Random Image

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI AKADEMICKÉ/HO PRACOVNÍKA/PRACOVNICE KATEDRY FOTOGRAFIE - VEDOUCÍ ATELIÉRU RESTAUROVÁNÍ A KONZERVOVÁNÍ

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademické pracovnice / akademického pracovníka pro Katedru fotografie FAMU, bakalářský studijní program a navazující magisterský program Konzervování a restaurování fotografie.

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Náplň práce:

 • Vedení Ateliéru restaurování a konzervování fotografie a výuka v dalších předmětech zaměřených na problematiku restaurování a konzervování fotografie, a to v bakalářském a magisterském studijním programu
 • Spolupráce na organizaci a administraci studijního programu
 • Účast na přijímacích řízeních, klauzurních a státních závěrečných zkouškách, účast ve zkušebních komisích bakalářského i magisterského stupně, vedení bakalářských a diplomových prací
 • Rozvíjení studijního programu ve smyslu jeho koncepce, náplně, spolupráce s tuzemskými i zahraničními institucemi z oblasti restaurování a konzervace památek
 • Výzkumná a publikační činnost v oblasti restaurování a konzervování fotografie
 • Znalosti a dovednosti nutné pro zajištění provozu a rozvíjení restaurátorské a konzervátorské dílny

Nabízíme:

 • Zázemí Katedry fotografie, která patří mezi prestižní tuzemská pracoviště věnující se médiu fotografie
 • Intelektuálně stimulující a tvůrčí prostředí FAMU
 • Možnost karierního růstu
 • Prostor pro badatelský rozvoj a další vzdělávání v oboru
 • Možnost zapojit se do tuzemských i mezinárodních výzkumných projektů
 • Možnost podílet se na průběžných úpravách koncepce vzdělávání v oblasti konzervování a restaurování fotografie
 • Otevřenost k různým pedagogickým, výzkumných a tvůrčím přístupům

Předpokladem pro účast ve výběrovém řízení je:

 • VŠ vzdělání v oblasti restaurování a konzervování fotografie, technických obrazů či s technickými obrazy souvisejících kulturních památek
 • Praxe v oblasti restaurování a konzervování fotografie
 • Dosavadní pedagogická praxe je výhodou
 • Organizační předpoklady, systematičnost, flexibilita a schopnost individuálního přístupu ke studentům
 • Další dosažené vzdělání v podobě účasti na workshopech, krátkodobých intenzivních kurzech či restaurátorských a konzervátorských projektech je výhodou
 • Schopnost samostatné výzkumné a publikační činnosti v oboru doložená dosud publikovanými autorskými výstupy a účastí na odborných konferencích
 • Angličtina slovem i písmem na úrovni minimálně B2

Předpokládané datum nástupu:

 • Květen - září 2021 podle dohody

Pracovní úvazek:

 • 1,00
 • Platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail
 • strukturovaný životopis včetně publikační činnosti, aktivní účasti na konferencích, výzkumných či aplikovaných projektech
 • kopie dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání
 • případná kopie dokladů o dalším vzdělání v oboru (workshopy, intenzívní kurzy apod.)
 • motivační dopis
 • vlastní nástin koncepce výuky

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 13. 12. 2020 na e-mailovou adresu kristyna.sperkova@famu.cz, předmět: Výběrové řízení KF – vedoucí ateliéru. Předpokládaný termín konání výběrového řízení: prosinec 2020.

Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.czwww.famu.cz.

Upozornění:

Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít na https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/

V Praze dne 13. 11. 2020                          

PhDr. Mgr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA

Děkanka FAMU

13. listopadu 2020