Random Image

VYŠLA KNIHA HYNKA ALTA "UNTITLED (INFRASTRUCTURE & THE BEACH)"

Centrálním motivem autorské knihy vizuálního umělce Hynka Alta je úvaha o neviditelné, a tím pádem jakoby samozřejmé technické infrastruktuře urbánní krajiny, otevřené pohledu ve své dočasnosti blízké temporalitě fotografického média. Situacionisté tvrdili, že pod úrovní ulice se rozléhá nekonečná pláž. V duchu této poetické a v zásadě revoluční představy Alt obsesivně dokumentuje pouliční výkopy. Série snímků je ukotvena ve vrstevnatém kontextu eseji čtveřice teoretiků současného umění, jejichž role překračuje pouhé zhodnocení výsledků umělecké práce, ale na bázi spolupráce jim vytváří rhizomatickou síť významů, které Alt přijímá za své.

Odhalené nepojmenované vrstvy zeminy, potrubí, dočasných konstrukčních prvků a nástrojů práce se staví jedna na druhou bez zájmu o gradaci lineární narace, jejich repetitivnost v sobě nicméně naraci inherentně obsahuje v popisu odvěkého trvání statu quo. Proces dokumentace výkopů je možné vnímat jako výzkum prací, tedy prací fotografickou, která do značné míry navazuje na reference kánonu západního vizuálního umění jako je land art, minimalismus a úvahy o negativním monumentu a anti monumentu, v tomto případě však pojatém pomocí prostředků fotodokumentace. Výkopy pro Alta představují antitezi modernistické utopie konstruování nové společnosti, výkop vzniká a záhy zaniká nikoli aby umožnil nové budování, ale pouze udržel v chodu stávající infrastrukturu.

Výše uvedené texty pocházejí z úvodu, kterým knihu opatřil kurátor a editor knihy Jen Kratochvil. Grafickou úpravu, adaptující úhly pohledu z Altových snímků do řazení textů, vytvořil Štěpán Marko. Autory textové části jsou Àngels Miralda, Gianfranco SanguinettiJussi Parikka a Jen Kratochvil. Kniha vychází v Nakladatelství AMU v rámci edice českoanglických autorských fotografických knih a navazuje na publikace Zahrada Jiřího Thýna a Kam oči, tam hlava Markéty Kinterové. Finančně její vydání významně podpořila pražská galerie současného umění Lucie Drdová Gallery.

Hynek Alt (1976) se ve své tvorbě pohybuje se mezi fotografií, videem, sochařstvím a instalacemi, zajímá se o formy vnímání člověka v současné digitální éře a orientaci mezi fyzickým okolím a uměle vytvořenými společenskými systémy. Pracuje s generickými objekty a situacemi, analyzuje je a mění způsob jejich prezentace, zpochybňuje tak jejich význam. Jeho díla vznikají buď kombinací různých prvků, nebo jejich vzájemnou izolací, což vytváří nové napětí a vrstvy možných interpretací s neurčenou hierarchií. Od roku 2008 do roku 2016 byl spolu s Alexandrou Vajd vedoucím ateliéru fotografie na UMPRUM, v současnosti vede ateliér fotografie a nových médií na FAMU.

29. ledna 2021