logo FAMU
Doktorské studium

FAQ

Na koho se mám obracet s dotazy či případně žádostí o osobní konzultaci?

 • Dotazy je možné směřovat na garanta studijního programu Jakuba Kudláče (jakub.kudlac@famu.cz) nebo na proděkanku pro vědu a výzkum Helenu Bendovou (helena.bendova@famu.cz). Otázky formálního charakteru, týkající se úředních náležitostí podání žádosti, můžete směřovat na studijní oddělení, konkrétně Elišku Pičmanovou (eliska.picmanova@famu.cz).

 • Případné dotazy budou také zodpovězeny na Dni otevřených dveří, který proběhne ve vztahu k doktorskému studiu před přijímacím řízením (Link na toto onlinové setkání bude k dispozici v aktualitách zde na webu FAMU a na Facebooku FAMU.)

Jak a kde získám školitele a jaké jsou na něj požadavky?

 • Školitele si zkuste ideálně vybrat z pedagogů FAMU, a to primárně těch, kteří mají titul docent či profesor. (Viz seznam kateder na webu FAMU, kde jsou vypsáni jejich pedagogové.) Je možné mít i školitele bez titulu docent či profesor, v takovém případě bude muset být pak schválen uměleckou radou FAMU. Ve spíše výjimečných případech je možné navrhnout školitele, který nepracuje na FAMU (dobré je ale pak mít ještě např. konzultanta z některé katedry FAMU).

 • Školitele sami oslovte s návrhem své disertace a domluvte se s ním, zda by byl ochotný vás coby doktoranda případně vést. Je vhodné s potenciálním školitelem předem zkonzultovat svou přihlášku, především projekt chystané disertační práce.

 

Jak je studium náročné časově? Zvládnu při něm zároveň pracovat?

 • Doktorský studijní program Výzkum a teorie audiovize je prezenční a čtyřletý. Studijní plán je pojat tak, aby byl flexibilní a student se mohl primárně věnovat vlastnímu výzkumu a psaní disertační práce. Přednášek, kterých je třeba se účastnit, je během studia jen několik a bývají většinou jednou za čtrnáct dní nebo za měsíc, právě proto, aby studium bylo časově flexibilní a bylo možné jej skloubit s prací i rodinným životem. Výzkum vedoucí k napsání disertační práce - která musí mít rozsah minimálně 120 normostran - je ale každopádně časově náročný. Poslední, čtvrtý ročník studia je proto ponechán víceméně celý právě na dokončování disertační práce, neobsahuje už žádné povinné předměty krom konzultací se školitelem.

Jakou finanční podporu doktorandi během studia získávají a kdo na ni má nárok?

 • Doktorské stipendium činí na FAMU v současnosti většinou cca 8 až 10 tisíc Kč měsíčně. Stipendium je přidělováno těm studentům doktorského studijního programu, kteří jej v minulosti nevyčerpali v rámci svého studia v jiných doktorských programech na FAMU či jinde.

 • Vedle tohoto průběžného doktorského stipendia mají doktorandi možnost získávat i další finanční podporu na svůj výzkum, přípravu disertační práce, výzkumné pobyty atd. Viz možnost průběžné podpory, každoroční studentská grantová soutěž, grantová soutěž Excellent, podpora doktorských výzkumných pobytů v zahraničí.

VIZ

Finanční podpora pedagogů a studentů v oblasti vědy a výzkumu
Studentská grantová soutěž
Grantové soutěže na AMU | AMU


Nemám certifikát deklarující mou znalost angličtiny na úrovni B2, připadá mi moc drahý a během pandemie je těžké ho získat, co mám dělat?

 •  

  Uchazečům bude nabídnuta možnost získat osvědčení o znalosti anglického jazyka na úrovni B2 prostřednictvím onlinové zkoušky v Centru jazykové přípravy AMU. Zkouška bude mít podobu ústního pohovoru, detaily budou upřesněny na jaře 2022.

  Pokud nevyužijete tuto nabídku, tak máte povinnost dodat na studijní oddělení potvrzení o své uznalosti anglického jazyka z jiné školy anebo oficiální certifikát. Certifikát si můžete udělat až v létě, kdy by to mělo být možné s ohledem na pandemii a kdy navíc už budete vědět najisto, zda jste úspěšně prošla/prošel přijímacím řízením či nikoli. Bez certifikátu anebo adekvátního potvrzení nemůžete být oficiálně přijat/a do studia, ale stačí jej dodat na studijní oddělení do 1. září 2022.

Proč mám jít studovat doktorát zrovna na FAMU?

 • Doktorský studijní program Výzkum a teorie audiovize je zaměřený primárně na teoretické a historické bádání týkající se audiovizuální praxe (ve smyslu zkoumání samotné tvorby a jejích podmínek, institucí a procesů, které audiovizuální tvorbu ovlivňují). FAMU coby fakulta, kde se koncentrují akademici specializovaní na tvorbu uměleckých děl v médiích, jako jsou film, televize, fotografie, pohyblivý obraz, počítačové hry, je vhodným prostředím, kde můžete najít školitele, konzultanty, kolegy, kteří vám mohou pomoci s takto zaměřeným disertačním výzkumným projektem..
.