Random Image

VYJÁDŘENÍ VEDENÍ FAMU K SOUČASNÉ SITUACI VE ŠKOLE

Vážené studenstvo, vážené akademické i neakademické pracovnice, vážení akademičtí i neakademičtí pracovníci,

zasíláme vám vyjádření vedení fakulty k situaci s nelegálně získanou emailovou komunikací několika akademických pracovnic a pracovníků naší školy, a to poté, co jsme tuto věc konzultovali jak s právníky, tak se dvěma vysokoškolskými ombudsmany.

Na prvním místě je třeba říct, že se jedná o extrémní akt, který vyvolal nedůvěru napříč celou naší fakultní komunitou na mnoha rovinách. Vůči lidem, kterým byly ukradeny emaily, se jedná o velmi zraňující čin a je třeba mít s nimi empatii, co se týče dopadů takovéhoto zásahu do soukromí, ať se řadíme do jakéhokoli názorového proudu ve škole.

V rámci fakulty nás všechny silně rozdělila otázka, jak se k této situaci postavit, zda je obhajitelné takto uniklou komunikaci číst a nějakým způsobem následně pracovat s tématy, které nastoluje. Rozumíme těm, kteří odmítají se s onou komunikací seznámit a diskutovat o jejím obsahu. Zároveň ale ve chvíli, kdy si ji přečetly stovky lidí včetně některých novinářů, není možné začít předstírat, že se nic nestalo, že ony informace neunikly. Jak najít společné řešení akceptovatelné pro všechny? Odpověď má dvě roviny, právní a poté praktickou, spojenou s tím, jakým způsobem v této situaci společně dál fungovat a komunikovat.

Podle právního výkladu, který máme k dispozici, není trestné si onu emailovou komunikaci přečíst (zároveň je samozřejmě legitimní, pokud to někdo odmítá udělat z etických důvodů). Rovněž není trestné na základě informací pocházejících z daných emailů formulovat vlastní stanoviska a názory a tyto dále komunikovat způsobem, který nebude nikoho svévolně poškozovat. 

Když to převedeme na praktickou rovinu: jak můžeme debatovat o této události společně všichni - ti, co dané emaily četli, i ti, co ne? Z našeho hlediska pro řešení této situace v rámci debaty celé akademické obce není vlastně nutné zabývat se konkrétními emailovými zprávami někoho někomu. Tato událost odkrývá ve skutečnosti určité dlouhodobě existující, obecnější problémy školy, o nichž se můžeme zkusit bavit všichni na základě i mnoha zcela veřejně dostupných skutečností a signálů. Podle našeho názoru jde o 1) problém toxické vnitřní kultury (zasahující bohužel i do oblasti vztahů mezi vyučujícími a studujícími), 2) nekorektní, až nepřátelské vztahy mezi některými zaměstnanci a zaměstnankyněmi fakulty, kteří by měli být přitom spolupracovníky, snažícími se společně o dobro školy a studentstva, 3) neschopnost komunikovat a vést vnitropolitické spory v rámci akademické samosprávy normálním, transparentním způsobem.

Coby členky a členové vedení fakulty, jichž se uniklé konverzace týkají, jsme v pozici, kdy v nás tato situace vyvolává různé emoce, které stále ještě zpracováváme a ještě nějakou dobu je zpracovávat budeme. Nemáme i z tohoto důvodu zatím vše zanalyzováno a navrženo do všech podrobností, co a jak budeme s touto situací dělat. Některé konkrétní kroky - mířící jednak k obecnějšímu uzdravení vztahů na škole v dlouhodobější perspektivě, jednak k řešení určitých problémů na jednotlivých orgánech školy - již nicméně buď započaly a uskuteční se v nejbližší době, anebo je zvažujeme. Jedná se primárně o tyto kroky:

 • Budeme se snažit o spolupráci se senátem FAMU na hledání dlouhodobějších řešení, které by podle našeho názoru neměly přicházet jen od nás „shora“, ale být výsledkem společné úvahy a diskuse, minimálně s volenými zástupci akademické obce. Např. by se nabízelo uspořádat další plénum akademické obce, zaměřené konstruktivním způsobem na ony tři výše zmíněné obecné problémy, a přizvat na ně případně i odborníky zvenčí.

 • Paní ombudsmanka v pátečním emailu fakultní komunitě uvedla své další kroky: vedle individuální komunikační podpory od ní i fakultních psycholožek bude v blízké době organizovat setkání zaměřená na jednotlivá témata, která fakultu trápí.

 • Už nyní jsou či budou podány podněty na Etickou komisi AMU a na Akademický senát AMU, kde se budou tyto orgány danou komunikací a jejím únikem zabývat.

 • Pravděpodobně to bude téma i pro senát FAMU. Ten prochází personální obměnou poté, co z něj odešli 3 lidé (Ondřej Lukeš, Karla Stojáková, David Kořínek). Do fungování senátu FAMU vedení nemůže z podstaty věci zasahovat - je na senátu samotném a na akademické obci, aby případně řešili potíže spjaté s fungováním senátu, pokud to uznají za vhodné. Na některých školách existují např. specifičtější pravidla týkající se volebních kampaní a podob ovlivňování studentstva.

 • Bude podán podnět na Radu pro vnitřní hodnocení AMU s návrhem děkanky na výměnu dvou členů Komise pro vnitřní hodnocení FAMU.
   
 • Pokud to Karla Stojáková přijme, děkanka ji pověří, aby se vrátila coby pověřená vedoucí na katedru produkce. 
   
 • Během dalších dnů vám zašleme naše vyjádření coby vedení fakulty k textu „8 bodů“, který byl zaslán jako podnět vyjadřující nedůvěru vedení na Akademický senát FAMU během dubna a který se začal v minulých dnech šířit po škole i do médií. Je se současnou situací vyvolanou uniklými emaily úzce spjat a může vyvolávat různé obavy a nedorozumění, proto cítíme nutnost seznámit ty, kteří budou mít zájem se tím zabývat, s naší odpovědí. 

Mrzí nás, že především studenti a studentky FAMU získali kvůli oněm uniklým komunikacím mezi částí akademických pracovnic a pracovníků neradostný vhled do toho, jaké vztahy na fakultě panují, a že to v nich vzbuzuje nedůvěru ke škole jako takové. Přes to všechno ale vnímejme, že FAMU se jako škola nerozpadá, ale co se týče výuky a filmové výroby funguje tak, jak má, a jako vedení budeme každodenně usilovat o to, aby byla co nejméně dotčena právě výuka a výroba. I přes názorové neshody je nezbytné, abychom se k sobě navzájem chovali vnímavě a korektně. Většina zaměstnanců a zaměstnankyň této školy se chová profesionálním, zodpovědným, laskavým způsobem jak k sobě navzájem, tak ke studujícím. 

Se srdečným pozdravem a s přáním zdárného zakončení semestru,

Andrea Slováková (děkanka), Petr Vlček (proděkan pro studijní záležitosti), Helena Bendová (proděkanka pro vědu a výzkum), David Čeněk (proděkan pro zahraniční vztahy), Viera Hladišová (tajemnice)

10. května 2022