Random Image
Filmová a audiovizuální výchova

Filmová a audiovizuální výchova

 

HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  • do 31. května budou na stránkách FAMU zveřejněny podmínky přijímacího řízení
  • přijímací řízení bude otevřené od 1. června do 31. srpna 2023
  • jednokolové přijímací řízení proběhne do konce září 2023
  • výuka prvního ročníku započne od 1. listopadu 2023
  • ke studiu bude přijato až 12 studentek a studentů
  • studium bude zpoplatněno částkou 12 500 Kč za akademický rok (25 000 Kč za celé studium)
!

 

Bylo spuštěno přijímací řízení do programu. Všechny podrobnosti k přijímacímu řízení naleznete zde.

 

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

FAMU do svého fakultního profilu integruje projekt vzdělávání v oblasti pedagogických věd ve formě programu celoživotního vzdělávání v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a s vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Cílem studia v oblasti pedagogických věd je získání kvalifikace učitele/učitelky 2. stupně základní školy a střední školy (tzv. doplňujícího pedagogického studia – DPS). Vzdělávací program otevírá cestu k získání pedagogické kvalifikace rovnocenné magisterskému studiu v oblasti pedagogických věd. Prostřednictvím dvouleté soustavné a systematické práce umožní tento vzdělávací program zájemcům a zájemkyním osvojit si a prohloubit základní techniky a výrazové prostředky filmové a audiovizuální výchovy s metodikou výuky a získat certifikovanou kvalifikaci v oboru Filmová a audiovizuální výchova.

Foto: Barbora Doleželová (CinEd)


ROZSAH STUDIA

Studium bude rozvrženo do dvou let a bude koncentrováno na páteční a sobotní výuku v rozmezí dvou až tří týdnů v průběhu daného akademického roku. V každém semestru počítáme s realizací 6 až 7 vzdělávacích bloků. Časová dotace studia je 395 hodin a bude rozdělena do tří pilířů: pedagogicko-psychologický základ (70 hodin), oborová didaktika (165 hodin), řízená a reflektovaná praxe (160 hodin).


FORMA STUDIA A ABSOLVENTSKÝ PROJEKT

Prezenční studium v rozsahu 4 semestrů ve formě přednášek, seminářů, konzultačních dílen, reflektované praxe a samostatné reflektované pedagogické činnosti. Závěrečnou práci budete realizovat formou prezentace a obhajoby pedagogického portfolia před oborovou komisí složenou z kmenových pedagožek a pedagogů vzdělávacího programu. Za klíčové kritérium bude považována argumentační rovina samotné obhajoby ve formě strukturované reflexe vlastní pedagogické činnosti, ze které by měl být patrný vývoj ve znalostech a kompetencích studentek a studentů načerpaných v průběhu studia z oblastí pedagogiky, didaktiky, vývojové psychologie a oborových specifik filmové a audiovizuální výchovy. Součástí portfolia budou dílčí pedagogické projekty, které studentky a studenti rozpracují v průběhu studia. Jeho hlavní složkou pak závěrečný pedagogický projekt připravovaný v Didaktických dílnách.

Foto: Barbora Doleželová (CinEd)

 

GENEZE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Úvahami o možnostech zavedení pedagogické přípravy do studijního profilu FAMU se zaobírá tým studujících a vyučujících koordinovaný RNDr. MgA. Alicí Růžičkovou takřka pět let. V prosinci 2017 byla na AMU zorganizována konference s kulatým stolem na téma „Filmař – Pedagog“. V rámci jednotlivých panelů vystoupili zástupci a zástupkyně uměleckých vysokých škol, které nabízejí svým studentkám a studentům pedagogickou přípravu (UMPRUM, AVU, JAMU, DAMU). Na základě této události byla navázána spolupráce s Katedrou výchovné dramatiky DAMU, jejíž existence dokazuje, že vytvoření podmínek k rozvoji pedagogicky orientovaného oboru v prostředí umělecké vysoké školy napomohlo vzniku celého oborového odvětví, s výrazně kladnými dopady na vnímání divadla širší veřejností. Na vývoji vzdělávacího programu dále spolupracují Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, evropský projekt filmové výchovy CinEd a jako pilotní škola Gymnázium a hudební škola hlavního města Prahy.
 

PROFIL UCHAZEČEK A UCHAZEČŮ

Vzdělávací program je konstruován tak, že počítá v profilu uchazeček/uchazečů s pokročilými znalostmi v oblastech filmové tvorby, historie i teorie. V průběhu studia si studentky a studenti osvojí znalosti v podobě elementárních pedagogických a didaktických zásad a základů oborové didaktiky filmové a audiovizuální výchovy. Vzdělávací program proto cílí zejména na absolventky a absolventy magisterského stupně Filmové a televizní fakulty AMU, ale také dalších filmově orientovaných fakult, kateder a ateliérů. V případě aktivních studujících magisterského stupně bude zájemcům/zájemkyním, na základě zohlednění jejich studijní motivace, umožněno, aby k vzdělávacímu programu přistoupili ještě před završením svého magisterského studia. Zájemkyně a zájemci o studium musí disponovat minimálně bakalářským diplomem.
 

PROFIL ABSOLVENTEK A ABSOLVENTŮ

Absolventky a absolventi získají v průběhu studia zevrubnou pedagogickou průpravu. Studium má status oficiální aprobace pro výkon učitelského povolání na základních a středních školách. Orientují se ve vývojové psychologii a zásadách obecné didaktiky. Jsou schopni stanovovat pedagogické cíle, vytvářet studijní plán a obsah výuky, reflektovat své pedagogické působení, a průběžně zapracovávat inovace do vlastní pedagogické práce. Filmová a audiovizuální výchova je pro školy často realizována v prostředí neformálního vzdělávání, kulturních institucí, kin a festivalů. V průběhu studia absolventi získají základní profesní kompetence v oblastech práce s publikem, v lektorské činnosti festivalové a kino dramaturgii, dokážou vyvíjet a realizovat vlastní kulturní a umělecké projekty, jejichž cílem je osvětová, popularizační a vzdělávací činnost s vazbou na oblast formálního vzdělávání. Dokážou vytvářet původní metodické a výukové texty, které by soužily k filmově-výchovným záměrům. Studium si klade za cíl vzdělávat filmaře a filmařky i filmové teoretičky a teoretiky, kteří/které dokážou svůj řemeslný a profesní základ přetavit v pedagogické, osvětové a popularizační úsilí. Studentky a studenti budou vedeni k tomu, aby se naučili využívat specifika filmové řeči pro pedagogické cíle.

Foto: Free Cinema 

STRUKTURA STUDIA

Předmět

vedoucí pedagog*žka předmětu

semestr

Oborová didaktika filmové výchovy I

MgA. Jiří Forejt, Ph.D.

1.

Oborová didaktika filmové výchovy II

MgA. Jiří Forejt, Ph.D.

2.

Pedagogické předpoklady I

Mgr. Miloš Makovský, Ph.D.

1.

Pedagogické předpoklady II

Mgr. Miloš Makovský, Ph.D.

2.

Didaktická dílna I

MgA. et MgA. Tereza Reichová, Mgr. et MgA. Viola Ježková

1.

Didaktická dílna II

MgA. Lucie Hlavicová, Mgr. et MgA. Markéta Magidová, Ph.D.

2.

Didaktická dílna III

MgA. Lucie Hlavicová, Mgr. et MgA. Markéta Magidová, Ph.D.

3.

Didaktická dílna IV

MgA. Lucie Hlavicová, Mgr. et MgA. Markéta Magidová, Ph.D.

4.

Odborná praxe I

Mgr. Ivana Lipovská

3.

Odborná praxe II

Mgr. Ivana Lipovská

4.

Specializace: Metody filmové výchovy I 

Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D.

3.

Specializace: Metody filmové výchovy II

RNDr. MgA. Alice Růžičková

4.

Obhajoba pedagogického portfolia

MgA. Jiří Forejt, Ph.D.

4.

 

KONTAKTY

Koordinátor vzdělávacího programu / MgA. Jiří Forejt, Ph.D. / jiri.forejt@famu.cz / 723 744 883

Garantka vzdělávacího programu / RNDr. MgA. Alice Růžičková / alice.ruzickova@famu.cz
 

VÍCE NA:

Studujte na FAMU filmovou pedagogiku! Nejčastější otázky a odpovědi