Random Image

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ POZICE VEDOUCÍ/HO CENTRA AUDIOVIZUÁLNÍCH STUDIÍ

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na místo akademické/ho pracovníka/pracovnice a vedoucí/ho Centra audiovizuálních studií FAMU.

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU, čl. 1, odst. 4) a odst. 3), a dále § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání;
 • odborná a profesní znalost současného umění s důrazem na audiovizi;
 • orientace v současné české a světové kinematografii;
 • znalost anglického jazyka slovem a písmem;
 • finanční management (rozpočet katedry, orientace ve financování veřejných vysokých škol, vnitřních a veřejných grantů, systému RUV);
 • organizační zdatnost, systematičnost, samostatnost, flexibilita a schopnost individuálního přístupu ke studujícím;
 • občanská bezúhonnost.

Předpokládaná výše pracovního úvazku:

 • 0,7 - 1,0 dle dohody.
 • Platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU.

Předpokládaný nástup:

 • leden 2022

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. Jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail.
 2. Strukturovaný pracovní životopis.
 3. Přehled odborné činnosti.
 4. Kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání.
 5. Koncepce rozvoje studijního programu (oboru) a katedry na následující tři roky s ohledem na vytvoření pluralitního prostředí, v němž se studující rozvíjejí na základě svého estetického zaměření, tvůrčích aspirací a jedinečného talentu.  
 6. Definování profilu absolventa bakalářského a magisterského studia. Definování rozsahu rámcového obsahu osvojených praktických dovedností a teoretických znalostí.
 7. Definování způsobu výuky vzhledem ke koncepci rozvoje katedry (dílny, ročníkový způsob, po cvičeních, kombinace těchto způsobů apod.).
 8. Definování personální politiky katedry pro studijní program v českém i anglickém jazyce: personální složení (odborníci z praxe, teoretici, profesionální pedagogové, interní a externí pedagogové, apod.).
 9. Návrhy konkrétních forem spolupráce mezi katedrami, případně i výčet společných cvičení.
 10. Porovnání koncepce s platnou akreditací studijního programu (oboru) s důrazem na navrhované změny.

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 7. 11. 2021 elektronicky na e-mailovou adresu: kristyna.sperkova(at)famu.cz, předmět: Výběrové řízení na vedoucí/ho CAS. Výběrové řízení se uskuteční formou veřejného slyšení nejpozději do 6 týdnů od uzavření přihlášek.

Upozornění: Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít na https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/

V Praze dne 6. 10. 2021                             

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA 

děkanka FAMU

6. října 2021