Random Image

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA AKADEMICKÉ/HO PRACOVNÍKA/PRACOVNICE PRO KDT FAMU – PEDAGOG/PEDAGOŽKA TEORETICKÝCH PŘEDMĚTŮ

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademické/ho pracovníka/pracovnice pro Katedru dokumentární tvorby FAMU – pedagog/pedagožka profilových teoretických předmětů studijního programu Dokumentární tvorba.

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU za dne 19. ledna 2017, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Náplň práce:

 • výuka předmětů „Dějiny dokumentární tvorby“ a „Dokumentární film – reflexe a metody“ a případně výuka dalších předmětů zaměřených na dokumentární tvorby
 • vedení a oponování teoretických bakalářských a diplomových prací
 • účast na zahraničních konferencích a publikační činnost
 • účast při přijímacím řízení, při klauzurních zkouškách, účast ve zkušební komisi státních závěrečných zkoušek a na studijních soustředění katedry KDT

Požadavkem pro účast ve výběrovém řízení je:

 • vysokoškolské vzdělání uměleckého, uměnovědného nebo společenskovědního zaměření
 • pedagogická praxe
 • publikační činnost, zabývajících se také dokumentární tvorbou
 • kulturní rozhled a znalost české i světové kinematografie
 • organizační předpoklady, systematičnost, flexibilita a pracovní nasazení
 • znalost anglického jazyka a dalších světových jazyků je výhodou

Datum nástupu:

 • 1. 10. 2022 nebo dle dohody

Pracovní úvazek:

 • dle dohody (0,5-0,7)
 • platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail
 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • vlastní nástin koncepce výuky v rozsahu 3-6 normostran
 • reprezentativní soupis publikovaných textů
 • kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 4. 5. 2022 elektronicky na e-mailovou adresu: kristyna.sperkova(at)famu.cz, předmět: Výběrové řízení pedagog/pedagožka KDT – teoretik/teoretička. Výběrové řízení se uskuteční nejpozději do 6 týdnů od uzavření přihlášky.

Upozornění: Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/.  

V Praze dne 4. 4. 2022

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA

děkanka FAMU

4. dubna 2022