Random Image
Bakalářské studijní programy

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH PRO AKADEMICKÝ ROK 2024/2025 A ZPŮSOB OVĚŘOVÁNÍ JEJICH PLNĚNÍ

!

Příjem přihlášek do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2024/2025 byl uzavřen. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2025/2026 budou zveřejněny v červnu/červenci 2024 s příjmem přihlášek v období říjen-listopad 2024.

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů („Zákon o vysokých školách“) ve znění pozdějších předpisů, s vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze, zejména článkem 18 Statutu AMU, s článkem 8 Studijního a zkušebního řádu AMU, a s vnitřními normami předpisy Filmové a televizní fakulty AMU, zejména s Výnosem děkanky č. 3/2023  o studiu na FAMU, vyhlašuji pro uchazeče/ky o studium v akademickém roce 2024/2025 lhůtu pro podání přihlášek ke studiu a způsob jejich podávání elektronickou formou, podmínky přijetí do studia, schválené v souladu s § 27 Zákona o vysokých školách na zasedání Akademického senátu FAMU dne 25. května 2023, termín a způsob ověřování splnění těchto podmínek a formu a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení, a to pro bakalářské studijní programy: Audiovizuální studia B0211A310007, Animovaná tvorba B0211A310006, Dokumentární tvorba B0211A310008, Fotografie B0211A310017, Filmová režie B0211A310408, Kamera B0211A310016, Produkce B0211A310009, Scenáristika a dramaturgie B0211A310010, Střihová skladba B0211A310014, Zvuková tvorba B0211A310011.

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA
Děkanka FAMU

 

Podmínky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů jsou rozděleny na:

Doporučujeme důkladné prostudování jak obecných, tak specifických podmínek.

 

Více o bakalářských studijních programech na FAMU:

O přijetí do bakalářského studia na FAMU se mohou ucházet:

  • studenti posledního ročníku střední školy, kteří chtějí bezprostředně po složení maturity pokračovat ve vysokoškolském studiu;
  • absolventi úplného střeního nebo úplného středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou, kteří již vykonali maturitu v předcházejících letech;
  • studenti či absolventi vysokoškolských studijních programů

Standardní doba studia vyplývající z akreditace bakalářských studijních programů jsou tři roky. Bakalářský studijní program je řádně zakončený státní závěrečnou zkouškou a udělením akademického titulu „bakalář umění“ (BcA). Pouze ve zcela výjimečných případech, může děkanka přijmout ke studiu i uchazeče, který splnil všechny podmínky přijímacího řízení, bez dokončeného úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání, které však uchazeč musí dokončit před uzavřením bakalářského studia jinak mu nemůže být udělen akademický titul.

 

Zveřejněno dne: 21. 6. 2023