (MgA.).

Časový harmonogram přijímacího řízení

1. 3. - 15. 4. 2022

otevření přihlášky

15. 4. 2022

nejzazší termín odeslání přihlášky

2. 5. 2022

nejzazší termín odeslání povinných prací

20. 5. 2022

první kolo (bez uchazečů)

20. -  22. 6. 2022

druhé kolo (prezenčně)


OBSAH:

A) Podmínka dosaženého stupně vzdělání

B) Lhůta pro podání a způsob podání přihlášek ke studiu

C) Průběh přijímacího řízení, forma a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení výsledků přijímacího řízení

D) Termíny konání přijímacího řízení

E) Termín, kdy může uchazeč nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, respektive nepřijetí

F) Způsob posuzování omluv nepřítomnosti při přijímací zkoušce, popřípadě možnosti konat ji v náhradním termínu

G) Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu v příslušném studijním programu

H) Maximální počty možných udělených bodů a minimální počty bodů nutných pro přijetí ke studiu

A) Podmínka dosaženého stupně vzdělání

Podmínkou přijetí k navazujícímu magisterskému studiu je dosažení bakalářského stupně vzdělání s úspěšně vykonanou státní závěrečnou zkouškou.Uchazeč dokládá dosažený stupeň vzdělání s přihláškou do studia – viz oddíl B. 1. II.

B) Lhůta pro podání a způsob podání přihlášek ke studiu

Uchazeč se o přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů uchází

1) podáním elektronické přihlášky a uhrazením poplatku a

2) zasláním povinných prací,

a to ve DVOU TERMÍNECH uvedených níže!

V průběhu přijímacích zkoušek může uchazeč sledovat v jakém stavu je jeho přijímací řízení: https://prihlaska.amu.cz.

B. 1)

Uchazeč může podávat přihlášku pouze elektronicky, tím že vyplní elektronickou přihlášku podle pokynů uvedených ve veřejné části internetových stránek AMU - ZDE. Formulář elektronické přihlášky je přístupný od 1. 3. 2022 do 15. 4. 2022 (do půlnoci).

V případě podání jiným způsobem, bude přihláška považována za neplatnou a nebude zařazena do přijímacího řízení. Poslední den pro podávání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2022/2023 je stanoven na 15. 4. 2022.

Přihláška musí vždy obsahovat následující přílohy I.- III., tedy i bez ohledu na to, zda se uchazeč do přijímacího řízení hlásí opakovaně nebo zda je studentem či absolventem jiné VŠ; bez těchto příloh nemá přihláška všechny náležitosti, což může vést až k zastavení přijímacího řízení:

I) Životopis s vlastnoručním podpisem, aktuální adresou, telefonním číslem a e-mailovou adresou uchazeče; životopis se píše podle obecných standardů klasického nebo strukturovaného životopisu (uchazeč si zvolí sám jednu z těchto dvou forem);

II) Úředně ověřenou fotokopii bakalářského diplomu (ověření provádí obecní úřady, notáři a pobočky České pošty, které poskytují službu Czech POINT). Uchazeč, který v rámci bakalářského studia teprve bude vykonávat státní závěrečnou zkoušku, si nechá na přihlášce potvrdit termín konání zkoušky; v případě splnění talentových i teoretických podmínek přijímacího řízení přijetí ke studiu na FAMU doloží vykonání zkoušky bakalářským diplomem, jehož originál předloží v termínu stanoveném Studijním oddělením FAMU.

Přílohy I) a II) nahraje uchazeč do příloh elektronické přihlášky (formát .pdf, .jpg., nebo .png).

V případě, že uchazeč o bakalářské studium absolvoval předchozí vzdělání na zahraniční střední nebo vysoké škole, postupuje podle informací o uznání zahraničního vzdělání uvedených zde.

Další přílohy

IV) Pro uchazeče ze zahraničí je podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v českém jazyce doložení znalosti českého jazyka na úrovni B1 podle CEFRL (výjimkou jsou uchazeči ze Slovenské republiky, u kterých certifikát nevyžadujeme). Uchazeč je povinen tuto znalost v průběhu přijímacího řízení doložit:

a) úředním certifikátem akreditované instituce (seznam akreditovaných institucí na webových stránkách Centra jazykové přípravy AMU, zejm. absolvováním zkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (Ústav jazykové a odborné přípravy), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince),

b) případně maturitní zkouškou z českého jazyka složené v ČR, či absolvováním jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce,

c) vykonáním zpoplatněné jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy AMU. Termín zkoušky bude upřesněn.

Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí do studia.

B. 2)

Uchazeč je povinen doručit veškeré povinné práce pro studijní program Herní design, zveřejněné níže v bodě C2). Uchazeč, který nepodá do stanoveného termínu povinné práce, nesplnil podmínky pro přijetí do studia v prvním kole a nebude pozván do dalšího kola přijímacího řízení. Všechny předložené práce musejí být vlastním autorským dílem uchazeče, což uchazeč potvrdí přiloženým podepsaným prohlášením. Nerespektováním této zásady uchazeč nesplnil podmínku pro přijetí do studia.

Povinné práce uchazeč nejpozději do 2. května 2022 nahraje na úložiště na serveru FAMU.  Po zpracování přihlášek získáte e-mailem přístupové údaje k úložišti na serveru FAMU.

C) Průběh přijímacího řízení, forma a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení výsledků přijímacího řízení

C. 1)

Obecné zásady a pravidla pro průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení uchazeče je zahájeno podáním elektronické přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 873 Kč a je nevratný. Poplatek uchazeč uhradí kartou nebo bankovním převodním příkazem (jiné způsoby, např. poštovní poukázkou nebo v hotovosti, nejsou možné).

Číslo účtu: 19-5373180297/0100. VS: 64913. SS (=specifický symbol): číslo přihlášky uchazeče (bez jeho uvedení není platba kompatibilní s přihláškou, která tak nemá stanovené náležitosti).

Pro platby ze zahraničí uchazeči použijí tyto údaje:

SWIFT code: KOMBCZPPXXX;

IBAN code: CZ 5301000000195373180297;

Adresa banky: Komerční banka, a.s., Malostranské nám. 23, 118 00 Praha 1, Czech Republic;

Majitel účtu: AMU, Malostranské náměstí 12, 118 01 Praha 1.

Uchazeč jako plátce je povinen uhradit veškeré bankovní poplatky.

 

Každý uchazeč je oprávněn zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením kdykoliv v době od okamžiku podání přihlášky ke studiu, nejpozději však do 15. 4. 2022). Neuhradí-li uchazeč ve stanoveném termínu a určenou formou poplatek, přijímací řízení nebude zahájeno.

V rámci přijímacího řízení přijímací komise během přijímací zkoušky všestranně ověřují a vyhodnocují uchazečovy talentové a vědomostní předpoklady ke studiu. Přijímací zkouška je dvoukolová.

V prvním kole přijímací zkoušky přijímací komise rozhoduje na základě vyhodnocení uchazečem předložených povinných prací o splnění, respektive nesplnění podmínek pro postup uchazeče do druhého kola. Zkušební komise hodnotí domácí práce s ohledem na kreativní potenciál uchazeče a zvládnutí vyjadřovacích prostředků. Ti uchazeči, kteří nesplnili podmínky pro postup do dalšího kola přijímací zkoušky, nesplnili podmínky pro přijetí do studia a bude jim písemně poštou doručeno rozhodnutí děkanky FAMU o nepřijetí.

Uchazeči, kteří uspěli v prvním kole přijímací zkoušky, se dostaví na FAMU k druhému kolu přijímací zkoušky. V rámci tohoto kola přijímací zkoušky hodnotí přijímací komise  zejména kreativní potenciál uchazeče a zvládnutí vyjadřovacích prostředků, zjišťuje motivaci uchazeče a hloubku jeho zájmu o obor, předpoklady pro další rozvoj jeho talentu a znalostí, orientaci v daném oboru a všeobecný kulturní rozhled.

Přijímací řízení probíhá v češtině, bez přítomnosti tlumočníka.

Přijímací komise vyhodnotí na základě výsledků druhého kola přijímacího řízení, zda uchazeči splnili, respektive nesplnili podmínky pro přijetí, a navrhnou děkance FAMU k přijetí do studia ty uchazeče, kteří podmínky přijímacího řízení splnili. Uchazečům bude písemně poštou doručeno rozhodnutí děkanky FAMU o přijetí, respektive nepřijetí do studia.

Uchazečům, kteří budou přijati do studia, bude spolu s rozhodnutím o přijetí písemně oznámen termín zápisu do 1. ročníku studia.

C. 2)

Forma, rámcový obsah a kritéria vyhodnocení výsledků přijímacího řízení pro studijní program Herní design

Specifické podmínky pro přijetí do studijního programu Herní design v souladu s čl. 18 odst. 5 Statutu AMU.

1. kolo se vyhodnocuje na základě zaslaných materiálů a skládá ze se dvou částí:

a) předem zaslané povinné písemné práce (viz. B2):

 1. Praktická práce 1 – koncept narativní hry pro mobilní telefony ve formě textu o rozsahu 1 normostrany. Navíc mohou být případně dodány obrázky, videoukázka nebo herní demo. Práce je hodnocena na škále 0-10 bodů.

 1. Praktická práce 2 – koncept libovolné hry ve formě videoprezentace o délce max. 3 minut. Prezentace má za cíl získat podporu k realizaci projektu a měla by obsahovat jeho specifika z hlediska herních mechanik, žánru, herního zážitku, produkce apod. Práce je hodnocena na škále 0-10 bodů.

 1. Teoretická práce – rozbor libovolné počítačové hry o rozsahu 2-3 normostrany. Práce je hodnocena na škále 0-10 bodů.

b) motivace ke studiu, hodnocená na škále 0-20 bodů. Hodnotí se souhrnně na základě strukturovaného životopisu a následujících materiálů:

 1. Motivační dopis o rozsahu max. 2 normostrany. Dopis má za úkol přesvědčit komisi o tom, že uchazeč je vhodným kandidátem pro studium herního designu, shrnout dosavadní relevantní tvůrčí nebo akademickou práci a nastínit obrysy budoucího kreativního a profesního rozvoje.
 2. Nepovinné portfolio vlastních uměleckých projektů dle vlastního výběru. Do portfolia je možno zařadit např.: počítačovou hru nebo herní prototyp (nutno dodat gameplay video a prototyp spustitelný ve Windows nebo v prohlížeči Chrome), deskovou či karetní hru, animaci, scénář, film, literární text, zvukovou kompozici, showreel, fotografii, obrazy apod.

Povinné práce a materiály k hodnocení motivace ke studiu se odevzdávají na úložiště na serveru FAMU do 2. 5. 2022. Do druhého kola postupuje nejvýše 25 uchazečů v pořadí podle bodového zisku; zároveň musí získat minimálně 25 bodů.

2. kolo – odehrává se prezenčně na FAMU a sestává z těchto částí:

 1. Test z anglického jazyka na úrovni B1 – cca 60 minut, hodnocený na škále 0-10 bodů.
 2. Praktický úkol – zaměřený na herní mechaniky (90 minut), hodnocený na škále 0-15 bodů.
 3. Osobní pohovor s komisí (30 minut), hodnocený na škále 0-25 bodů. Na osobní pohovor si uchazeč povinně přinese seznam 10 her, které hrál a považuje je z hlediska svého tvůrčího rozvoje za podstatné.

Pro uchazeče, kteří splnili podmínky přijímacího řízení v prvním kole a postoupili do druhého kola, je celkovou minimální hranicí pro splnění podmínek přijímacího řízení 60 bodů ze 100 možných. Do studia budou uchazeči přijati v pořadí podle bodového zisku do naplnění kapacity.

D) Termíny konání přijímacího řízení

První kolo přijímacího řízení proběhne do 20. 5. 2022 formou hodnocení povinných prací bez účasti uchazeče. Termín druhého kola přijímacího řízení je 20. - 22. 6. 2022.

E) Termín, kdy může uchazeč nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, respektive nepřijetí

Uchazeč může nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, respektive nepřijetí do studia, po doručení písemného rozhodnutí děkanky o přijetí, respektive nepřijetí do studia, a to nejpozději 30 dnů po doručení tohoto rozhodnutí, a to na základě předběžné domluvy se Studijním oddělením FAMU, při níž bude stanoven termín návštěvy katedry za účelem nahlédnutí do materiálů.

F) Způsob posuzování omluv nepřítomnosti při přijímací zkoušce, popřípadě možnosti konat ji v náhradním termínu

V případě, že uchazeč se přijímací zkoušky v druhém kole nemohl z velmi vážných důvodů zúčastnit, může nejpozději následujícího dne po termínu zkoušky děkanku FAMU písemnou žádostí požádat o možnost konat ji v náhradním termínu. V žádostí uchazeč důvody své neúčasti podloží relevantním a přezkoumatelným dokumentem prokazujícím jeho tvrzení. Děkanka v součinnosti s předsedou zkušební komise neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem k harmonogramu probíhajícího přijímacího řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem fakulty žádosti vyhovět, a písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí s odůvodněním. Na náhradní termín zkoušky uchazeč nemá právní nárok.

G) Maximální počty možných udělených bodů a minimální počty bodů nutných pro přijetí ke studiu

Míru talentových předpokladů, znalostí a schopnosti ke studiu uchazeče posuzuje přijímací komise formou bodového hodnocení se stanovenou minimální hranicí.

Pro studijní program Herní design je stanovené následující bodové hodnocení:

Pro každé ze dvou kol přijímacího řízení je maximum 50 bodů, tj. celkem je možné získat 100 bodů. Do druhého kola postupuje 25 uchazečů v pořadí podle bodového zisku; zároveň musí získat minimálně 25 bodů. Pro uchazeče, kteří splnili podmínky přijímacího řízení v prvním kole a postoupili do druhého kola je celkovou minimální hranicí pro splnění podmínek přijímacího řízení 60 bodů ze 100 možných.

H) Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu v příslušném studijním programu

FAMU stanovuje nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu v jednotlivých studijních programech. Počet uchazečů přijatých do studia může být nižší než stanovený nejvyšší počet, a to v případě, že bude nižší počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení. Pokud splní podmínky přijímacího řízení větší počet uchazečů, budou do studia přijati uchazeči do nejvyššího stanoveného počtu podle pořadí nejlepších.

Do studijního programu Herní design bude přijato max. 7 uchazečů.

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů („Zákon o vysokých školách“) ve znění pozdějších předpisů, s vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze, zejména článkem 18 Statutu AMU, s článkem 8 Studijního a zkušebního řádu AMU, a s vnitřními normami předpisy Filmové a televizní fakulty AMU, zejména s Výnosem děkana č. 1/2020  o studiu na FAMU, vyhlašuji pro uchazeče o studium v akademickém roce 2022/2023 lhůtu pro podání přihlášek ke studiu a způsob jejich podávání písemnou nebo elektronickou formou, podmínky přijetí do studia, schválené v souladu s § 27 Zákona o vysokých školách na zasedání Akademického senátu FAMU dne 7. prosince 2021, termín a způsob ověřování splnění těchto podmínek a formu a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení, a to pro studijní program Herní design N0211A310701.

 

                                                                        PhDr. Mgr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA

                                                                                               Děkanka FAMU.
.