Random Image

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO AS AMU NA OBDOBÍ 2024-2027

V souladu s ust. § 8 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a dle čl. 4 Statutu AMU a čl. 2 Volebního řádu Akademického senátu AMU tímto vyhlašuji ve dnech 5. a 6. března 2024 volby do Akademického senátu AMU pro období 2024-2027.

Podle čl. 2 odst. 3 Volebního řádu Akademického senátu AMU jmenuji předsedou volební komise prorektora pro rozvoj AMU, Ing. Filipa Malého.

Volby proběhnou prostřednictvím elektronické formy hlasování. O dalších podrobnostech včetně informací o způsobu, jakým volby proběhnou, bude volební komise v souladu s Volebním řádem AS AMU informovat akademickou obec AMU.

AS AMU má 15 členů a členek, kteří se dělí na dvě komory, pedagogickou a studentskou. Členové a členky pedagogické komory jsou voleni z řad akademických pracovníků a pracovnic AMU. Členové a členky studentské komory jsou voleni z řad studentů a studentek AMU. Pedagogická komora má 9 členů/členek, studentská komora má 6 členů/členek. Za každou fakultu se volí 3 osoby do pedagogické komory a 2 osoby do studentské komory.

Kandidáty a kandidátky na členy/členky AS AMU za určitou fakultu může navrhnout kterýkoli člen či členka akademické obce dané fakulty a mimofakultních pedagogických pracovišť s celoškolní působností a kterýkoli člen či členka akademické obce dané fakulty a mimofakultních pedagogických pracovišť s celoškolní působností se může o tuto funkci ucházet. Kandidatura do komory akademických pracovníků AS AMU a studentské komory AS AMU je přitom nezaměnitelná.

Návrhy na kandidáty či kandidátky do obou komor AS AMU shromažďuje volební komise do 22. 2. 2024. Návrhy zasílejte v listinné podobě s podpisem navrhovatele/navrhovatelky a písemným souhlasem navrhovaného/navrhované na adresu: Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1.

doc. PhDr. Ingeborg Radok Žádná v. r.
rektorka

V Praze dne 2. 1. 2024

3. ledna 2024