logo FAMU
Doktorské studium

Doktorské studium
 

V roce 2021 bude vypsáno přijímací řízení do nového čtyřletého prezenčního doktorského studijního programu FAMU Výzkum a teorie audiovize. Konkrétní data termínů prvního a druhého kola přijímacího řízení budou zveřejněna pravděpodobně do konce března 2021, přijatí uchazeči se stanou studenty FAMU od 1. října 2021.

Zájemci mohou kontaktovat ohledně konzultace svého chystaného doktorského projektu, výběru školitele a podoby studia na FAMU garantu studijního programu Jakuba Kudláče (jakub.kudlac@famu.cz) anebo proděkanku pro vědu a výzkum Helenu Bendovou (helena.bendova@famu.cz).

 

 

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/22 DO DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU FAMU VÝZKUM A TEORIE AUDIOVIZE
 

O přijetí do tohoto vědecko-výzkumného doktorského studijního programu, jenž je zaměřen primárně na teoretické a historické bádání spjaté s médii filmu, televize, fotografie, nových médií, počítačových her apod., se mohou ucházet:

  • absolventi magisterského stupně studia, kteří již vykonali státní zkoušku;
  • studenti posledního ročníku magisterského studia, kteří chtějí bezprostředně po složení státních zkoušek pokračovat v doktorském studiu;
  • nejen studenti a absolventi FAMU a ostatních fakult AMU, ale i jiných vysokých škol v České republice či v zahraničí.

Standardní doba studia vyplývající z akreditace doktorského studijního programu jsou čtyři roky. V rámci přijímacího řízení je stanoven nejvyšší možný počet přijatých uchazečů na sedm.

Lhůta pro podání a způsob podání přihlášek ke studiu

Uchazeč se o přijetí ke studiu uchází podáním přihlášky a povinných příloh, a to v termínu od 1. do 31. května 2021.

Po přijímacích zkouškách může uchazeč sledovat, v jakém stavu je rozhodnutí o jeho přijetí/ nepřijetí.

Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku podle pokynů uvedených ve veřejné části internetových stránek AMU – na stránce https://prihlaska.amu.cz. Formulář elektronické přihlášky bude přístupný od 1. května 2021 do 31. května 2021 (do půlnoci). Vyplněnou přihlášku uchazeč vytiskne (na barevné nebo černobílé tiskárně), podepíše, doplní ji o níže uvedené přílohy a náležitosti a vše nejpozději do 31. května 2021 buď

a) osobně podá v úředních hodinách na Podatelně Akademie múzických umění v Praze,

Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1

anebo

b) pošle poštou na adresu:

Akademie múzických umění v Praze
Studijní oddělení FAMU
Malostranské náměstí 12
118 00 Praha 1

(rozhoduje termín podání na poště nebo podatelně AMU - 31. květnaa 2021 včetně)

A) Povinné přílohy doručované společně s přihláškou osobně či poštou

I) Osvědčení o znalosti anglického jazyka minimálně na úrovni B2. Je možné dodat buď mezinárodně uznávaný certifikát, anebo doložit vykonání zkoušky z anglického jazyka na úrovni minimálně B2 na vysoké škole před max. 3 lety (transkript/potvrzení o vykonání zkoušky + sylabus předmětu). Dodat to lze i dodatečně, a to do 1. září 2021.

II) Úředně ověřenou fotokopii magisterského diplomu (ověření provádí obecní úřady, notáři a pobočky České pošty, které poskytují službu Czech POINT). Uchazeč, který v rámci magisterského studia teprve bude vykonávat státní závěrečnou zkoušku, si nechá na přihlášce potvrdit termín konání zkoušky; v případě splnění podmínek přijímacího řízení přijetí ke studiu na FAMU doloží vykonání zkoušky magisterským diplomem, jehož úředně ověřenou kopii předloží nejpozději do 24. září 2021 na Studijním oddělení FAMU.

V případě, že uchazeč absolvoval vysokou školu v zahraničí, doloží v souladu s ustanoveními § 48 Zákona o VŠ nostrifikaci o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. nostrifikaci magisterského diplomu). Informace k uznání zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení zde. Není zapotřebí dokládat nostrifikaci vysokoškolského diplomu ze zemí Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko.

I) Vytištěné potvrzení o uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, které uchazeč vylepí na přihlášku. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 878 Kč a je nevratný. Poplatek uchazeč uhradí výhradně bankovním převodním příkazem (jiné způsoby, např. poštovní poukázkou nebo v hotovosti, nejsou možné).

Číslo účtu: 19-5373180297/0100, VS: 64913, SS (= specifický symbol): číslo přihlášky uchazeče (bez jeho uvedení není platba kompatibilní s přihláškou, která tak nemá stanovené náležitosti).

Pro platby ze zahraničí uchazeči použijí tyto údaje:

SWIFT code: KOMBCZPPXXX;
IBAN code: CZ 5301000000195373180297;
Adresa banky: Komerční banka, a.s., Malostranské nám. 23, 118 00 Praha 1, Czech Republic;
Majitel účtu: AMU, Malostranské náměstí 12, 118 01 Praha 1. Uchazeč jako plátce je povinen uhradit veškeré bankovní poplatky.

Další příloha doručovaná případně s přihláškou

V) Pro uchazeče ze zahraničí je podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v českém jazyce doložení znalosti českého jazyka na úrovni B2 podle CEFRL (výjimkou jsou uchazeči ze Slovenské republiky, u kterých certifikát nevyžadujeme). Uchazeč je povinen tuto znalost doložit před zápisem do prvního ročníku, a to nejpozději do 1. září 2021 (více o způsobech doložení viz podrobné podmínky přijímací řízení).

B) Povinné přílohy zasílané e-mailem

Následující povinné přílohy zasílá uchazeč coby soubory ve formátech pdf, doc či docx na emailovou adresu tajemnice oborové rady doktorského studia, Žanety Cagáškové, zaneta.cagaskova@famu.cz, a to také nejpozději do 31. května 2021:

I) Projekt disertační práce o rozsahu 5 – 8 normostran (zahrnující cíl výzkumu, dosavadní stav vědeckého poznání daného tématu, metodologii, seznam relevantní literatury).

II) Text své předchozí vysokoškolské kvalifikační práce v magisterském stupni, anebo – v případě, že uchazeč se teprve chystá k magisterským státnicím – podrobný abstrakt z plánované teoretické diplomové práce o rozsahu 5 – 8 normostran.

III) Motivační dopis o rozsahu maximálně 2 normostran obsahující mj. jméno potenciálního školitele (je vhodné, aby jej uchazeč oslovil předem a měl jeho předběžný souhlas).

IV) Životopis s aktuální adresou, telefonním číslem a e-mailovou adresou uchazeče; životopis se píše podle obecných standardů klasického nebo strukturovaného životopisu (uchazeč si zvolí sám jednu z těchto dvou forem).

Průběh přijímacího řízení a kritéria vyhodnocení výsledků přijímacího řízení

Přijímací zkouška je dvoukolová. V prvním kole přijímací zkoušky přijímací komise rozhoduje na základě vyhodnocení uchazečem předložených prací o splnění, respektive nesplnění podmínek pro postup uchazeče do druhého kola. V rámci druhého kola hodnotí přijímací komise zejména schopnost prezentovat plánovaný výzkum a metodologickou připravenost a realizovatelnost daného projektu. Přijímací řízení probíhá v češtině, bez přítomnosti tlumočníka.

První kolo probíhá bez účasti uchazečů. Přijímací komise hodnotí došlé materiály podle těchto kritérií:

1) objevnost a vědecká aktuálnost výzkumných cílů projektu chystané disertační práce, s přihlédnutím k jejímu přínosu pro FAMU (max. 40 bodů)
2) metodologická kvalita a realizovatelnost projektu (max. 30 bodů)
3) předpoklady uchazeče pro vědecko-výzkumnou práci na základě posouzení jeho diplomové práce a projektu disertační práce (max. 30 bodů)

Do druhého kola jsou pozváni uchazeči, kteří v prvním kole získali minimálně 60 bodů.

Druhé kolo probíhá formou ústního pohovoru. Druhé kolo probíhá prezenčně na FAMU, nebo online, popřípadě hybridní formou, v závislosti na epidemické situaci. Přijímací komise v druhém kole hodnotí:

1) schopnost prezentovat plánovaný výzkum v rámci chystané disertační práce (max. 25 bodů)
2) připravenost uchazeče na doktorské studium a jeho motivaci s ohledem na předpoklad úspěšného dokončení doktorského studia (max. 25 bodů)
3) schopnost argumentace (max. 25 bodů)
4) orientaci v oblasti vědeckého výzkumu audiovizuální tvorby (max. 25 bodů) 

Do doktorského studia mohou být přijati uchazeči, kteří získali v druhém kole od přijímací komise minimálně 60 bodů. Při větším počtu uchazečů, než je plánovaný počet sedmi přijímaných studentů, rozhoduje bodové pořadí.                                    

 

Předběžný časový harmonogram

1. 5. – 31. 5. 2021     

otevřené přihlášky

14. 6. 2021

první kolo přijímacího řízení

28. - 29. 6. 2021

zkouška z anglického jazyka pro uchazeče, kteří

nedodali osvědčení viz A) Povinné přílohy, bod I)

nejpozději do 30. 6. 2021

výsledky prvního kola

2. 8. 2021

druhé kolo přijímacího řízení

nejpozději do 31. 8. 2021

výsledky druhého kola.
.