Random Image
Doktorské studium

DOKTORSKÉ STUDIUM
OTÁZKY A ODPOVĚDI

NA KOHO SE MÁM OBRACET S DOTAZY ČI PŘÍPADNĚ ŽÁDOSTÍ O OSOBNÍ KONZULTACI?

Dotazy je možné směřovat na garanta studijního programu Hynka Alta (hynek.alt@famu.cz) nebo na proděkanku pro vědu a výzkum Helenu Bendovou (helena.bendova@famu.cz).

Otázky formálního charakteru, týkající se úředních náležitostí podání žádosti, můžete směřovat na studijní oddělení na Elišku Pičmanovou (eliska.picmanova@famu.cz). 

Případné dotazy budou také zodpovězeny na Dni otevřených dveří, který probíhá na FAMU před přijímacím řízením.
 

JAK A KDE ZÍSKÁM ŠKOLITELE A JAKÉ JSOU NA NĚJ POŽADAVKY?

Seznam doporučených školitelů je uveden na stránkách doktorského studijního programu. Školitelem může být i kterýkoliv pedagog či pedagožka FAMU s titulem docent či profesor (viz. stránky jednotlivých kateder). Školitelé bez titulu docent či profesor musejí být předem schváleni uměleckou radou FAMU. Ve výjimečných případech je možné navrhnout školitele, který nepůsobí na FAMU.

Na školitele se sami obraťte s návrhem tématu disertační práce a domluvte se, zda-li by doktorskou práci vedl. Je vhodné s potenciálním školitelem předem zkonzultovat i přihlášku a projekt zamýšlené disertační práce.
 

JAK JE STUDIUM NÁROČNÉ ČASOVĚ? ZVLÁDNU PŘI NĚM ZÁROVEŇ PRACOVAT?

Doktorský studijní program Výzkum a teorie audiovize je prezenční a čtyřletý. Studijní plán je pojat tak, aby byl flexibilní a bylo možné se věnovat vlastnímu uměleckému výzkumu a psaní disertační práce. Přednášek, kterých je třeba se účastnit, je během studia jen několik a bývají většinou jednou za čtrnáct dní nebo za měsíc, právě proto, aby studium bylo časově flexibilní a bylo možné jej skloubit s prací i rodinným životem.

Práce na uměleckou-výzkumném projektu je ale každopádně časově náročná. Poslední, čtvrtý ročník studia je proto ponechán víceméně na dokončování disertační práce, neobsahuje žádné povinné předměty krom konzultací se školitelem.
 

CO JE TO UMĚLECKO-VÝZKUMNÝ PROJEKT 

Umělecko-výzkumný projekt sestává z části umělecké (nebo z odborného projektu) a z části teoretické. Tvůrčí část může mít podobu filmu, nebo jiného audiovizuálního díla (např. videoartové dílo, multimediální dílo, fotografie, interaktivní aplikace a pod.) Část teoretická má podobu odborného textu o rozsahu 80 stran, který dále rozpracovává a argumentuje část tvůrčí. Obě části v projektu tvoří nedělitelný celek.  

Odborným projektem je myšlen tvůrčí projekt, který navrhuje dílčí inovativní postup v daném uměleckém oboru (např. způsob natáčení, způsob práce s hercem, postprodukční postup, producentský projekt a další). Další podrobné informace získáte v Podmínkách přijetí ke studiu. Informace o možných podobách a rozahu najdete v akreditaci programu v sekci Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah. 

JAKOU FINANČNÍ PODPORU DOKTORANDI BĚHEM STUDIA ZÍSKÁVAJÍ A KDO NA NI MÁ NÁROK?

Doktorské stipendium činí na FAMU v současnosti přibližně 12 tisíc Kč měsíčně a průběžně se upravuje. Stipendium je přidělováno všem studentům doktorského studijního programu, kteří jej v minulosti nevyčerpali v rámci studia v jiných doktorských programech na FAMU či jinde.

Vedle tohoto průběžného doktorského stipendia mají doktorandi možnost získávat i další grantovou podporu na svůj výzkum, přípravu disertační práce nebo výzkumné pobyty.
 

JAKOU FORMOU SE PŘEDKLÁDÁ ROZPOČTOVÁ ROZVAHA? 

Návrh uměleckého díla (nebo odborného projektu) musí být doplněn stručnou rámcovou rozvahou o nákladech na jeho vytvoření a způsobu financování, pokud to výše rozpočtu vyžaduje. Rozpočtová rozvaha dokládá realizovatelnost zamýšleného díla v daném období doktorského studia. Do případného plánu financování lze zahrnout například plánované žádosti ve veřejné grantové soutěži, interní , koprodukce, dary, věcné plnění a vlastní finanční vklad. Pokud projekt neprokáže realizovatelnost v průběhu studia, může to být důvodem k neúspěchu v přijímacím řízení. 

 

CO DOKLÁDAJÍ STUDUJÍCÍ ČI ABSOLVENTI MAGISTERSKÉHO STUDIA NA FAMU

Uchazeči, kteří studují nebo již absolvovali magisterské studium na FAMU, nemusí dokládat potvrzení o termínu státní závěrečné zkoušky či doklad o dosaženém magisterském vzdělání. Zároveň nemusí dokládat potvrzení o znalosti anglického jazyka, pokud předchozí absolvovaná výuka anglického jazyka na FAMU odpovídá podmínkám přijímacího řízení.  

 

NEMÁM CERTIFIKÁT DEKLARUJÍCÍ MOU ZNALOST ANGLIČTINY NA ÚROVNI B2

Uchazečům a uchazečkám je nabídnuta možnost získat osvědčení o znalosti anglického jazyka na úrovni B2 prostřednictvím zkoušky v Centru jazykové přípravy AMU. Zkouška má zpravidla podobu ústního pohovoru.

Pokud tuto nabídku nevyužijete, můžete na studijní oddělení dodat certifikát nebo potvrzení o své znalosti anglického jazyka z jiné školy.

Znalost angličtiny je nutné doložit nejpozději do září před začátkem aktuálního školního roku. Bez certifikátu anebo adekvátního potvrzení nemůžete být oficiálně zapsáni ke studiu.
 

PROČ STUDOVAT DOKTORSKÝ PROGRAM NA FAMU?

Doktorský studijní program Výzkum a teorie audiovize je zaměřený na umělecký výzkum. Unikátním způsobem propojuje uměleckou tvorbu a teoretické bádání a jeho absolventi jsou připraveni na samostatnou uměleckou dráhu i na širokou škálu odborných profesí, nebo na další akademickou či pedagogickou kariéru.