Random Image

PROGRAM ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FAMU 17. 5. 2021

Zveme vás na zasedání Akademického senátu FAMU, které proběhne v pondělí 17. května 2021.

Zasedání se uskuteční od 17:00 prostřednictvím tohoto odkazu

Na programu zasedání budou následující body:

1. rozdělení fin.prostředků FAMU 2021;
2. výroční zpráva FAMU 2020;
3. výroční zpráva o hospodaření FAMU 2020;
4. plán realizace strategického záměru 2021;
5. seznámení AS s výsledky studentských evaluací za ZS 2020/21 a s jejich novou podobou na zasedání 17. 5. 2021;
6. schválení akreditačního spisu navazujícího magisterského programu Konzervování a restaurování fotografie;
7. schválení podmínek přijímacích řízení do bakalářských studijních programů;
8. změnové řízení v podmínkách přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu Fotografie - změna termínu;
9. projednání akreditačních spisů navazujících magisterských studijních programu: Audiovizuální studia a Konzervování a restaurování fotografie;
10. stížnost pedagogů Katedry kamery / VŘ na vedoucího Katedry kamery;
11. koncepce využití prostorů Lažanského paláce a vypovězení nájemní smlouvy restaurace Parnas;
12. neznalost vnitřních předpisů současnou UR FAMU;
13. knihovní rada FAMU složená v rozporu s vnitřními předpisy + výzva k nápravě;
14. mechanismus výběru zástupců senátu do komisí pro výběrová řízení;
15. nestandardní chování pedagogů ke studentům a možné způsoby řešení;
16. nutnost zdůvěryhodnění institutu ombudsmanky na FAMU;
17. jednotnost informací na webu FAMU;
18. status akademického pracovníka/ akademické pracovnice;
19. různé.

Podklady jsou k dispozici zde.

10. května 2021