Random Image

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI VEDOUCÍ/HO KATEDRY ANIMOVANÉ TVORBY

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucí/ho Katedry animované tvorby FAMU.

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU, čl. 1, odst. 4) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Předpoklady:

 • Vysokoškolské vzdělání
 • Odborná a profesní znalost filmu a audiovizuálního umění obecně
 • Znalost anglického jazyka slovem a písmem
 • Finanční management
 • Organizační zdatnost
 • Občanská bezúhonnost

Předpokládaná výše pracovního úvazku:

 • 1,0
 • Platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU

Předpokládaný nástup:

 • Květen/červen 2021

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. Jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail.
 2. Strukturovaný pracovní životopis.
 3. Přehled odborné činnosti.
 4. Kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání.
 5. Koncepce rozvoje studijního programu (oboru) a katedry na následující tři roky s ohledem na vytvoření pluralitního prostředí, v němž se studující rozvíjejí na základě svého estetického zaměření, tvůrčích aspirací a svého jedinečného talentu.  
 6. Definování profilu absolventa bakalářského a magisterského studia. Definování rozsahu rámcového obsahu osvojených praktických dovedností a teoretických znalostí.
 7. Definování způsobu výuky vzhledem ke koncepci rozvoje katedry (dílny, ročníkový způsob, po cvičeních, kombinace těchto a dalších způsobů apod.).
 8. Definování personální politiky katedry (odborníci z praxe, teoretici, profesionální pedagogové apod.).
 9. Návrhy konkrétních forem spolupráce mezi katedrami.
 10. Návrh optimalizace či rozvoje praktických cvičení.

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 13. 4. 2021 elektronicky na emailovou adresu: kristyna.sperkova(at)famu.cz, předmět: Výběrové řízení na vedoucí/ho KAT. Výběrové řízení se uskuteční formou veřejného slyšení nejpozději do 6 týdnů od uzavření přihlášek.

Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.czwww.famu.cz.

Upozornění:

Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít na https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/

V Praze dne 12. 3. 2020                             

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA
děkanka FAMU

12. března 2021