Random Image

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI VEDOUCÍ/HO FAMU INTERNATIONAL

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucí/ho Katedry FAMU International. Jedná se o odborné řízení a praktický managament veškerých aktivit katedry, pod které spadá akreditovaný studijní program CDM (Cinema and Digital Media), neakreditované studijní programy, smluvní studijní programy, pobyty studentů v rámci programů Erasmus a další výukové aktivity pro zahraniční studenty.Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU zde dne 19. ledna 2017, čl. 1, odst. 4) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Předpoklady:

 • Vysokoškolské vzdělání
 • Odborná a profesní znalost filmu a audiovizuálního umění obecně
 • Finanční management
 • Organizační zdatnost
 • Občanská bezúhonnost
 • Plynulá znalost angličtiny, další jazyky výhodou
 • Předchozí zkušenost s managementem i pedagogickým působením výhodou

Předpokládaná výše pracovního úvazku:

 • 1,0
 • Platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU

Předpokládaný nástup:

 • 1. 7. 2021

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. Jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail.
 2. Strukturovaný pracovní životopis.
 3. Přehled odborné činnosti.
 4. Kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání.
 5. Koncepce rozvoje a budoucnosti katedry FI (3-6 str.) se zvláštním zřetelem na potřebu propojení českých a zahraničních studentů při společných vzdělávacích a tvůrčích aktivitách.
 6. Reflexe dosavadní skladby neakreditovaných studijních programů a kurzů a představa dalšího rozvoje.
 7. Definování způsobů výuky vzhledem ke koncepci rozvoje a potenciál zahrnutí distančních forem výuky.
 8. Definování personální politiky katedry (odborníci z praxe, teoretici, profesionální pedagogové apod.).
 9. Návrhy konkrétních forem spolupráce mezi katedrami.
 10. Návrh optimalizace množství a způsobu produkčního zajištění cvičení s ohledem na kapacitní a organizační možnosti Studia FAMU a Katedry produkce FAMU.

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 10. 4. 2021 elektronicky na e-mailovou adresu: kristyna.sperkova(at)famu.cz, předmět: Výběrové řízení na vedoucí/ho FI. Výběrové řízení se uskuteční formou veřejného slyšení, zčásti v anglickém jazyce, nejpozději do 6 týdnů od uzavření přihlášek.

Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.cz a www.famu.cz.

Upozornění:

Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít na https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/

 

V Praze dne 10. 3. 2021                             

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA
děkanka FAMU

10. března 2021