Random Image

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA AKADEMICKÉ/HO PRACOVNÍKA/PRACOVNICE PRO KATEDRU FOTOGRAFIE - VÝUKA V PŘEDMĚTECH ZAMĚŘENÝCH NA OBLAST CHEMIE PRO KONZERVÁTORY A RESTAURÁTORY

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademické pracovnice / akademického pracovníka pro Katedru fotografie FAMU, bakalářský studijní program a navazující magisterský program Konzervování a restaurování fotografie.

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Náplň práce:

 • Výuka v předmětech zaměřených na oblast chemie pro konzervátory a restaurátory, a to v bakalářském a magisterském studijním programu;
 • spolupráce na organizaci a administraci studijního programu;
 • účast na přijímacích řízeních, klauzurních a státních závěrečných zkouškách, účast ve zkušebních komisích bakalářského i magisterského stupně, vedení bakalářských a diplomových prací;
 • rozvíjení studijního programu ve smyslu jeho koncepce, náplně, spolupráce s tuzemskými i zahraničními institucemi z oblasti restaurování a konzervace památek;
 • výzkumná a publikační činnost v oblasti chemie se zaměřením na restaurování a konzervování fotografie;
 • znalosti a dovednosti nutné pro zajištění provozu a rozvíjení restaurátorského a konzervátorského pracoviště.

Nabízíme:

 • Zázemí Katedry fotografie, která patří mezi prestižní tuzemská pracoviště věnující se médiu fotografie;
 • intelektuálně stimulující a tvůrčí prostředí FAMU;
 • možnost karierního růstu;
 • prostor pro badatelský rozvoj a další vzdělávání v oboru;
 • možnost zapojit se do tuzemských i mezinárodních výzkumných projektů;
 • možnost podílet se na průběžných úpravách koncepce vzdělávání v oblasti konzervování a restaurování fotografie;
 • otevřenost k různým pedagogickým, výzkumných a tvůrčím přístupům.

Požadavkem pro účast ve výběrovém řízení je:

 • VŠ vzdělání v oblasti chemie se zaměřením na fotografickou, konzervátorskou a restaurátorskou praxi;
 • dosavadní pedagogická praxe je výhodou;
 • organizační předpoklady, systematičnost, flexibilita a schopnost individuálního přístupu ke studentům;
 • další dosažené vzdělání v podobě účasti na workshopech, krátkodobých intenzivních kurzech či restaurátorských a konzervátorských projektech je výhodou;
 • schopnost samostatné výzkumné a publikační činnosti v oboru doložená dosud publikovanými autorskými výstupy a účastí na odborných konferencích;
 • angličtina slovem i písmem na úrovni minimálně B2.

Předpokládané datum nástupu: 1. 9. 2023

Pracovní úvazek:

 • 1,00
 • Platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail
 • strukturovaný životopis včetně publikační činnosti, aktivní účasti na konferencích, výzkumných či aplikovaných projektech
 • kopie dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání
 • případná kopie dokladů o dalším vzdělání v oboru (workshopy, intenzívní kurzy apod.)
 • motivační dopis

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 29. 3. 2023 na e-mailovou adresu kristyna.sperkova(at)famu.cz, předmět: Výběrové řízení KF – chemie. Výběrové řízení se uskuteční nejpozději do 6 týdnů od uzavření lhůty pro zasílání přihlášek.

Upozornění: Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít na https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/

27. února 2023