Random Image

ÚVODNÍ SLOVO DĚKANKY

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v návaznosti na debatu, která v profesní obci rezonuje od projevu Darii Kashcheevy na ceremoniálu předávání cen Český lev, bych vám zde ráda přidala několik údajů.

Za uplynulých 6 let je setrvalý trend, že do studia na FAMU nastupuje cca 52 % studentek a FAMU taky absolvuje přibližně 52 % žen. Absolutní čísla nastupujících a absolventstva se rok od roku liší. Různí lidé taky studují odlišně dlouho – někdo v úhrnu 5 let, někdo až 8, a v průběhu studia se proměňuje podíl žen na jednotlivých katedrách. V součtu je ale studentek i absolventek dlouhodobě lehce nad polovinou. Dlouhodobě je v čele kateder, na něž nastupují a které i ukončují ženy-studentky, animovaná tvorba (80 %, resp. 74 %). Následují scenáristika a dramaturgie, dokumentární tvorba a produkce. Stabilní je rovněž zastoupení studujících žen na střihové skladbě – kolem 40 %. Naopak nejméně žen-studentek je dlouhodobě na katedrách zvukové tvorby a kamery, kde situace stagnuje na kameře (nástupy i ukončení 23 %), ale proměnila se v průběhu let na zvuku (nárůst z 23 % na 27 %). Nejkritičtější zastoupení žen z režijních kateder je na hrané režii. Ukončuje ji dlouhodobě pouze 23 % žen (i když jich nastoupí 33 %). Z dat Státního fondu kinematografie pak můžete vidět poměr v různých profesích při žádostech na vývoj či výrobu a také úspěšnost (tomuto tématu jsem se věnovala jinde, nebudu ho tedy dále rozvádět).

Co může škola udělat pro rozšíření prostoru pro studující ženy a pro posílení jejich pozice v jednotlivých profesích? Některá opatření jsou systémová a celostátní a týkají se jak mužů, tak žen (statisticky však více dopadají na studentky), jako např. postavení studujících rodičů, které se zásadně proměnilo a vysokoškolský systém je k nim mnohem vstřícnější; doba přerušení studia se nezapočítává do maximální doby studia, odkládá se doba nutnosti placení poplatků za delší studium apod. Škola pak může vycházet pečujícím osobám vstříc citlivým zohledňováním jejich sociální situace či odpouštěním různých poplatků. Ideální je existence dětské skupiny či školky – na AMU je konečně opět tato otázka v řešení, což je skvělé, neboť tato podpora se samozřejmě netýká jen studentstva, ale také pedagožek a dalších zaměstnankyň.

Za jednu z nemalých nutností ve vztahu k celému studentstvu (která se však statisticky opět bohužel více týkala žen studentek) jsem vnímala, a to zvláště po performanci iniciativy Ne!musíš to vydržet, vytvoření podpůrné infrastruktury a nastavení vnitřních pravidel fungování, které zajišťují předcházení střetu zájmů, sexismu či sexuálně motivovaného chování. Institut ombudsmanky (který v uplynulých letech pomohl bezmála 300 lidem z fakultního společenství), prevence a vzdělávání, posílená psychologická podpora jsou základem této podpůrné sítě.   

Mnohá opatření však zlepšují postavení žen nepřímo – například, když dochází k větší transparentnosti, a tím pádem rovným příležitostem třeba v přístupu k nějakému zdroji financí. Na FAMU se lze podívat na oblast vědy a výzkumu (která zahrnuje i tzv. umělecký výzkum), kde byla před 3 lety nastavena otevřenost v možnosti žádat příspěvky i mimo hlavní grantová schémata na podporu své badatelské činnosti vedle studia či vyučování.

Klíčová je však také komunikace a rozrušování stereotypů. Při náborové propagaci se snažíme zdůrazňovat, že i techničtější profese jsou pro ženy vhodné. Jedna z nejvýraznějších mentorek v rámci programu propojování studentstva s významnými filmaři a filmařkami byla úžasná kameramanka Agnes Godard. Za důležitý v tom pokládám i způsob vyjadřování. Jakkoliv je čeština obtížný jazyk pro inkluzivní či genderově vyváženou komunikaci, lze mluvit o studentstvu či studentech a studentkách, o vyučujících či pedagozích a pedagožkách. I tím rozeznáním v každodenní rétorice přispíváme k tomu, že uznáváme a posilujeme jejich pozici.

Na akademické půdě je problémem nedostatek žen s vyššími akademickými tituly. Čím vyšší titul, tím menší je jejich zastoupení: na FAMU má titul Ph.D. 14 mužů a 9 žen, z 24 habilitovaných jsou pouze 4 docentky a vedle 13 profesorů je pouze 1 profesorka (v blízké době bude jmenovaná druhá). Toto téma rozebíraly v komentářích jiné autorky, neboť se týká obecně vysokého školství a vědy a výzkumu, ale jaký to má dopad zde? Na škole univerzitního typu – jakou FAMU je – jsou určité orgány a některé klíčové pozice, které mohou zastávat pouze lidé s vyššími akademickými hodnostmi. Například tzv. garantování studijních programů, což je důležitá koncepční práce na struktuře a podobě výuky, pak na FAMU zajišťuje 13 mužů a 1 žena. Je rovněž obtížné sestavit genderově vyváženě mnohé komise a rady, neboť ženy s vyššími tituly schází nejen na naší škole, ale i v externím prostředí. (Tento odstavec byl součástí mého publikovaného komentáře k tématu, který je za paywallem, takže vám tato data zde zpřístupňuji.)

Pokud byste pro nějaký výstup, který připravujete, potřebovali data týkající se školy, obraťte se na nás, rádi je poskytneme.

Přeji vám krásné jaro,

Andrea Slováková
děkanka  

21. března 2024