Random Image

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA AKADEMICKÉ/HO PRACOVNÍKA/PRACOVNICE PRO KDT FAMU – VEDOUCÍ REALIZAČNÍ DÍLNY

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademické/ho pracovníka/pracovnice pro Katedru dokumentární tvorby FAMU – pedagog/pedagožka pro výuku profilového předmětu studijního programu Dokumentární tvorba.

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU za dne 19. ledna 2017, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Náplň práce:

 • výuka předmětu „Realizační dílna“ a případně výuka dalších předmětů zaměřených na dokumentární tvorbu
 • vedení a konzultace studentských filmů a cvičení
 • vedení a oponování teoretických bakalářských a diplomových prací
 • účast při přijímacím řízení, při klauzurních zkouškách, účast ve zkušebních komisích státních závěrečných zkoušek a na studijních soustředění katedry KDT

Požadavkem pro účast ve výběrovém řízení je:

 • vysokoškolské vzdělání
 • vlastní autorská režijní tvorba
 • organizační předpoklady, systematičnost, flexibilita a pracovní nasazení
 • vlastní činnost v oboru dokumentární tvorby – publikační, pedagogická, dramaturgická

Datum nástupu:

 • 1. 10. 2022 nebo dle dohody

Pracovní úvazek:

 • dle dohody (0,5-0,6)
 • platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail
 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • vlastní nástin koncepce výuky v rozsahu 3-6 normostran
 • soupis uměleckých děl, reprezentujících vlastní tvůrčí činnost
 • kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 4. 5. 2022 elektronicky na e-mailovou adresu: kristyna.sperkova(at)famu.cz, předmět: Výběrové řízení pedagog/pedagožka KDT – vedoucí realizační dílny KDT. Výběrové řízení se uskuteční nejpozději do 6 týdnů od uzavření přihlášky.

Upozornění:Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/.  

V Praze dne 4. 4. 2022

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA

děkanka FAMU

4. dubna 2022