logo FAMU
Bakalářské studijní programy

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

 


INSTRUKCE K ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU NA FAMU

Vážení uchazeči/ Vážené uchazečky,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je Podatelna AMU v pátek 6. 11. 2020 pro veřejnost uzavřena.

Přihlášky ke studiu na akademický rok 2021/2022 je možné odevzdat do sběrného boxu na vrátnici kampusu AMU – Lichtenštejnský palác (Malostranské náměstí 258/13, 118 00 Praha 1), ale v tomto případě není možné vystavit potvrzení s datem převzetí.

Jestliže vyžadujete potvrzení s datem převzetí, doporučujeme zaslat přihlášku doporučeně poštou. Pokud budete zasílat přihlášku poštou, rozhodující je razítko pošty s datem podání zásilky, tj. pokud podáte zásilku 06. 11. 2020, bude stále akceptována.

Nejbližší pobočku České pošty najdete na adrese: Josefská 641/4, Malá Strana-Praha 1 (pobočka 011). Pobočka je v docházkové vzdálenosti 350 m (5 min.) Otevírací doba v pátek 6. 11. je v těchto hodinách: 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00. Po této době je možné do 21:00 hod využít pobočku České pošty na adrese Jindřišská 909/14, Nové Město-Praha.

V dalších dnech již nelze žádným způsobem přihlášky doručit!

Přihlášky budou registrovány v průběhu listopadu, stav přihlášky můžete sledovat na této stránce.

Povinné práce prosím zasílejte poštou na adresu Malostranské nám. 259/12, 118 00 Praha 1.

Děkujeme za pochopení

 

 

Podmínky přijetí do studia v oborech bakalářského studijního programu FAMU pro akademický rok 2021/2022 a způsob ověřování jejich plnění

V souladu s § 49 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů („Zákon o vysokých školách“) ve znění pozdějších předpisů, s vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze, zejména článkem 18 Statutu AMU, s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu AMU, a s vnitřními předpisy Filmové a televizní fakulty AMU, zejména s Výnosem děkana č. 2/2018 o přijímacím řízení, organizaci studia a ukončení studia, vyhlašuji pro uchazeče o studium v akademickém roce 2021/2022 lhůtu pro podání přihlášek ke studiu a způsob jejich podávání písemnou nebo elektronickou formou, podmínky přijetí do studia, schválené v souladu s § 27 Zákona o vysokých školách na zasedání Akademického senátu FAMU dne 30. června 2020, termín a způsob ověřování splnění těchto podmínek a formu a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení, a to pro obory bakalářského studijního programu Filmové, televizní a fotografické umění a nová média (konkrétně: Fotografie 8204R017; Kamera 8204R019; Režie 8204R025; Střihová skladba 8204R029) a pro studijní programy Audiovizuální studia B0211A310007; Animovaná tvorba B0211A310006; Dokumentární tvorba B0211A310008; Produkce B0211A310009; Scenáristika a dramaturgie B0211A310010; Zvuková tvorba B0211A310011.

A) Podmínka dosaženého stupně vzdělání
B) Lhůta pro podání a způsob podání přihlášek ke studiu
C) Průběh přijímacího řízení, forma a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení výsledků přijímacího řízení
D) Termíny konání přijímacího řízení
E) Termín, kdy může uchazeč nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, respektive nepřijetí
F) Způsob posuzování omluv nepřítomnosti při přijímací zkoušce, popřípadě možnosti konat ji v náhradním termínu
G) Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu v příslušném studijním programu
H) Maximální počty možných udělených bodů a minimální počty bodů nutných pro přijetí ke studiu

A) Podmínka dosaženého stupně vzdělání
Podmínkou přijetí k bakalářskému studiu na FAMU je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Uchazeč dokládá dosažený stupeň vzdělání s přihláškou do studia – viz oddíl B. 1. II).
Pouze ve zcela výjimečných případech, předem odůvodněných žádostí podanou děkance FAMU s přihláškou do přijímacího řízení, může děkanka přijmout ke studiu i uchazeče, který splnil všechny podmínky přijímacího řízení, bez dokončeného úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání, které však uchazeč musí dokončit před uzavřením bakalářského studia.

B) Lhůta pro podání a způsob podání přihlášek ke studiu
Uchazeč se o přijetí ke studiu v oborech bakalářského studijního programu uchází podáním 1) přihlášky a 2) povinných prací, a to ve DVOU TERMÍNECH: 1) do 6. listopadu 2020 podává přihlášku, 2) do 1. prosince 2020 podává povinné práce.

B. 1)
Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku podle pokynů uvedených ve veřejné části internetových stránek AMU - ZDE. Formulář elektronické přihlášky je přístupný od 1. 10. 2020 do 6. 11. 2020. Vyplněnou přihlášku uchazeč vytiskne (na barevné nebo černobílé tiskárně), podepíše, doplní ji o níže uvedené přílohy a náležitosti a vše nejpozději do 6. listopadu 2020 buď

a) osobně podá v úředních hodinách na Podatelně Akademie múzických umění v Praze,
Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1

anebo

b) pošle poštou na adresu:
Akademie múzických umění
Studijní oddělení FAMU
Malostranské náměstí 12
118 00 Praha 1
(rozhoduje termín podání na podatelně či poště - do 6. listopadu)

Pokud se uchazeč hlásí na více oborů, vyplní a podá pro každý obor zvláštní přihlášku.

Přihláška musí vždy obsahovat následující přílohy I.-III, tedy i bez ohledu na to, zda se uchazeč do přijímacího řízení hlásí opakovaně nebo zda je studentem či absolventem jiné VŠ; bez těchto příloh nemá přihláška všechny náležitosti a s uchazečem nemůže být zahájeno přijímací řízení:

I) Životopis s vlastnoručním podpisem, aktuální adresou, telefonním číslem a e-mailovou adresou uchazeče; životopis se píše podle obecných standardů klasického nebo strukturovaného životopisu (uchazeč si zvolí sám jednu z těchto dvou forem);

II) Úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení (ověření provádí obecní úřady, notáři a pobočky České pošty, které poskytují službu Czech POINT). Uchazeč, který je v maturitním ročníku, si nechá na přihlášce od své střední školy potvrdit termín konání maturitní zkoušky; v případě přijetí ke studiu na FAMU doloží vykonání maturitní zkoušky vysvědčením o maturitní zkoušce, jehož originál předloží v termínu stanoveném výzvou Studijního oddělení FAMU. V případě, že uchazeč absolvoval střední školu v zahraničí, je zapotřebí doložit nostrifikační doložku (kromě maturitních vysvědčení ze Slovenska, Maďarska, Polska a Slovinska). Informace k uznání zahraničního vzdělání (nostrifikaci) zde.

III) Vytištěné potvrzení o uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, které uchazeč vylepí na přihlášku. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 878 Kč a je nevratný. Poplatek uchazeč uhradí výhradně bankovním převodním příkazem (jiné způsoby, např. poštovní poukázkou nebo v hotovosti, nejsou možné). Číslo účtu: 19-5373180297/0100. VS: 64913. SS (=specifický symbol): číslo přihlášky uchazeče (bez jeho uvedení není platba kompatibilní s přihláškou, která tak nemá stanovené náležitosti).

Pro platby ze zahraničí uchazeči použijí tyto údaje:

SWIFT code: KOMBCZPPXXX;
IBAN code: CZ 5301000000195373180297;
Adresa banky: Komerční banka, a.s., Malostranské nám. 23, 118 00 Praha 1, Czech Republic;
Majitel účtu: AMU, Malostranské náměstí 12, 118 01 Praha 1. Uchazeč jako plátce je povinen uhradit veškeré bankovní poplatky.

IV) V případě, že to je součástí podmínek přijímacího řízení určitého oboru, přihláška musí obsahovat rovněž další přílohy specifikované v podmínkách přijímacího řízení příslušného oboru (např. potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu od očního lékaře pro studium oboru kamera); k tomu viz příslušné odkazy k podmínkám přijímacího řízení jednotlivých oborů.

V) Pro uchazeče ze zahraničí je podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v českém jazyce doložení znalosti českého jazyka na úrovni B1 podle CEFRL (výjimkou jsou uchazeči ze Slovenské republiky, u kterých certifikát nevyžadujeme). Uchazeč je povinen tuto znalost v průběhu přijímacího řízení doložit hodnověrným jazykovým certifikátem vzdělávací instituce oprávněné jej vydávat nebo vykonáním jazykové zkoušky na Centru jazykové přípravy AMU. Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí do studia.

Zkouška z českého jazyka proběhne v pátek 29. ledna 2021 v Centru jazykové přípravy, Malonstranské nám. 12, 1. patro.

S uchazečem, který nepodá přihlášku se všemi příslušnými přílohami a náležitostmi do stanoveného termínu, nebude zahájeno přijímací řízení.

B. 2)
Uchazeč je povinen doručit veškeré požadované umělecké a teoretické práce, které jsou uvedeny v podmínkách přijetí ke studiu pro jednotlivé studijní obory, zveřejněné níže na odkazech k jednotlivým oborům. Uchazeč, který nepodá do stanoveného termínu povinné práce, nesplnil podmínky pro přijetí do studia v prvním kole a nebude pozván do dalšího kola přijímacího řízení.
Všechny předložené práce musejí být vlastním autorským dílem uchazeče, což uchazeč potvrdí přiloženým podepsaným prohlášením. Nerespektováním této zásady uchazeč nesplnil podmínku pro přijetí do studia.

Povinné práce uchazeč nejpozději do 1. prosince 2020 buď:

a) osobně podá na Podatelně Akademie múzických umění v Praze, Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1,

nebo

b) pošle doporučeně poštou na adresu:
Filmová a televizní fakulta AMU
Katedra… (vyučující obor, na který se uchazeč hlásí)
Malostranské náměstí 12
118 00 Praha 1
(rozhoduje termín podání na podatelně či poště do 1. prosince)

 

Pro uchazeče o studium oborů Animovaná tvorba a Režie platí pro zaslání části uměleckých prací zvláštní pokyny týkající se jejich elektronického podání, informace viz odkazy na příslušné katedry níže.

Předložené talentové práce se po skončení přijímacího řízení uchazečům nevracejí poštou. Písemné práce zůstávají uloženy na jednotlivých katedrách. Uchazeč si talentové práce může vyzvednout osobně na katedře nejpozději do jednoho měsíce po vyrozumění o výsledku přijímacího řízení.

Vzhledem k současné pandemické situaci je v letošním roce 2020 možné na přijímací řízení na Katedru animované tvorby FAMU do bakalářského studia pro školní rok 2021/2022 odesílat všechny povinné práce on-line. Nově také výtvarné práce. Povinné práce lze odeslat prostřednictvím "online formuláře", který naleznete zde:  

https://www.famu.cz/cs/katedry-programy/katedra-animovane-tvorby/pro-uchazece/
https://www.famu.cz/cs/katedry-programy/katedra-animovane-tvorby/pro-uchazece/-bakalarske-studium/

Termín pro odevzdání povinných prací je v úterý 1.12.2020.

C) Průběh přijímacího řízení, forma a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení výsledků přijímacího řízení

C. 1)
Obecné zásady a pravidla pro průběh přijímacího řízení


Přijímací řízení uchazeče je zahájeno doručením přihlášky uchazeče se všemi náležitostmi a přílohami.

V rámci přijímacího řízení přijímací komise jednotlivých oborů během přijímací zkoušky všestranně ověřují a vyhodnocují uchazečovy talentové a vědomostní předpoklady ke studiu příslušného oboru. Přijímací zkouška na FAMU je vícekolová.

V prvním kole přijímací zkoušky přijímací komise jednotlivých oborů (s výjimkou oboru Produkce) rozhodují na základě vyhodnocení uchazečem předložených uměleckých prací o splnění, respektive nesplnění podmínek pro postup uchazeče do dalšího kola. Zkušební komise hodnotí domácí práce s ohledem na kreativní potenciál uchazeče a zvládnutí vyjadřovacích prostředků vlastních danému uměleckému oboru. (U oboru Produkce rozhoduje přijímací komise o splnění, respektive nesplnění podmínek pro postup uchazeče do dalšího kola přijímací zkoušky na základě vyhodnocení písemných testů, vypracovaných uchazeči v prvním kole.) Ti uchazeči, kteří nesplnili podmínky pro postup do dalšího kola přijímací zkoušky, nesplnili podmínky pro přijetí do studia a bude jim písemně poštou doručeno rozhodnutí děkanky FAMU o nepřijetí.

Uchazeči, kteří uspěli v prvním kole přijímací zkoušky, se dostaví na FAMU k druhému (popř. pak ještě třetímu) kolu přijímací zkoušky. V rámci těchto kol přijímací zkoušky přijímací komise hodnotí zejména kreativní potenciál uchazeče a zvládnutí vyjadřovacích prostředků vlastních danému uměleckému oboru, zjišťuje motivaci uchazeče a hloubku jeho zájmu o zvolený obor, předpoklady pro další rozvoj jeho talentu a znalostí, orientaci v daném oboru a všeobecný kulturní rozhled.

Přijímací řízení probíhá v češtině, bez přítomnosti tlumočníka.

Přijímací komise jednotlivých oborů vyhodnotí na základě výsledků těchto kol přijímacího řízení, zda uchazeči splnili, respektive nesplnili podmínky pro přijetí, a navrhnou uchazeče, kteří podmínky přijímacího řízení splnili, děkance FAMU ke přijetí do studia. Uchazečům bude písemně poštou doručeno rozhodnutí děkanky FAMU o přijetí, respektive nepřijetí do studia.
Uchazečům, kteří budou přijati do studia, budou spolu s rozhodnutím o přijetí písemně oznámeny termíny vstupních akcí s povinnou účastí: termín zápisu do 1. ročníku bakalářského studia, termín imatrikulace a termín úvodního soustředění 1. ročníku v Učebním a výcvikovém středisku v Poněšicích.

C. 2)
Forma, rámcový obsah a kritéria vyhodnocení výsledků přijímacího řízení pro jednotlivé obory


Specifické podmínky pro přijetí do jednotlivých studijních oborů, jejichž součástí je v souladu s čl. 18 odst. 5 Statutu AMU forma a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení výsledků přijímacího řízení, jsou uvedeny na následujících odkazech příslušných kateder.


D) Termíny konání přijímacího řízení

První kolo přijímacího řízení proběhne v termínu 2. 12. 2020 – 11. 1. 2021 formou hodnocení domácích uměleckých prací bez účasti uchazeče. Výjimkou je první kolo přijímacího řízení oboru Produkce. Termíny dalších kol přijímacího řízení jsou k dispozici ZDE!

E) Termín, kdy může uchazeč nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, respektive nepřijetí

Uchazeč může nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, respektive nepřijetí do studia, po doručení písemného rozhodnutí děkanky o přijetí, respektive nepřijetí do studia, a to nejpozději 30 dní po doručení tohoto rozhodnutí, a to na základě předběžné domluvy se sekretariátem příslušné katedry, při níž bude stanoven termín návštěvy katedry za účelem nahlédnutí do materiálů.

F) Způsob posuzování omluv nepřítomnosti při přijímací zkoušce, popřípadě možnosti konat ji v náhradním termínu

V případě, že uchazeč se přijímací zkoušky v druhém, resp. třetím kole (u oboru Produkce též v prvním kole) nemohl z velmi vážných důvodů zúčastnit, může nejpozději následujícího dne po termínu zkoušky děkanku FAMU písemnou žádostí požádat o možnost konat ji v náhradním termínu. V žádostí uchazeč důvody své neúčasti podloží relevantním a přezkoumatelným dokumentem. Děkanka v součinnosti s předsedou zkušební komise neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem k harmonogramu probíhajícího přijímacího řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem fakulty žádosti vyhovět, a písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí s odůvodněním. Na náhradní termín zkoušky uchazeč nemá právní nárok.

G) Nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu v příslušném studijním programu

FAMU stanovuje nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu v jednotlivých studijních oborech. Počet uchazečů přijatých do studia může být nižší než stanovený nejvyšší počet v případě, že bude nižší počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení. Pokud splní podmínky přijímacího řízení větší počet uchazečů, budou do studia přijati uchazeči do nejvyššího stanovaného počtu podle pořadí nejlepších.

  • Animovaná tvorba: 5
  • Audiovizuální studia: 5
  • Dokumentární tvorba: 5
  • Fotografie: 10
  • Kamera: 5
  • Produkce: 15
  • Režie: 5
  • Scenáristika a dramaturgie: 10
  • Střihová skladba: 7
  • Zvuková tvorba: 7

H) Maximální počty možných udělených bodů a minimální počty bodů nutných pro přijetí ke studiu

Míru talentových předpokladů, znalostí a schopnosti ke studiu uchazeče posuzuje přijímací komise formou bodového hodnocení se stanovenou minimální hranicí. Viz. ZDE.

PhDr. Mgr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA