Random Image

VÝNOS DĚKANA Č. 3 /2020_V NÁVAZNOSTI NA NOUZOVÝ STAV VYHLÁŠENÝ VLÁDOU ČR DNE 12. BŘEZNA 2020 V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ KORONAVIRU A MIMOŘÁDNÝMI OPATŘENÍMI VYHLÁŠENÝMI VLÁDOU A MINISTERSTVY ČR TÝKAJÍCÍ SE VŠECH BC A MG STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Výnos děkana č. 3 /2020 vydaný v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR dne 12. března 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru a mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou a ministerstvy ČR týkající se všech bakalářských a magisterských studijních programů na FAMU.

1) Předměty, které jsou vyučovány distanční formou výuky, mohou být odučeny v souladu s vyhlášeným Harmonogramem akademického roku, tj. do 25. května 2020.

2) Výuka všech předmětů vyučovaných v LS 2019/2020 může být rozhodnutím vedoucího katedry rozšířena či nahrazena maximálně 4 týdny po skončení standardního termínu ukončení LS, tj. po 25. květnu 2020.

3) Sylaby předmětů musí být upraveny tak, aby předměty mohly být zakončeny ve zkouškovém období, viz bod 4.

4) Řádné zkouškové období začne po skončení letního semestru (25. května 2020), případně po ukončení období prodloužené výuky, a bude ukončeno 31. srpna. Opravné zkouškové období bude v souladu s harmonogramem 1. – 13. září 2020.

5) Tam, kde to charakter předmětu umožňuje, mohou být zkouška či ověřování splnění podmínek k zápočtu vykonány distanční formou.  

6) Ruší se červnové termíny státních závěrečných zkoušek a klauzurních zkoušek, nestanoví-li jinak děkan. Katedry pro vykonání těchto zkoušek stanoví náhradní termíny v září.

7) Vedoucí kateder stanoví v součinnosti s děkanem a ředitelem Studia FAMU do 23. dubna 2020 změny ve cvičeních a v zadání klauzurních prací tak, aby je bylo možné za podmínek daných mimořádnými opatřeními v adekvátně upravené podobě a rozsahu realizovat. (Je potřeba brát v potaz časová omezení, lidské, technické, ateliérové kapacity nejen vlastní katedry, ale i všech dotčených kateder.)

8) Studenti, kteří by se hlásili k červnovému termínu státní závěrečné zkoušky (k poslednímu termínu pro její vykonání), nahrají do KOS teoretickou bakalářskou, resp. diplomovou práci do 15. června 2020.

9) Ve zdůvodněných případech schválených děkanem FAMU bude možné státní závěrečnou zkoušku vykonat distanční formou.

Mgr. Zdeněk Holý
Děkan FAMU

 

9. dubna 2020