Random Image

VÝNOS DĚKANKY Č. 23/2020 O PODOBĚ VÝUKY A PŘÍTOMNOSTI STUDUJÍCÍCH VE ŠKOLE, VYDANÝ V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNÝMI OPATŘENÍMI PŘI EPIDEMII NEMOCI COVID-19 PLATNÝMI OD 12. ŘÍJNA 2020.

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci je nejdůležitější, abychom ve škole vzájemně chránili zdraví své i všech kolem. 

Dle usnesení vlády ze dne 8. října 2020 o přijetí krizového opatření se s účinností od 12. října 2020 od 00:00 hod. do 25. října 2020 omezuje provoz vysokých škol. Zavádí se zákaz osobní přítomnosti studentů a studentek a účastníků/ic kurzů celoživotního vzdělávání na výuce.

V rámci tzv. semaforu výuky na FAMU, vyznačujícího, které předměty se vyučují výhradně distančně (červené), které se mohou realizovat prezenčně (zelené) a které částečně prezenčně (oranžové), platí od 12. října 00:00, že veškerá výuka probíhá výhradně distančně (je červená).

Vyučující mohou využívat k realizaci výuky místnosti v paláci Lažanských i ve Studiu FAMU vybavené technikou pro distanční výuku. Ke sdílení audiovizuálních materiálů k výuce je doporučeno využití CDÚSF (centrálního datového úložiště Studia FAMU) – pokyny k použití platformy zde. 

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na individuální návštěvy knihoven a studoven. Student/ka smí individuálně pobývat v knihovně a studovně pouze při splnění následujících podmínek:

  • povinně nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) typu rouška, respirátor, ústenka, šátek, šál, ve všech vnitřních prostorách objektů AMU;
  • je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.);
  • u vstupu do zkušební či vyučovací místnosti provede dezinfekci rukou;
  • nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření;
  • jsou dodržovány rozestupy mezi přítomnými minimálně 2 metry.

Státní závěrečné zkoušky (SZZ) zahraničních i českých studentů a studentek mohou probíhat distančně. O distanční režim se jedná ve chvíli, kdy je student připojen dálkově. Distanční SZZ je zapotřebí nahrávat a nahrávku poté archivovat. Zároveň doporučujeme, aby namísto losování otázky a následné přípravy odpovědi zkouška probíhala rozpravou na zadané téma. Tento režim upravuje Výnos rektora č. 4/2020 a Metodický pokyn prorektorky AMU č. 3/2020.

Vedoucí katedry anebo jí/m pověřený/á pracovník/pracovnice katedry zajistí, aby byla tato pravidla komunikována všem pedagogům/žkám i studentům/kám.
 
Tento výnos ruší a nahrazuje výnosy č. 18, 20 a 21 a nabývá účinnosti ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod.

Děkujeme za spolupráci.

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA
děkanka fakulty

Ing. Viera Hladišová
tajemnice fakulty

Ondřej Šejnoha
ředitel Studia FAMU

9. října 2020