Random Image

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O STUDENTSKOU KONCEPCI FAMUFEST 2024

Děkanka FAMU vyhlašuje interní soutěž na koncepci jubilejního 40. ročníku FAMUFESTu konaného v roce 2024.

Soutěž je otevřena všem studentkám a studentům FAMU, přičemž podmínkou je, aby realizace probíhala ve spolupráci s druhým ročníkem bakalářského studia katedry produkce (v akademickém roce 2023/2024).

Podmínky soutěže:

  • Koncepce naplní hlavní poslání studentského filmového festivalu – zaměří se tedy především na filmový program složený ze studentských filmů, odborný industry program a vytvoření prostoru pro setkávání a diskuze studujících a dalších návštěvníků a návštěvnic festivalu.
  • Realizace FAMUFESTu 2024 je podmíněna datem konání v první polovině března 2024. Konkrétní datum bude konzultováno s vedoucím výroby Studia FAMU Tomášem Šimonem a vedoucí katedry produkce Terezou Czesany Dvořákovou. Délka festivalu nepřesáhne pět dnů.
  • Festival se bude konat v Praze. Výběr konkrétního místa konání je v gesci organizačního týmu vítězné koncepce.
  • Koncepce bude systematicky pracovat s principy environmentální udržitelnosti a vědomě zohlední princip nerůstu. Důležitým neformálním tématem koncepce bude také inkluze.
  • Doprovodný hudební program (s výjimkou prezentace výsledků práce studujících zúčastněných uměleckých škol úzce spjatých s tématem festivalu) se omezí na maximálně dvě akce, které se budou konat v prostorách pro tento účel provozovaných a ve smluvní spolupráci s profesionálním organizátorem hudebních programů.
  • Výše rámcového rozpočtu bude předem konzultována s metodičkou pro vědu a výzkum Petrou Horkou a s vedením KP FAMU.
  • Součástí koncepce pro rok 2024 bude také rámcový harmonogram přípravných prací, který zohlední reálnou délku zajištění práv a technických podkladů pro případné retrospektivy a VOD distribuci (doporučujeme konzultovat s Alexandrou Hroncovou).

Návrh koncepce FAMUFESTu 2024 v souladu se Statutem FAMUFESTu (viz článek 2.7), doplněný o shrnutí koncepce v anglickém jazyce o maximálním rozsahu 1 normostrany, předkládejte v elektronické podobě paní Mgr. Kristýně Šperkové (na adresu kristyna.sperkova(at)famu.cz), a to nejpozději do 21. července 2023 do 12:00 hod.

Dne 7. 8. 2023 od 11:00 proběhne slyšení všech předkladatelů projektů před komisí FAMUFESTu. Komise bude zasedat ve složení: děkanka FAMU Andrea Slováková, metodička pro vědu a výzkum Petra Horká, člen/ka AS FAMU, vedoucí KP Tereza Czesany Dvořáková a pedagog FAMUFESTu Filip Kršiak.

Koncepce, které budou v souladu se Statutem FAMUFESTu a s tímto Vyhlášením, budou v právních a ekonomických otázkách v souladu se zákony ČR a s vnitřními předpisy FAMU a komise je zhodnotí jako dostatečně připravené pro zdárnou realizaci, budou nominovány do celoškolní soutěže, která proběhne formou online hlasování, v němž se bude moci do volby zapojit každá členka a každý člen Akademické obce FAMU, a to v termínu 9. – 14. srpna 2023.

V závěrečné fázi bude koncept s nejvyšším počtem hlasů vyhlášen vítězným a vítězný tým začne ihned po vyhlášení výsledků připravovat grantové žádosti pro získání finanční podpory nadcházejícího ročníku. Rozhodnutí o vítězi koncepce bude oznámeno dne 15. srpna 2023 na webových stránkách FAMU v sekci Aktuality.

V Praze dne 16. 6. 2023

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA, děkanka FAMU

Mgr. MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D., vedoucí Katedry produkce FAMU

16. června 2023