Random Image
Herní design

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO STUDIA V NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU HERNÍ DESIGN PRO AKADEMICKÝ ROK 2024/2025 A ZPŮSOB OVĚŘOVÁNÍ JEHO PLNĚNÍ

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů („Zákon o vysokých školách“) ve znění pozdějších předpisů, s vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze, zejména článkem 18 Statutu AMU, s článkem 8 Studijního a zkušebního řádu AMU, a s vnitřními normami předpisy Filmové a televizní fakulty AMU, zejména s Výnosem děkanky č. 3/2023  o studiu na FAMU, vyhlašuji pro uchazeče/ky o studium v akademickém roce 2024/2025 lhůtu pro podání přihlášek ke studiu a způsob jejich podávání elektronickou formou, podmínky přijetí do studia, schválené v souladu s § 27 Zákona o vysokých školách na zasedání Akademického senátu FAMU dne 1. prosince 2023, termín a způsob ověřování splnění těchto podmínek a formu a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení, a to pro navazující magisterský studijní program Herní design N0211A310008.

                                                                        PhDr. Mgr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA

                                                                                               Děkanka FAMU

 

VÍCE INFORMACÍ NA: HERNIDESIGN.FAMU.CZ

Magisterský studijní program navazuje na bakalářský studijní program, absolvovaný na FAMU, na jiné fakultě AMU nebo na jiné vysoké škole. O přijetí se mohou ucházet:

 • Studenti/ky třetího ročníku bakalářského stupně studia, kteří chtějí bezprostředně po složení státních bakalářských zkoušek pokračovat v navazujícím magisterském studiu;
 • Absolventi/ky bakalářského a magisterského stupně studia, kteří již vykonali státní zkoušku v předcházejících letech;
 • týká se nejen studentů/ek a absolventů/ek FAMU a ostatních fakult AMU, ale i jiných vysokých škol v České republice či v zahraničí.

Standardní doba studia vyplývající z akreditace navazujícího magisterského studijního programu jsou dva roky. Navazující magisterský studijní program je zakončený státní závěrečnou zkouškou magisterskou a udělením akademického titulu „magistr umění“ (MgA.).

ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Časový harmonogram přijímacího řízení

1. 3. - 17. 4. 2024

otevření přihlášky

17. 4. 2024

nejzazší termín odeslání přihlášky

2. 5. 2024

nejzazší termín odeslání povinných prací

17. 5. 2024

první kolo (bez uchazečů)

17. -  19. 6. 2024

druhé kolo (prezenčně)

 

OBSAH:

A) Podmínka dosaženého stupně vzdělání

B) Lhůta pro podání a způsob podání přihlášek ke studiu

C) Průběh přijímacího řízení, forma a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení výsledků přijímacího řízení

D) Termíny konání přijímacího řízení

E) Termín, kdy může uchazeč/ka nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, respektive nepřijetí

F) Způsob posuzování omluv nepřítomnosti při přijímací zkoušce, popřípadě možnosti konat ji v náhradním termínu

G) Nejvyšší počet uchazečů/ek přijímaných ke studiu v příslušném studijním programu

H) Maximální počty možných udělených bodů a minimální počty bodů nutných pro přijetí ke studiu

I) Zdravotní způsobilost

J) Doporučené studijní materiály

--------------------------------------------------

A) Podmínka dosaženého stupně vzdělání

Podmínkou přijetí k navazujícímu magisterskému studiu je dosažení bakalářského stupně vzdělání s úspěšně vykonanou státní závěrečnou zkouškou. Uchazeč/ka dokládá dosažený stupeň vzdělání s přihláškou do studia – viz oddíl B. 1. II.

Studenti/ky bakalářských programů FAMU, kteří jdou ke státní závěrečné zkoušce v akademickém roce 2023/24, nemusí mít potvrzení o termínu konání SZZ.

 

B) Lhůta pro podání a způsob podání přihlášek ke studiu

Uchazeč/ka se o přijetí ke studiu do magisterských studijních programů uchází

1) podáním elektronické přihlášky a uhrazením poplatku a

2) zasláním povinných prací,

a to ve DVOU TERMÍNECH uvedených níže.

V průběhu přijímacích zkoušek může uchazeč/ka sledovat v jakém stavu je jeho přijímací řízení: https://prihlaska.amu.cz.

B. 1)

Uchazeč/ka může podávat přihlášku pouze elektronicky, tím že vyplní elektronickou přihlášku podle pokynů uvedených ve veřejné části internetových stránek AMU - ZDE. Formulář elektronické přihlášky je přístupný od 1. 3. - 17. 4. 2024 (do půlnoci).

V případě podání jiným způsobem, bude přihláška považována za neplatnou a nebude zařazena do přijímacího řízení. Poslední den pro podávání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2024/2025 je stanoven na 17. 4. 2024.

Přihláška musí vždy obsahovat následující přílohy I.- III., tedy i bez ohledu na to, zda se uchazeč/ka do přijímacího řízení hlásí opakovaně nebo zda je studentem/kou či absolventem/kou jiné VŠ; bez těchto příloh nemá přihláška všechny náležitosti, což může vést až k zastavení přijímacího řízení:

I) Životopis s vlastnoručním podpisem, aktuální adresou, telefonním číslem a e-mailovou adresou uchazeče/ky; životopis se píše podle obecných standardů klasického nebo strukturovaného životopisu (uchazeč/ka si zvolí sám/sama jednu z těchto dvou forem);

II) Úředně ověřenou fotokopii bakalářského diplomu (ověření provádí obecní úřady, notáři a pobočky České pošty, které poskytují službu Czech POINT). Uchazeč/ka, který/á v rámci bakalářského studia teprve bude vykonávat státní závěrečnou zkoušku, si nechá na přihlášce potvrdit termín konání zkoušky; v případě splnění talentových i teoretických podmínek přijímacího řízení přijetí ke studiu na FAMU doloží vykonání zkoušky bakalářským diplomem, jehož originál předloží v termínu stanoveném Studijním oddělením FAMU. Studenti/ky či absolventi/ky FAMU nemusí tuto přílohu dokládat.

Přílohy I) a II) nahraje uchazeč/ka do příloh elektronické přihlášky (formát .pdf, .jpg., nebo .png).

V případě, že uchazeč/ka o magisterské studium absolvoval předchozí vzdělání na zahraniční střední nebo vysoké škole, postupuje podle informací o uznání zahraničního vzdělání uvedených zde. Nostrifikaci bakalářského diplomu doloží na vyzvání Studijního oddělení FAMU. V případě, že má uchazeč/ka zájem o nostrifikaci na AMU, doloží podklady pro nostrifikaci také na Studijní oddělení FAMU. Není zapotřebí dokládat nostrifikaci vysokoškolského diplomu ze zemí Slovensko, Polsko, Maďarsko.

Další přílohy

IV) Pro uchazeče/ky ze zahraničí je podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v českém jazyce doložení znalosti českého jazyka na úrovni B1 podle CEFRL (výjimkou jsou uchazeči/ky ze Slovenské republiky, u kterých certifikát nevyžadujeme). Uchazeč/ka je povinen/na tuto znalost v průběhu přijímacího řízení doložit:

a) úředním certifikátem akreditované instituce (seznam akreditovaných institucí na webových stránkách Centra jazykové přípravy AMU, zejm. absolvováním zkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (Ústav jazykové a odborné přípravy), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince),

b) případně maturitní zkouškou z českého jazyka složené v ČR, či absolvováním jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce,

c) vykonáním zpoplatněné jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy AMU. Termín zkoušky bude s předstihem upřesněn.

Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí do studia.

B. 2)

Uchazeč/ka je povinen/na doručit veškeré povinné práce pro studijní program Herní design, zveřejněné níže v bodě C2). Uchazeč/ka, který nepodá do stanoveného termínu povinné práce, nesplnil/a podmínky pro přijetí do studia v prvním kole a nebude pozván/a do dalšího kola přijímacího řízení. Všechny předložené práce musejí být vlastním autorským dílem uchazeče/ky, což uchazeč/ka potvrdí přiloženým podepsaným prohlášením. Nerespektováním této zásady uchazeč/ka nesplnil/a podmínku pro přijetí do studia.

Povinné práce uchazeč/ka nejpozději do 2. května 2024 nahraje na úložiště na serveru FAMU.  Po zpracování přihlášek získáte e-mailem přístupové údaje k úložišti na serveru FAMU.

 

C) Průběh přijímacího řízení, forma a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení výsledků přijímacího řízení

C. 1) Obecné zásady a pravidla pro průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení uchazeč/ky je zahájeno podáním elektronické přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 931 a je nevratný. Poplatek uchazeč/ka uhradí kartou nebo bankovním převodním příkazem (jiné způsoby, např. poštovní poukázkou nebo v hotovosti, nejsou možné).

Číslo účtu: 19-5373180297/0100. VS: 64913. SS (=specifický symbol): číslo přihlášky uchazeče/ky (bez jeho uvedení není platba kompatibilní s přihláškou, která tak nemá stanovené náležitosti).

 

Pro platby ze zahraničí uchazeči/ky použijí tyto údaje:

SWIFT code: KOMBCZPPXXX;

IBAN code: CZ 5301000000195373180297;

Adresa banky: Komerční banka, a.s., Malostranské nám. 23, 118 00 Praha 1, Czech Republic;

Majitel účtu: AMU, Malostranské náměstí 12, 118 01 Praha 1.

 

Uchazeč/ka jako plátce je povinen/na uhradit veškeré bankovní poplatky.

Každý/á uchazeč/ka je oprávněn/a zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením kdykoliv v době od okamžiku podání přihlášky ke studiu, nejpozději však do 17. 4. 2024. Neuhradí-li uchazeč/ka ve stanoveném termínu a určenou formou poplatek, přijímací řízení nebude zahájeno.

 

 

 

 

V rámci přijímacího řízení přijímací komise během přijímací zkoušky všestranně ověřují a vyhodnocují talentové a vědomostní předpoklady uchazeče/ky ke studiu. Přijímací zkouška je dvoukolová.

V prvním kole přijímací zkoušky přijímací komise rozhoduje na základě vyhodnocení uchazečem/kou předložených povinných prací o splnění, respektive nesplnění podmínek pro postup uchazeče do druhého kola. Zkušební komise hodnotí domácí práce s ohledem na kreativní potenciál uchazeče/ky a zvládnutí vyjadřovacích prostředků. Ti/y uchazeči/ky, kteří/ré nesplnili/y podmínky pro postup do dalšího kola přijímací zkoušky, nesplnili/y podmínky pro přijetí do studia a bude jim písemně poštou doručeno rozhodnutí děkana/ky FAMU o nepřijetí.

Uchazeči/ky, kteří/ré uspěli/y v prvním kole přijímací zkoušky, se dostaví na FAMU k druhému kolu přijímací zkoušky. V rámci tohoto kola přijímací zkoušky hodnotí přijímací komise  zejména kreativní potenciál uchazeče/ky a zvládnutí vyjadřovacích prostředků, zjišťuje motivaci uchazeče/ky a hloubku jeho/jího zájmu o obor, předpoklady pro další rozvoj jeho/jího talentu a znalostí, orientaci v daném oboru a všeobecný kulturní rozhled.

Přijímací řízení probíhá v češtině, bez přítomnosti tlumočníka.

Přijímací komise vyhodnotí na základě výsledků druhého kola přijímacího řízení, zda uchazeči/ky splnili/y, respektive nesplnili/y podmínky pro přijetí, a navrhnou děkanovi/ce FAMU k přijetí do studia ty uchazeče/ky, kteří/ré podmínky přijímacího řízení splnili/y. Uchazečům/kám bude písemně poštou doručeno rozhodnutí děkana/ky FAMU o přijetí, respektive nepřijetí do studia.

Uchazečům/kám, kteří/ré budou přijati/y do studia, bude elektronicky na emailovou adresu uvedenou v přihlášce oznámen termín zápisu do 1. ročníku studia.

C. 2) Forma, rámcový obsah a kritéria vyhodnocení výsledků přijímacího řízení pro studijní program Herní design

Specifické podmínky pro přijetí do studijního programu Herní design v souladu s čl. 18 odst. 5 Statutu AMU.

Charakteristika studijního programu: Cílem studia magisterského oboru herní design je poskytnout studentům komplexní interdisciplinární vzdělání a rozvinout jejich umělecký talent v oblasti designu počítačových her. Vzhledem k tomu, že se jedná o magisterské studium, tak se obor zaměřuje na pokročilou výuku práce s nejnovějšími technologiemi a middlewarem a na rozvíjení schopnosti řešení složitých tvůrčích problémů kreativní i technické povahy. Vedle toho se tento obor zaměřuje na výuku analytických schopností a historických znalostí umožňujících poučenou práci s koncepty a tradicemi v rámci vlastní umělecké tvorby i v rámci obecnější reflexe média počítačových her. Studenti se rovněž seznámí s etickými otázkami herního designu a případnými negativními společenskými účinky herního média. Praktická část výuky se soustředí na trénink konkrétních dovedností a práce se softwarovými nástroji umožňující studentovi vytvořit kompletní funkční prototypy počítačových her. Důraz je kladen na osvojení si klíčových dovedností a pracovních postupů v oblasti herního designu (např. level design, design herních mechanik apod.). V menší míře si studenti také osvojí dovednosti v oblastech herní scenáristiky, herního zvuku a herní grafiky a animace a herní produkce, jejichž všeobecná znalost je nezbytná pro profesi herního designéra. Tvůrčí část studia pak rozvíjí schopnost originální, kreativní tvorby studentů, přičemž jednotlivé teoretické a praktické řemeslně-technické znalosti jsou používány k samostatné umělecké tvorbě. Studium zahrnuje také odbornou stáž v herním studiu umožňující studentům aplikovat své nabyté znalosti a dovednosti, a v důsledku tak najít lepší uplatnění na trhu práce.

1. kolo se vyhodnocuje na základě zaslaných materiálů a skládá se ze dvou částí:

a) Předem zaslané povinné písemné práce (viz. B2):

 1. Praktická práce 1 – koncept vzdělávací hry pro tablety ve formě textu o rozsahu 1 normostrany. Navíc mohou být případně dodány obrázky, videoukázka nebo herní demo. V případě, že je pro praktickou práci využita práce třetí strany (ve formě volně dostupných grafických, zvukových a jiných assetů, AI generace a podobně), prosíme uchazečstvo o přiložení seznamu použitých zdrojů. Práce je hodnocena na škále 0-10 bodů.
 1. Praktická práce 2 – koncept libovolné videohry ve formě videoprezentace o délce max. 3 minut. Prezentace má za cíl získat podporu k realizaci projektu a měla by obsahovat jeho specifika z hlediska herních mechanik, žánru, herního zážitku, produkce apod. V případě, že je pro praktickou práci využita práce třetí strany (ve formě volně dostupných grafických, zvukových a jiných assetů, AI generace a podobně), prosíme uchazečstvo o přiložení seznamu použitých zdrojů. Práce je hodnocena na škále 0-10 bodů.
 1. Teoretická práce – rozbor libovolné počítačové hry o rozsahu 2-3 normostrany. Práce je hodnocena na škále 0-10 bodů.

b) Motivace ke studiu, hodnocená na škále 0-20 bodů. Hodnotí se souhrnně na základě strukturovaného životopisu a následujících materiálů:

 1. Motivační dopis o rozsahu max. 2 normostrany. Dopis má za úkol přesvědčit komisi o tom, že uchazeč/ka je vhodným kandidátem pro studium herního designu, shrnout dosavadní relevantní tvůrčí nebo akademickou práci a nastínit obrysy budoucího kreativního a profesního rozvoje.
 2. Nepovinné portfolio vlastních uměleckých projektů dle vlastního výběru. Do portfolia je možno zařadit např.: počítačovou hru nebo herní prototyp (nutno dodat gameplay video a prototyp spustitelný ve Windows nebo v prohlížeči Chrome), deskovou či karetní hru, animaci, scénář, film, literární text, zvukovou kompozici, showreel, fotografii, obrazy apod.

Povinné práce a materiály k hodnocení motivace ke studiu se odevzdávají na úložiště na serveru FAMU do 2. 5. 2024. Do druhého kola postupuje nejvýše 25 uchazečů v pořadí podle bodového zisku; zároveň musí získat minimálně 25 bodů.

2. kolo – odehrává se prezenčně na FAMU. Uchazeči/ky postupující do druhého kola budou informováni prostřednictvím elektronické přihlášky a emailem uvedeným v jejich přihlášce. Druhé kolo se sestává z těchto částí:

 1. Test z anglického jazyka na úrovni B2 – cca 60 minut, hodnocený na škále 0-10 bodů.
 2. Praktický úkol – zaměřený na herní mechaniky (90 minut), hodnocený na škále 0-15 bodů.
 3. Osobní pohovor s komisí (30 minut), hodnocený na škále 0-25 bodů. Na osobní pohovor si uchazeč/ka povinně přinese seznam 10 her, které hrál a považuje je z hlediska svého tvůrčího rozvoje za podstatné.
 4. Převod bodů z 1. kola přijímacího řízení

Pro uchazeče/ky, kteří/ré splnili/y podmínky přijímacího řízení v prvním kole a postoupili do druhého kola, je celkovou minimální hranicí pro splnění podmínek přijímacího řízení 60 bodů ze 100 možných. Přijímací komise navrhne děkanovi/ce FAMU k přijetí do studia ty uchazeče/ky, kteří splnili/y minimální stanovenou hranici bodového hodnocení a zároveň splnili další podmínky přijímacího řízení. Do studia budou uchazeči/ky přijati/y v pořadí podle bodového zisku, maximálně do naplnění kapacity přijímaných uchazečů/ek stanovené pro tento studijní program.

 

D) Termíny konání přijímacího řízení

První kolo přijímacího řízení proběhne 17. 5. 2024 formou hodnocení povinných prací bez účasti uchazeče/ky. Termín druhého kola přijímacího řízení je 17. - 19. 6. 2024.

 

E) Termín, kdy může uchazeč/ka nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, respektive nepřijetí

Uchazeč/ka může nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho/jím přijetí, respektive nepřijetí do studia, po doručení písemného rozhodnutí děkanky o přijetí, respektive nepřijetí do studia, a to nejpozději 30 dnů po doručení tohoto rozhodnutí, a to na základě předběžné domluvy se Studijním oddělením FAMU, při níž bude stanoven termín návštěvy za účelem nahlédnutí do materiálů.

 

F) Způsob posuzování omluv nepřítomnosti při přijímací zkoušce, popřípadě možnosti konat ji v náhradním termínu

V případě, že se uchazeč/ka přijímací zkoušky v druhém kole nemohl/a z velmi vážných důvodů zúčastnit, může nejpozději následujícího dne po termínu zkoušky děkana/ku FAMU písemnou žádostí požádat o možnost konat ji v náhradním termínu. V žádosti uchazeč/ka důvody své neúčasti podloží relevantním a přezkoumatelným dokumentem prokazujícím jeho/jí tvrzení. Děkan/ka v součinnosti s předsedou zkušební komise neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem k harmonogramu probíhajícího přijímacího řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem fakulty žádosti vyhovět, a písemně oznámí uchazeči/ce své rozhodnutí s odůvodněním. Na náhradní termín zkoušky uchazeč/ka nemá právní nárok.

 

G) Maximální počty možných udělených bodů a minimální počty bodů nutných pro přijetí ke studiu

Míru talentových předpokladů, znalostí a schopnosti ke studiu uchazeče/ky posuzuje přijímací komise formou bodového hodnocení se stanovenou minimální hranicí. Pro studijní program Herní design je stanovené následující bodové hodnocení:

Pro každé ze dvou kol přijímacího řízení je maximum 50 bodů, tj. celkem je možné získat 100 bodů. Do druhého kola postupuje 25 uchazečů/ek v pořadí podle bodového zisku; zároveň musí získat minimálně 25 bodů. Pro uchazeče/ky, kteří/ré splnili/y podmínky přijímacího řízení v prvním kole a postoupili/y do druhého kola je celkovou minimální hranicí pro splnění podmínek přijímacího řízení 60 bodů ze 100 možných.

 

H) Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu v příslušném studijním programu

FAMU stanovuje nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu v jednotlivých studijních programech. Počet uchazečů/ek přijatých do studia může být nižší než stanovený nejvyšší počet, a to v případě, že bude nižší počet uchazečů/ek, kteří/ré splnili/y podmínky přijímacího řízení. Pokud splní podmínky přijímacího řízení větší počet uchazečů/ek, budou do studia přijati/y uchazeči/ky do nejvyššího stanoveného počtu podle pořadí nejlepších.

Do studijního programu Herní design bude přijato max. 7 uchazečů.

 

I) ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

Pro přijetí do tohoto oboru se nevyžaduje.

 

J) DOPORUČENÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY

Pro tento studijní program se neuvádí.

 

 

---

Zveřejněno dne: 1. 12. 2023