Random Image

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI VEDOUCÍ/HO KATEDRY KAMERY FAMU

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na místo akademické/ho pracovníka/pracovnice a vedoucí/ho Katedry kamery FAMU.

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU, čl. 1, odst. 4) a odst. 3), a dále § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Předpoklady:

 • Odborná a profesní znalost filmu a audiovizuálního umění obecně
 • Znalost anglického jazyka slovem a písmem výhodou (popř. zdokonalování jako součást kariérního rozvoje)
 • Finanční management
 • Organizační zdatnost
 • Občanská bezúhonnost

Předpokládaná výše pracovního úvazku:

 • 1,0
 • Platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU

Předpokládaný nástup:

 • září/říjen 2021

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. Jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail.
 2. Strukturovaný pracovní životopis.
 3. Přehled odborné činnosti.
 4. Kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání.
 5. Koncepce rozvoje studijního programu (oboru) a katedry na následující tři roky s ohledem na vytvoření pluralitního prostředí, v němž se studující rozvíjejí na základě svého estetického zaměření, tvůrčích aspirací a svého jedinečného talentu.  
 6. Definování profilu absolventa bakalářského a magisterského studia. Definování rozsahu rámcového obsahu osvojených praktických dovedností a teoretických znalostí.
 7. Definování způsobu výuky vzhledem ke koncepci rozvoje katedry (dílny, ročníkový způsob, po cvičeních, kombinace těchto způsobů apod.).
 8. Koncepce rozvoje akreditovaného studijního programu pro zahraniční studující CIN KK a jeho koncepční a personální propojení se studijním programem v češtině.
 9. Definování personální politiky katedry: personální složení (odborníci z praxe, teoretici, profesionální pedagogové apod.).
 10. Návrhy konkrétních forem spolupráce mezi katedrami, výčet společných cvičení.
 11. Návrh optimalizace množství cvičení s ohledem na kapacitní a organizační možnosti Studia FAMU a Katedry produkce FAMU.
 12. Porovnání koncepce s platnou akreditací studijního programu (oboru), zda je s ní v souladu, nebo vyvstává potřeba reakreditovat.

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 7. 7. 2021 elektronicky na emailovou adresu: kristyna.sperkova(at)famu.cz, předmět: Výběrové řízení na vedoucí/ho KK. Výběrové řízení se uskuteční formou veřejného slyšení nejpozději do 6 týdnů od uzavření přihlášek.

Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.czwww.famu.cz.

Upozornění:

Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít na https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/

V Praze dne 28. 5. 2021                             

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA 

děkanka FAMU

28. května 2021