Random Image
Bakalářské studijní programy

OBECNÉ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO AKADEMICKÝ ROK 2024/2025

Obecné podmínky přijímacího řízení jsou společné pro všechny studijní programy bakalářského studia v rámci jednoho přijímacího řízení. Kromě obecných podmínek byly také zveřejněny specifické podmínky přijímacího řízení, které se liší dle zvoleného studijního programu. PROSTUDUJTE SI PEČLIVĚ JAK OBECNÉ, TAK SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO VÁŠ ZVOLENÝ STUDIJNÍ PROGRAM.

 

Standardní doba studia vyplývající z akreditace bakalářských studijních programů jsou tři roky. Bakalářský studijní program je řádně zakončený státní závěrečnou zkouškou a udělením akademického titulu „bakalář umění“ (BcA).

Pokud se uchazeč/ka hlásí do více studijních programů najednou, vyplní a podá pro každý studijní program přihlášku zvlášť.

OBSAH:

A) Podmínka dosaženého stupně vzdělání

B) Lhůta pro podání a způsob podání přihlášek ke studiu

C) Obecné zásady a pravidla pro průběh přijímacího řízení

___________________________________________________

A) PODMÍNKA DOSAŽENÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ

Podmínkou přijetí k bakalářskému studiu na FAMU je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Uchazeč/ka dokládá dosažený stupeň vzdělání s přihláškou do studia – viz oddíl B. 1. II).
Uchazeč/ka, který/á je v maturitním ročníku, si nechá na přihlášce od své střední školy potvrdit termín konání maturitní zkoušky; v případě splnění talentových i teoretických podmínek přijímacího řízení doloží vykonání maturitní zkoušky vysvědčením o maturitní zkoušce, jehož úředně ověřenou kopii předloží v termínu stanoveném výzvou Studijního oddělení FAMU.
Pouze ve zcela výjimečných případech, může děkanka přijmout ke studiu i uchazeče/ku, který/á splnil/a všechny podmínky přijímacího řízení, bez dokončeného úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání, které však uchazeč musí dokončit před uzavřením bakalářského studia, jinak mu nemůže být udělen akademický titul.

 

B) LHŮTA PRO PODÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

Uchazeč/ka se o přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů uchází 1) podáním elektronické přihlášky a uhrazením poplatku a 2) zasláním povinných prací, a to ve DVOU TERMÍNECH stanovených ve specifických podmínkách příslušného studijního programu.
V průběhu přijímacích zkoušek může uchazeč/ka sledovat v jakém stavu je jeho přijímací řízení: https://prihlaska.amu.cz

B. 1)

 

Uchazeč/ka může podávat přihlášku pouze elektronicky, tím že vyplní elektronickou přihlášku podle pokynů uvedených ve veřejné části internetových stránek AMU. Formulář elektronické přihlášky je přístupný od 2. 10. 2023 do 6. 11. 2023 (do půlnoci) - vyjma studijního programu Fotografie (do 30. 11. 2023 do půlnoci).

V případě podání jiným způsobem, bude přihláška považována za neplatnou a nebude zařazena do přijímacího řízení. Poslední den pro podávání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2024/2025 je stanoven na 6. 11. 2023 (u studijního programu Fotografie na 30. 11. 2023).

 

Přihláška musí vždy obsahovat následující přílohy I. - II., tedy i bez ohledu na to, zda se uchazeč/ka do přijímacího řízení hlásí opakovaně, nebo zda je studentem či absolventem jiné VŠ; bez těchto příloh nemá přihláška všechny náležitosti, což může vést až k zastavení přijímacího řízení:

I) Životopis s aktuální adresou, telefonním číslem a e-mailovou adresou uchazeče/ky; životopis se píše podle obecných standardů klasického nebo strukturovaného životopisu (uchazeč/ka si zvolí sám jednu z těchto dvou forem);

II) Úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení (ověření provádí obecní úřady, notáři a pobočky České pošty, které poskytují službu Czech POINT) nebo potvrzení střední školy o termínu maturitní zkoušky. V průběhu přijímacího řízení uchazeč/ka doloží jeden z dokumentů v listinné podobě, a to v termínu stanoveném výzvou Studijního oddělení FAMU.

Přílohy I) a II) nahraje uchazeč/ka do příloh elektronické přihlášky (formát .pdf, .jpg, nebo .png). 

V případě, že uchazeč/ka o bakalářské studium absolvoval/a předchozí vzdělání na zahraniční střední nebo vysoké škole, postupuje podle informací o uznání zahraničního vzdělání uvedených zde.

 

Další přílohy

III) V případě, že to je součástí podmínek přijímacího řízení určitého oboru, přihláška musí obsahovat rovněž další přílohy specifikované v podmínkách přijímacího řízení příslušného studijního programu (např. potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu od očního lékaře pro studium oboru kamera, které zašle uchazeč/ka společně s povinnými pracemi); viz specifické podmínky přijímacího řízení jednotlivých studijních programů.

IV) Pro uchazeče/ku ze zahraničí je podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v českém jazyce doložení znalosti českého jazyka na úrovni B1 podle CEFRL (výjimkou jsou uchazeči ze Slovenské republiky, u kterých certifikát nevyžadujeme). Uchazeč/ka je povinen tuto znalost v průběhu přijímacího řízení doložit:


a) úředním certifikátem akreditované instituce (seznam akreditovaných institucí na webových stránkách Centra jazykové přípravy AMU, zejm. absolvováním zkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (Ústav jazykové a odborné přípravy), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince),
b) případně maturitní zkouškou z českého jazyka složené v ČR, či absolvováním jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce,
c) vykonáním zpoplatněné jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy. Termín úhrady a termín zkoušky bude stanoven po přijímacích zkouškách a sdělen případným zájemcům.

Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči/ce vydáno rozhodnutí o přijetí do studia. Pokud uchazeč/ka může doložit znalost českého jazyka společně s přihláškou, nahraje příslušný dokument do přílohy elektronické přihlášky, poté doloží dokument v listinné podobě na výzvu Studijního oddělení.

B. 2)

Uchazeč/ka je povinen/a doručit veškeré povinné práce, které jsou uvedeny ve specifických podmínkách přijetí ke studiu příslušného oboru.
Uchazeč/ka, který/á nepodá do stanoveného termínu povinné práce, nesplnil/a podmínky pro přijetí do studia v prvním kole a nebude pozván/a do dalšího kola přijímacího řízení. Všechny předložené práce musí být vlastním autorským dílem uchazeče/ky, což uchazeč/ka potvrdí přiloženým podepsaným prohlášením. Nerespektováním této zásady uchazeč/ka nesplnil/a podmínku pro přijetí do studia.

C) Obecné zásady a pravidla pro průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení uchazeče/ky je zahájeno podáním elektronické přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. 
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 931,- Kč a je nevratný. Poplatek uchazeč/ka uhradí platební kartou nebo bankovním převodním příkazem (jiné způsoby, např. poštovní poukázkou nebo v hotovosti, nejsou možné).

Číslo účtu: 19-5373180297/0100
VS (=variabilní symbol): 64913
SS (=specifický symbol): číslo přihlášky uchazeče/ky (bez jeho uvedení není platba kompatibilní s přihláškou, která tak nemá stanovené náležitosti).


Pro platby ze zahraničí uchazeči/ky použijí tyto údaje:
SWIFT code: KOMBCZPPXXX
IBAN code: CZ 5301000000195373180297
Adresa banky: Komercni banka, a.s., Malostranske namesti 23, 118 01 Praha 1, Czech Republic
Majitel účtu: Akademie muzickych umeni v Praze, Malostranske namesti 12, 118 01 Praha 1, Czech Republic 
Zpráva pro příjemce: 64913+číslo přihlášky uchazeče+jméno a příjmení uchazeče

Uchazeč/ka jako plátce je povinen/a uhradit veškeré bankovní poplatky. 


Každý/á uchazeč/ka je oprávněn/a zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením kdykoliv v době od okamžiku podání přihlášky ke studiu, nejpozději však do 6. 11. 2023 (Fotografie do 30. 11. 2023). Neuhradí-li uchazeč/ka ve stanoveném termínu a určenou formou poplatek, přijímací řízení nebude zahájeno.

Uchazeči o studium se státním občanstvím Ukrajiny a Cizinci s dočasnou ochranou dle Výnosu rektorky 5/2022 a 4/2023 jsou osvobozeni od povinnosti hradit poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením, za úkony spojené s posouzením splění podmínek dosaženého předchozího vzdělání a za zkoušku z českého jazyka v rámci přijímacího řízení na FAMU do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2024/2025.

V rámci přijímacího řízení přijímací komise jednotlivých studijních programů během přijímací zkoušky všestranně ověřují a vyhodnocují uchazečovy talentové a vědomostní předpoklady ke studiu příslušného studijního programu. Přijímací zkouška na FAMU je vícekolová.

V prvním kole přijímací zkoušky přijímací komise jednotlivých studijních programů (s výjimkou programu Produkce) rozhodují na základě vyhodnocení uchazečem/kou předložených uměleckých prací o splnění, respektive nesplnění podmínek pro postup uchazeče/ky do dalšího kola. Zkušební komise hodnotí domácí práce s ohledem na kreativní potenciál uchazeče/ky a zvládnutí vyjadřovacích prostředků vlastních danému uměleckému oboru. (U programu Produkce rozhoduje přijímací komise o splnění, respektive nesplnění podmínek pro postup uchazeče/ky do dalšího kola přijímací zkoušky na základě vyhodnocení písemných testů, vypracovaných uchazeči/kami v prvním kole.) Ti uchazeči/ky, kteří/ré nesplnili podmínky pro postup do dalšího kola přijímací zkoušky, nesplnili/y podmínky pro přijetí do studia a bude jim písemně poštou doručeno rozhodnutí děkanky FAMU o nepřijetí.

Uchazeči/ky, kteří/ré uspěli/y v prvním kole přijímací zkoušky, se dostaví na FAMU k druhému (popř. pak ještě třetímu, nebo čtvrtému) kolu přijímací zkoušky. V rámci těchto kol přijímací zkoušky přijímací komise hodnotí zejména kreativní potenciál uchazeče/ky a zvládnutí vyjadřovacích prostředků vlastních danému uměleckému oboru, zjišťuje motivaci uchazeče/ky a hloubku jeho/jejího zájmu o zvolený obor, předpoklady pro další rozvoj jeho/jejího talentu a znalostí, orientaci v daném oboru a všeobecný kulturní rozhled.

Informaci o konání přijímacích zkoušek, včetně konkrétního data jednotlivých kol, zašle fakulta uchazeči/ce výhradně elektronicky na emailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Přijímací řízení probíhá v češtině, bez přítomnosti tlumočníka.

Přijímací komise jednotlivých studijních programů vyhodnotí na základě výsledků těchto kol přijímacího řízení, zda uchazeči/ky splnili/y, respektive nesplnili/y podmínky pro přijetí, a navrhnou uchazeče/ky, kteří/ré podmínky přijímacího řízení splnili/y, děkance FAMU k přijetí do studia. Uchazečům/kám bude písemně doručeno rozhodnutí děkanky FAMU o přijetí, respektive nepřijetí do studia.

Uchazečům/kám, kteří/ré budou přijati do studia, budou elektronicky na emailovou adresu uvedenou v přihlášce oznámeny informace k vstupním akcím s povinnou účastí: zápis do 1. ročníku bakalářského studia, imatrikulace, úvodní soustředění 1. ročníku v Učebním a výcvikovém středisku v Poněšicích.

__________________________________________________________________________________

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů („Zákon o vysokých školách“) ve znění pozdějších předpisů, s vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze, zejména článkem 18 Statutu AMU, s článkem 8 Studijního a zkušebního řádu AMU, a s vnitřními normami předpisy Filmové a televizní fakulty AMU, zejména s Výnosem děkanky č. 3/2023  o studiu na FAMU, vyhlašuji pro uchazeče/ky o studium v akademickém roce 2024/2025 lhůtu pro podání přihlášek ke studiu a způsob jejich podávání elektronickou formou, podmínky přijetí do studia, schválené v souladu s § 27 Zákona o vysokých školách na zasedání Akademického senátu FAMU dne 25. května 2023, termín a způsob ověřování splnění těchto podmínek a formu a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení, a to pro bakalářské studijní programy: Audiovizuální studia B0211A310007, Animovaná tvorba B0211A310006, Dokumentární tvorba B0211A310008, Fotografie B0211A310017, Filmová režie B0211A310408, Kamera B0211A310016, Produkce B0211A310009, Scenáristika a dramaturgie B0211A310010, Střihová skladba B0211A310014, Zvuková tvorba B0211A310011.

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA
Děkanka FAMU

 

Zveřejněno dne: 21. 6. 2023