logo FAMU
Bakalářské studijní programy

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO STUDIA V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU PRO AKADEMICKÝ ROK 2023/2024 A ZPŮSOB OVĚŘOVÁNÍ JEJICH PLNĚNÍ

!!!

Informace k přijímacímu řízení do bakalářského studijního programu KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ FOTOGRAFIE pro akademický rok 2023/2024 jsou uveřejněny na samostatné záložce samostatně v sekci BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY.


!!!

Podmínky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2024/2025 budou zveřejněny na těchto stránkách v červnu 2023 s předpokládaným příjmem přihlášek v období říjen - listopad 2023.


Obecné podmínky přijetí do studia
Specifické podmínky přijetí do studia
Často kladené otázky

OBECNÉ PODMÍNKY PŘIJETÍ DO STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH PRO AKADEMICKÝ ROK 2023/2024 A ZPŮSOB JEJICH OVĚŘOVÁNÍ

Pokud se uchazeč/ka hlásí do více studijních programů najednou, vyplní a podá pro každý studijní program přihlášku zvlášť.

Standardní doba studia vyplývající z akreditace bakalářských studijních programů jsou tři roky. Bakalářský studijní program je řádně zakončený státní závěrečnou zkouškou a udělením akademického titulu „bakalář umění“ (BcA).

OBSAH:

A) Podmínka dosaženého stupně vzdělání

B) Lhůta pro podání a způsob podání přihlášek ke studiu

C) Obecné zásady a pravidla pro průběh přijímacího řízení

--

A) Podmínka dosaženého stupně vzdělání

Podmínkou přijetí k bakalářskému studiu na FAMU je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Uchazeč/ka dokládá dosažený stupeň vzdělání s přihláškou do studia – viz oddíl B. 1. II).

Uchazeč/ka, který/á je v maturitním ročníku, si nechá na přihlášce od své střední školy potvrdit termín konání maturitní zkoušky; v případě splnění talentových i teoretických podmínek přijímacího řízení doloží vykonání maturitní zkoušky vysvědčením o maturitní zkoušce, jehož úředně ověřenou kopii předloží v termínu stanoveném výzvou Studijního oddělení FAMU.

Pouze ve zcela výjimečných případech, může děkanka přijmout ke studiu i uchazeče/ku, který/á splnil/a všechny podmínky přijímacího řízení, bez dokončeného úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání, které však uchazeč musí dokončit před uzavřením bakalářského studia, jinak mu nemůže být udělen akademický titul.

B) Lhůta pro podání a způsob podání přihlášek ke studiu

Uchazeč/ka se o přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů uchází 1) podáním elektronické přihlášky a uhrazením poplatku a 2) zasláním povinných prací, a to ve DVOU TERMÍNECH stanovených ve specifických podmínkách příslušného studijního programu.

V průběhu přijímacích zkoušek může uchazeč/ka sledovat v jakém stavu je jeho přijímací řízení: https://prihlaska.amu.cz.

B. 1)

Uchazeč/ka může podávat přihlášku pouze elektronicky, tím že vyplní elektronickou přihlášku podle pokynů uvedených ve veřejné části internetových stránek AMU – ZDE. Formulář elektronické přihlášky je přístupný od 1. 10. 2022 do 4. 11. 2022 (do půlnoci) - vyjma studijního programu Fotografie (do 30. 11. 2022 do půlnoci).

V případě podání jiným způsobem, bude přihláška považována za neplatnou a nebude zařazena do přijímacího řízení. Poslední den pro podávání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2023/2024 je stanoven na 4. 11. 2022 (u studijního programu Fotografie na 30. 11. 2022).

Přihláška musí vždy obsahovat následující přílohy I. - II., tedy i bez ohledu na to, zda se uchazeč/ka do přijímacího řízení hlásí opakovaně, nebo zda je studentem či absolventem jiné VŠ; bez těchto příloh nemá přihláška všechny náležitosti, což může vést až k zastavení přijímacího řízení:

I) Životopis s aktuální adresou, telefonním číslem a e-mailovou adresou uchazeče/ky; životopis se píše podle obecných standardů klasického nebo strukturovaného životopisu (uchazeč/ka si zvolí sám jednu z těchto dvou forem);

II) Úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení (ověření provádí obecní úřady, notáři a pobočky České pošty, které poskytují službu Czech POINT) nebo potvrzení střední školy o termínu maturitní zkoušky. V průběhu přijímacího řízení uchazeč/ka doloží jeden z dokumentů v listinné podobě, a to v termínu stanoveném výzvou Studijního oddělení FAMU.

Přílohy I) a II) nahraje uchazeč/ka do příloh elektronické přihlášky (formát .pdf, .jpg, nebo .png).

V případě, že uchazeč/ka o bakalářské studium absolvoval/a předchozí vzdělání na zahraniční střední nebo vysoké škole, postupuje podle informací o uznání zahraničního vzdělání uvedených zde.

Další přílohy

III) V případě, že to je součástí podmínek přijímacího řízení určitého oboru, přihláška musí obsahovat rovněž další přílohy specifikované v podmínkách přijímacího řízení příslušného studijního programu (např. potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu od očního lékaře pro studium oboru kamera, které zašle uchazeč/ka společně s povinnými pracemi); viz specifické podmínky přijímacího řízení jednotlivých studijních programů.

IV) Pro uchazeče/ku ze zahraničí je podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v českém jazyce doložení znalosti českého jazyka na úrovni B1 podle CEFRL (výjimkou jsou uchazeči ze Slovenské republiky, u kterých certifikát nevyžadujeme). Uchazeč/ka je povinen tuto znalost v průběhu přijímacího řízení doložit:

a) úředním certifikátem akreditované instituce (seznam akreditovaných institucí na webových stránkách Centra jazykové přípravy AMU, zejm. absolvováním zkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (Ústav jazykové a odborné přípravy), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince),

b) případně maturitní zkouškou z českého jazyka složené v ČR, či absolvováním jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce,

c) vykonáním zpoplatněné jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy AMU. Termín úhrady a termín zkoušky bude upřesněn.

Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči/ce vydáno rozhodnutí o přijetí do studia.

Pokud uchazeč/ka může doložit znalost českého jazyka společně s přihláškou, nahraje příslušný dokument do přílohy elektronické přihlášky, poté doloží dokument v listinné podobě na výzvu Studijního oddělení.

B. 2)

Uchazeč/ka je povinen/a doručit veškeré povinné práce, které jsou uvedeny ve specifických podmínkách přijetí ke studiu příslušného oboru.

Uchazeč/ka, který/á nepodá do stanoveného termínu povinné práce, nesplnil/a podmínky pro přijetí do studia v prvním kole a nebude pozván/a do dalšího kola přijímacího řízení. Všechny předložené práce musí být vlastním autorským dílem uchazeče/ky, což uchazeč/ka potvrdí přiloženým podepsaným prohlášením. Nerespektováním této zásady uchazeč/ka nesplnil/a podmínku pro přijetí do studia.

C) Obecné zásady a pravidla pro průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení uchazeče/ky je zahájeno podáním elektronické přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 883,- Kč a je nevratný. Poplatek uchazeč/ka uhradí platební kartou nebo bankovním převodním příkazem (jiné způsoby, např. poštovní poukázkou nebo v hotovosti, nejsou možné).

Číslo účtu: 19-5373180297/0100. VS: 64913. SS (=specifický symbol): číslo přihlášky uchazeče/ky (bez jeho uvedení není platba kompatibilní s přihláškou, která tak nemá stanovené náležitosti).

Pro platby ze zahraničí uchazeči/ky použijí tyto údaje:

SWIFT code: KOMBCZPPXXX;

IBAN code: CZ 5301000000195373180297;

Adresa banky: Komerční banka, a.s., Malostranské nám. 23, 118 00 Praha 1, Czech Republic;

Majitel účtu: AMU, Malostranské náměstí 12, 118 01 Praha 1.

Uchazeč/ka jako plátce je povinen/a uhradit veškeré bankovní poplatky.

Každý/á uchazeč/ka je oprávněn/a zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením kdykoliv v době od okamžiku podání přihlášky ke studiu, nejpozději však do 4. 11. 2022 (Fotografie do 30. 11. 2022). Neuhradí-li uchazeč/ka ve stanoveném termínu a určenou formou poplatek, přijímací řízení nebude zahájeno.

V rámci přijímacího řízení přijímací komise jednotlivých studijních programů během přijímací zkoušky všestranně ověřují a vyhodnocují uchazečovy talentové a vědomostní předpoklady ke studiu příslušného studijního programu. Přijímací zkouška na FAMU je vícekolová.

V prvním kole přijímací zkoušky přijímací komise jednotlivých studijních programů (s výjimkou programu Produkce) rozhodují na základě vyhodnocení uchazečem/kou předložených uměleckých prací o splnění, respektive nesplnění podmínek pro postup uchazeče/ky do dalšího kola. Zkušební komise hodnotí domácí práce s ohledem na kreativní potenciál uchazeče/ky a zvládnutí vyjadřovacích prostředků vlastních danému uměleckému oboru. (U programu Produkce rozhoduje přijímací komise o splnění, respektive nesplnění podmínek pro postup uchazeče/ky do dalšího kola přijímací zkoušky na základě vyhodnocení písemných testů, vypracovaných uchazeči/kami v prvním kole.) Ti uchazeči/ky, kteří/ré nesplnili podmínky pro postup do dalšího kola přijímací zkoušky, nesplnili/y podmínky pro přijetí do studia a bude jim písemně poštou doručeno rozhodnutí děkanky FAMU o nepřijetí.

Uchazeči/ky, kteří/ré uspěli/y v prvním kole přijímací zkoušky, se dostaví na FAMU k druhému (popř. pak ještě třetímu) kolu přijímací zkoušky. V rámci těchto kol přijímací zkoušky přijímací komise hodnotí zejména kreativní potenciál uchazeče/ky a zvládnutí vyjadřovacích prostředků vlastních danému uměleckému oboru, zjišťuje motivaci uchazeče/ky a hloubku jeho/jeího zájmu o zvolený obor, předpoklady pro další rozvoj jeho/jejího talentu a znalostí, orientaci v daném oboru a všeobecný kulturní rozhled.

Informaci o konání přijímacích zkoušek, včetně konkrétního data jednotlivých kol, zašle fakulta uchazeči/ce výhradně elektronicky na emailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Přijímací řízení probíhá v češtině, bez přítomnosti tlumočníka.

Přijímací komise jednotlivých studijních programů vyhodnotí na základě výsledků těchto kol přijímacího řízení, zda uchazeči/ky splnili/y, respektive nesplnili/y podmínky pro přijetí, a navrhnou uchazeče/ky, kteří/ré podmínky přijímacího řízení splnili/y, děkance FAMU k přijetí do studia. Uchazečům/kám bude písemně poštou doručeno rozhodnutí děkanky FAMU o přijetí, respektive nepřijetí do studia.

Uchazečům/kám, kteří/ré budou přijati do studia, budou elektronicky na emailovou adresu uvedenou v přihlášce oznámeny informace k vstupním akcím s povinnou účastí: zápis do 1. ročníku bakalářského studia, imatrikulace, úvodní soustředění 1. ročníku v Učebním a výcvikovém středisku v Poněšicích.

--

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů („Zákon o vysokých školách“) ve znění pozdějších předpisů, s vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze, zejména článkem 18 Statutu AMU, s článkem 8 Studijního a zkušebního řádu AMU, a s vnitřními normami předpisy Filmové a televizní fakulty AMU, zejména s Výnosem děkana č. 1/2020  o studiu na FAMU, vyhlašuji pro uchazeče/ky o studium v akademickém roce 2023/2024 lhůtu pro podání přihlášek ke studiu a způsob jejich podávání elektronickou formou, podmínky přijetí do studia, schválené v souladu s § 27 Zákona o vysokých školách na zasedání Akademického senátu FAMU dne 23. června 2021, termín a způsob ověřování splnění těchto podmínek a formu a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení, a to pro bakalářské studijní programy:

Audiovizuální studia B0211A310007,

Animovaná tvorba B0211A310006,

Dokumentární tvorba B0211A310008,

Fotografie B0211A310017,

Filmová režie B0211A310015,

Kamera B0211A310016,

Produkce B0211A310009,

Scenáristika a dramaturgie B0211A310010,

Střihová skladba B0211A310014,

Zvuková tvorba B0211A310011.

---

 

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA

Děkanka FAMU

 

 

 

 


Zveřejněno dne: 29. 7. 2022

SPECIFICKÉ PODMÍNKY PŘIJETÍ DO STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH PRO AKADEMICKÝ ROK 2023/2024 A ZPŮSOB OVĚŘOVÁNÍ JEJICH PLNĚNÍ

Specifické podmínky přijímacího řízení jsou odlišné podle zvoleného studijního programu. Doporučujeme důkladné prostudování těchto podmínek.

MAXIMÁLNÍ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

Animovaná tvorba 5
Audiovizuální studia 8
Dokumentární tvorba 5
Filmová režie 5
Fotografie 10
Kamera 6
Produkce 15
Scenáristika a dramaturgie 8
Střihová skladba 7
Zvuková tvorba 7

 


Zveřejněno dne: 29. 7. 2022

Aktualizováno dne: 9. 12. 2022

Jak vyplnit elektronickou přihlášku?

Elektronickou přihlášku ke studiu naleznete na adrese prihlaska.amu.cz V prvé řadě je třeba zadat a pečlivě si uchovat heslo, které spolu s číslem přihlášky budete zadávat při každém přihlášení do přihlášky. Přihlášku podle jednotlivých kroků vyplníte, nahrajete přílohy a v dolní části přihlášky uzavřete. Poté budete nasměrováni k rekapitulaci a platbě poplatku za přihlášku. Zde postupujete podle instrukcí. Po uzavření přihlášky a připsání platby za přihlášku vám bude zaslán email s potvrzením, že vaše přihláška byla zařazena do přijímacího řízení. Tuto informaci si také můžete ověřit kdykoliv později v elektronické přihlášce.

 

Jakým způsobem dokládají uchazeči středoškolské vzdělání?

Uchazeč nahraje do elektronické přihlášky scan maturitního vysvědčení. Pokud uchazeč úspěšně projde přijímacím řízením, bude vyzván Studijním oddělením FAMU k doložení ověřené kopie dokumentu (lze provést na České poště nebo Czech Pointu). Pro doložení středoškolského vzdělání není dostatečná prosté kopie, nedoporučejeme ani doložení originálu maturitního vysvědčení - doklad se uchazeči nevrací.

 

Budu maturovat ve školním roce 2022/2023, jak doložím budoucí maturitní zkoušku?

Doklad o maturitní zkoušce v roce 2023 je třeba dle podmínek přijímacího řízení nahrát do elektronické přihlášky. Na vaší střední škole si necháte vystavit potvrzení obsahující vaše jméno, datum narození nebo rodné číslo a předpokládáný termín maturitní zkoušky (např. červen 2023). Potvrzení by mělo mít razítko a podpis odpovědné osoby SŠ. Pokud vaše škola nemá vhodný formulář na toto potvrzení, můžete použít pdf přihlášky, která vám bude zaslána do emailu po zařazení vaší přihlášky do přijímacího řízení. Poté scan dodatečně nahrajete do vaší elektronické přihlášky.

 

Jak postupovat v případě, že mám speciální potřeby a potřebuji modifikovat přijímací zkoušky?

Z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb může uchazeč o jakýkoli typ studia  požádat o modifikaci přijímací zkoušky. Tuto skutečnost uvedete během vyplňování elektronické přihlášky, která je tomuto požadavku uzpůsobena. Po zařazení přihlášky do přijímacího řízení budete kontaktováni Studijním oddělením, které zaeviduje vaše konkrétní požadavky na úpravu přijímací zkoušky.

 

Jsem uchazeč/ka s jiným než českým nebo slovenským občanstvím. Jak mohu doložit znalost českého jazyka?

Pro uchazeče/ku ze zahraničí je podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v českém jazyce doložení znalosti českého jazyka na úrovni B1 podle CEFRL. Znalost je možné doložit dokladem o absolvování studia na české střední  nebo vysoké škole, jazykovým certifikátem z akreditované instituce s právem státní jazykové zkoušky nebo absolvováním jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy AMU. Jazyková zkouška je zpoplatněná částkou 3 300 Kč. Pokud uchazeč/ka úspěšně absolvovuje přijímací řízení, bude vyzván/a k doložení znalosti nebo ke zkoušce. Předpokládaný termín zkoušky je únor/březen 2023. Více informací o doložení znalosti českého jazyka naleznete zde.

Je nutné vyplňovat přihlášku vícekrát, pokud se chci hlásit na více studijních programů?

Ano, pro každý studijní program je třeba vyplnit a uhradit samostatnou elektronickou přihlášku. 

 

Jak uhradit poplatek za přihlášku?

V posledním kroku po uzavření přihlášky následuje instrukce k platbě. Pro platbu doporučujeme použít platební kartu, platba bude okamžitě připsána a vaše přihláška tímto bude zařazena do přijímacího řízení.

Další možností je platba bankovním převodem. Pro tento účel je k dispozici i QR kód ke zjednodušení zadání platby v internetovém bankovnictví. QR kód je možné použít jen při platbě z českého bankovního účtu. Připsání platby převodem může trvat až 5 pracovních dnů. Pokud vaše přihláška nebude po týdnu zařazena do přijímacího řízení, obraťte se emailem na Studijní oddělení FAMU a přiložte potvrzení o provedené platbě.

 

Moje přihláška nebyla zařazena přijímacího řízení, jak dále postupovat?

Kontaktujte neprodleně Studijní oddělení FAMU. Pravděpodobně nebyla identifikována platba za přihlášku. Po doložení dokladu o úhradě poplatku za přihlášku bude vaše přihláška spárována s platbou a zařazena do přijímacího řízení.

 

Jsou uchazeči/ky z Ukrajiny zvýhodnění v rámci přijímacího řízení?

Uchazeči, kteří jsou "Cizinci" dle Výnosu rektorky č. 5/2022 a státní občané Ukrajiny, jsou oproti ostatním uchazečům osvobození od povinnosti hradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, úkony spojené s posouzením splnění podmínek prokázání dosaženého předchozího vzdělání, za zkoušku z českého jazyka v rámci přijímacího řízení na AMU. Během podávání elektronické přihlášky není nutné zasílat platbu, přihláška je akceptována pouze po správném vyplění a uzavření formuláře. 

 

Jak postupovat v případě, že jsem středoškolské studium absolvoval / absolvovala v zahraničí?

V prvé řadě nahrajte scan dokladu o ukončeném středoškolském studiu do vaší elektronické přihlášky. V rámci přijímacího řízení je třeba předložit doklad o obecném uznání vašeho středoškolského vzdělání nebo doklad o udělení Evropského Bakalaureátu nebo doklad automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (např. slovenské maturitní vysvědčení). Je možné doložit doklad o obecné nostrifikaci obdržený jinde, nebo AMU nabízí ověření předchozího zahraničního vzdělávání pro potřeby přijímacího řízení na jejích fakultách. Podrobné informace naleznete zde.

Kontaktujte Studijní oddělení FAMU pro více informací a případné zprostředkování ověření zahraničního vzdělání.

 

 .
.