logo FAMU
Bakalářské studijní programy

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

OBECNÉ PODMÍNKY PŘIJETÍ DO STUDIA V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 A ZPŮSOB OVĚŘOVÁNÍ JEJICH PLNĚNÍ

 

!

Informace k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2023/2024 budou zveřejněny v létě 2022.


Vážení uchazeči, vážené uchazečky,

výsledky prvního kola přijímacího řízení naleznete po přihlášení ve vaší elektronické přihlášce cca do 7 dnů od data konání. Výsledky nejsou sdělovány telefonicky, ani emailem a jsou zpracovávány postupně. V případě přijetí / nepřijetí ke studiu budete informováni doporučeným dopisem. Datum konání 1. kola přijímacího řízení jednotlivých studijních programů:

Audiovizuální studia 04.01.2022
Animovaná tvorba 04.01.2022
Dokumentární tvorba 07.01.2022
Fotografie 04.01.2022
Kamera 03.01.2022
Produkce 05.01.2022
Filmová režie 10.01.2022
Scenáristika a dramaturgie 06.01.2022
Střihová skladba 04.01.2022
Zvuková tvroba 05.01.2022

 

 

Pokud se uchazeč hlásí do více studijních programů najednou, vyplní a podá pro každý studijní program přihlášku zvlášť.

Standardní doba studia vyplývající z akreditace bakalářských studijních programů jsou tři roky. Bakalářský studijní program je zakončený státní závěrečnou zkouškou a udělením akademického titulu „bakalář umění“ (BcA).

OBSAH:

A) Podmínka dosaženého stupně vzdělání

B) Lhůta pro podání a způsob podání přihlášek ke studiu

C) Obecné zásady a pravidla pro průběh přijímacího řízení

---

A) Podmínka dosaženého stupně vzdělání

Podmínkou přijetí k bakalářskému studiu na FAMU je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Uchazeč dokládá dosažený stupeň vzdělání s přihláškou do studia – viz oddíl B. 1. II).

Uchazeč, který je v maturitním ročníku, si od své střední školy vyžádá potvrzení termínu konání maturitní zkoušky; v případě splnění talentových i teoretických podmínek přijímacího řízení doloží vykonání maturitní zkoušky vysvědčením o maturitní zkoušce, jehož originál předloží v termínu stanoveném výzvou Studijního oddělení FAMU.

Pouze ve zcela výjimečných případech, může děkanka přijmout ke studiu i uchazeče, který splnil všechny podmínky přijímacího řízení, bez dokončeného úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání, které však uchazeč musí dokončit před uzavřením bakalářského studia jinak mu nemůže být udělen akademický titul.

B) Lhůta pro podání a způsob podání přihlášek ke studiu

Uchazeč se o přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů uchází

1) podáním elektronické přihlášky a uhrazením poplatku a

2) zasláním povinných prací, a to ve DVOU TERMÍNECH stanovených ve specifických podmínkách příslušného studijního programu

V průběhu přijímacích zkoušek může uchazeč sledovat v jakém stavu je jeho přijímací řízení: https://prihlaska.amu.cz.

B. 1)

Uchazeč může podávat přihlášku pouze elektronicky, tím že vyplní elektronickou přihlášku podle pokynů uvedených ve veřejné části internetových stránek AMU - ZDE. Formulář elektronické přihlášky je přístupný od 1. 10. 2021 do 4. 11. 2021 (do půlnoci) - vyjma oboru Fotografie (do 30. 11. 2021 do půlnoci).

V případě podání jiným způsobem, bude přihláška považována za neplatnou a nebude zařazena do přijímacího řízení. Poslední den pro podávání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2022/2023 je stanoven na 4. 11. 2021 (u oboru Fotografie na 30. 11. 2021).

Přihláška musí vždy obsahovat následující přílohy I. - II., tedy i bez ohledu na to, zda se uchazeč do přijímacího řízení hlásí opakovaně nebo zda je studentem či absolventem jiné VŠ; bez těchto příloh nemá přihláška všechny náležitosti, což může vést až k zastavení přijímacího řízení:

I) Životopis s aktuální adresou, telefonním číslem a e-mailovou adresou uchazeče; životopis se píše podle obecných standardů klasického nebo strukturovaného životopisu (uchazeč si zvolí sám jednu z těchto dvou forem);

II) Úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení (ověření provádí obecní úřady, notáři a pobočky České pošty, které poskytují službu Czech POINT) nebo potvrzení střední školy o termínu maturitní zkoušky. V průběhu příjímacího řízení uchazeč doloží jeden z dokumentů v listinné podobě, a to v termínu stanoveném výzvou Studijního oddělení FAMU.

Přílohy I) a II) nahraje uchazeč do příloh elektronické přihlášky (formát .pdf, .jpg., nebo .png).

V případě, že uchazeč o bakalářské studium absolvoval předchozí vzdělání na zahraniční střední nebo vysoké škole, postupuje podle informací o uznání zahraničního vzdělání uvedených zde.

Další přílohy

III) V případě, že to je součástí podmínek přijímacího řízení určitého oboru, přihláška musí obsahovat rovněž další přílohy specifikované v podmínkách přijímacího řízení příslušného studijního programu (např. potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu od očního lékaře pro studium oboru kamera, které zašle uchazeč společně s povinnými pracemi); viz specifické podmínky přijímacího řízení jednotlivých studijních programů.

IV) Pro uchazeče ze zahraničí je podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v českém jazyce doložení znalosti českého jazkya na úrovni B1 podle CEFRL (výjimkou jsou uchazeči ze slovenské republiky, u kterých certifikát nevyžadujeme). Uchazeč je povinen tuto znalost v průběhu přijímacího řízení doložit:

a) úředním certifikátem akreditované instituce (seznam akreditovaných institucí na webových stránkách Centra jazykové přípravy AMU, zejm. absolvováním zkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (Ústav jazykové a odborné přípravy), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince),

b) případně maturitní zkouškou z českého jazyka složené v ČR, či absolvováním jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce,

c) vykonáním zpoplatněné jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy. Termín úhrady a termín zkoušky bude upřesněn.

Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí do studia.

Pokud uchazeč může doložit znalost českého jazyka společně s přihláškou, nahraje příslušný dokument do přílohy elektronické přihlášky, poté doloží dokument v listinné podobě na výzvu Studijního oddělení.

B. 2)

Uchazeč je povinen doručit veškeré povinné práce, které jsou uvedeny ve specifických podmínkách přijetí ke studiu příslušného oboru.

Uchazeč, který nepodá do stanoveného termínu povinné práce, nesplnil podmínky pro přijetí do studia v prvním kole a nebude pozván do dalšího kola přijímacího řízení. Všechny předložené práce musejí být vlastním autorským dílem uchazeče, což uchazeč potvrdí přiloženým podepsaným prohlášením. Nerespektováním této zásady uchazeč nesplnil podmínku pro přijetí do studia.

C) Obecné zásady a pravidla pro průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení uchazeče je zahájeno podáním elektronické přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 873 Kč a je nevratný. Poplatek uchazeč uhradí kartou nebo bankovním převodním příkazem (jiné způsoby, např. poštovní poukázkou nebo v hotovosti, nejsou možné).

Číslo účtu: 19-5373180297/0100. VS: 64913. SS (=specifický symbol): číslo přihlášky uchazeče (bez jeho uvedení není platba kompatibilní s přihláškou, která tak nemá stanovené náležitosti).

Pro platby ze zahraničí uchazeči použijí tyto údaje:

SWIFT code: KOMBCZPPXXX;

IBAN code: CZ 5301000000195373180297;

Adresa banky: Komerční banka, a.s., Malostranské nám. 23, 118 00 Praha 1, Czech Republic;

Majitel účtu: AMU, Malostranské náměstí 12, 118 01 Praha 1.

Uchazeč jako plátce je povinen uhradit veškeré bankovní poplatky.

Každý uchazeč je oprávněn zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením kdykoliv v době od okamžiku podání přihlášky ke studiu, nejpozději však do 4. 11. 2021 (obor Fotografie do 30. 11. 2021). Neuhradí-li uchazeč ve stanoveném termínu a určenou formou poplatek, přijímací řízení nebude zahájeno.

V rámci přijímacího řízení přijímací komise jednotlivých oborů během přijímací zkoušky všestranně ověřují a vyhodnocují uchazečovy talentové a vědomostní předpoklady ke studiu příslušného studijního programu. Přijímací zkouška na FAMU je vícekolová.

V prvním kole přijímací zkoušky přijímací komise jednotlivých studijních programů (s výjimkou programu Produkce) rozhodují na základě vyhodnocení uchazečem předložených uměleckých prací o splnění, respektive nesplnění podmínek pro postup uchazeče do dalšího kola. Zkušební komise hodnotí domácí práce s ohledem na kreativní potenciál uchazeče a zvládnutí vyjadřovacích prostředků vlastních danému uměleckému oboru. (U programu Produkce rozhoduje přijímací komise o splnění, respektive nesplnění podmínek pro postup uchazeče do dalšího kola přijímací zkoušky na základě vyhodnocení písemných testů, vypracovaných uchazeči v prvním kole.) Ti uchazeči, kteří nesplnili podmínky pro postup do dalšího kola přijímací zkoušky, nesplnili podmínky pro přijetí do studia a bude jim písemně poštou doručeno rozhodnutí děkanky FAMU o nepřijetí.

Uchazeči, kteří uspěli v prvním kole přijímací zkoušky, se dostaví na FAMU k druhému (popř. pak ještě třetímu) kolu přijímací zkoušky. V rámci těchto kol přijímací zkoušky přijímací komise hodnotí zejména kreativní potenciál uchazeče a zvládnutí vyjadřovacích prostředků vlastních danému uměleckému oboru, zjišťuje motivaci uchazeče a hloubku jeho zájmu o zvolený obor, předpoklady pro další rozvoj jeho talentu a znalostí, orientaci v daném oboru a všeobecný kulturní rozhled.

Informaci o konání přijímacích zkoušek, včetně konkrétního data jednotlivých kol, zašle fakulta uchazeči výhradně elektronicky na emailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Přijímací řízení probíhá v češtině, bez přítomnosti tlumočníka.

Přijímací komise jednotlivých studijních programů vyhodnotí na základě výsledků těchto kol přijímacího řízení, zda uchazeči splnili, respektive nesplnili podmínky pro přijetí, a navrhnou uchazeče, kteří podmínky přijímacího řízení splnili, děkance FAMU k přijetí do studia. Uchazečům bude písemně poštou doručeno rozhodnutí děkanky FAMU o přijetí, respektive nepřijetí do studia.

Uchazečům, kteří budou přijati do studia, budou elektronicky na emailovou adresu uvedenou v přihlášce oznámeny informace k vstupním akcím s povinnou účastí: zápis do 1. ročníku bakalářského studia, imatrikulace, úvodní soustředění 1. ročníku v Učebním a výcvikovém středisku v Poněšicích.

--

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů („Zákon o vysokých školách“) ve znění pozdějších předpisů, s vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze, zejména článkem 18 Statutu AMU, s článkem 8 Studijního a zkušebního řádu AMU, a s vnitřními normami předpisy Filmové a televizní fakulty AMU, zejména s Výnosem děkana č. 1/2020  o studiu na FAMU, vyhlašuji pro uchazeče o studium v akademickém roce 2022/2023 lhůtu pro podání přihlášek ke studiu a způsob jejich podávání elektronickou formou, podmínky přijetí do studia, schválené v souladu s § 27 Zákona o vysokých školách na zasedání Akademického senátu FAMU dne 17. května  a 27. září 2021, termín a způsob ověřování splnění těchto podmínek a formu a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení, a to pro obory bakalářského studijního programu Filmové, televizní a fotografické umění a nová média konkrétně:

Fotografie 8204R017 (max. možný počet přijatých uchazečů - 10);

Kamera 8204R019 max. možný počet přijatých uchazečů - 6);

a pro studijní programy:

Animovaná tvorba B0211A310006 (max. možný počet přijatých uchazečů - 5)

Audiovizuální studia B0211A310007 (max. možný počet přijatých uchazečů - 5),

Dokumentární tvorba B0211A310008 (max. možný počet přijatých uchazečů - 5),

Filmová režie B0211A310408 (max. možný počet přijatých uchazečů - 5),

Produkce B0211A310009 (max. možný počet přijatých uchazečů - 15),

Scenáristika a dramaturgie B0211A310010 (max. možný počet přijatých uchazečů - 8),

Střihová skladba B0211A310014 (max. možný počet přijatých uchazečů - 7),

Zvuková tvorba B0211A310011 (max. možný počet přijatých uchazečů - 7).

Forma, rámcový obsah a kritéria vyhodnocení výsledků přijímacího řízení pro jednotlivé obory

Specifické podmínky pro přijetí do jednotlivých studijních oborů, jejichž součástí je v souladu s čl. 18 odst. 5 Statutu AMU forma a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení výsledků přijímacího řízení, jsou uvedeny na následujících odkazech příslušných kateder.


 

 

PhDr. Mgr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA

 

Děkanka FAMU.
.