Random Image

VOLBY NA OBSAZENÍ INSTITUTU OMBUDSMANA/OMBUDSMANKY FAMU

Vážené členky, vážení členové akademické obce FAMU,
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Vyhlašuji volby na obsazení institutu ombudsmana*ombudsmanky FAMU a vyzývám Vás k předkládání návrhů kandidátů*kanditátek.

Návrh musí obsahovat:

a)    jednoznačnou identifikaci předkladatele;
b)    podpis předkladatele;
c)     jednoznačnou identifikaci kandidáta*kandidátky;
d)    souhlas kandidáta*kandidátky a jeho*její vlastnoruční podpis.

Pro zachování neutrality nesmí být kandidující osoba z prostředí fakulty, jmenovitě osoba figurující jako student*ka, zaměstnanec*zaměstnankyně, vedoucí pracovník či akademický*á pracovník*pracovnice fakulty.

Kandidát*ka by měl*a mít zkušenosti lidskoprávního, psychologického či vzdělávacího charakteru. Kandidát*ka by měl*a být dlouhodobě aktivně zapojen*a v lidskoprávních, psychologických či vzdělávacích agendách.

Kandidát*ka musí ovládat český a anglický jazyk plynně slovem i písmem.

Kandidáta*kandidátku na ombudsmana*ombudsmanku může navrhnout jakýkoliv člen*ka fakultní komunity včetně studujících, zaměstnanců*zaměstnankyň, vedení fakulty i akademických pracovníků*pracovnic.

Návrhy předkládejte k rukám paní děkanky PhDr. Andrey Slovákové, Ph.D., MBA na sekretariát děkanátu, a to elektronicky e-mailem paní Kristýně Šperkové na e-mail kristyna.sperkova@famu.cz. Návrhy musí být doručeny do 10. listopadu 2021.

Každý*á kandidát*ka, který*á získá většinu hlasů všech členů a členek akademického senátu fakulty, je děkance senátem doporučena. Z těchto doporučených kandidátů*kandidátek děkanka vybere a jmenuje ombudsmana*ombudsmanku.

Volby proběhnou na zasedání AS FAMU, které se uskuteční buď 2. prosince 2021, nebo nejpozději do 10. prosince 2021.

Ombudsman*ombudsmanka (dále ombudsmanka) FAMU je nezávislá osoba, která svým působením vytváří prostor pro důvěrnou pomoc studujícím, zaměstnancům a zaměstnankyním FAMU. Jejím posláním je spoluvytvářet bezpečné a spravedlivé studijní a pracovní prostředí, podpora diverzity a zvyšování přístupnosti studia studujícím se speciálními potřebami. Ve své činnosti se zaměřuje na řešení sporů a stížností za účelem ochrany studentů a studentek, vyučujících i dalších pracovnic a pracovníků. Svým působením přispívá k rozvoji vnitřní kultury a férového a demokratického fungování FAMU.

K naplnění těchto cílů využívá primárně neformálních prostředků jako konzultace, mediace, organizace jednání či kyvadlové diplomacie. Ze statusu neutrality může požadovat od fakulty přístup k relevantním informacím či bez zaujatosti konzultovat případ se všemi členy fakultní komunity. Při podezření z pochybení fakultních orgánů může intervenovat prostřednictvím doporučení způsobu nápravy. Ve formálních procesech může figurovat jako zástupce dotčené osoby či nestranný poradce, přičemž musí respektovat důvěrnost přijatých informací. Jaké nástroje pomoci budou aplikovány, je v rámci udržení anonymity zpravidla na dotčené osobě.

Informace o institutu ombudsmana* ombudsmanky najdete zde:
https://www.famu.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/ombudsmanka/

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA
děkanka FAMU

22. října 2021