Random Image

POKYNY PRO NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ

Všichni zaměstnanci a studenti AMU, kteří se navrátili z území států, které jsou na seznamu zemí se středním a vyšším rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (pobyt přesahující 12 hodin v posledních 14 dnech, nebo 24 hodin, jde-li o sousední země) mají:

a) povinnost informovat AMU o této skutečnosti a

b) povinnost prokázat se potvrzením o negativním antigenním testu od poskytovatele zdravotní služeb z posledních 48 hodin (v případě návratu z území států, které jsou na seznamu zemí se středním rizikem nebo přicestovali-li hromadným dopravním prostředkem), nebo negativním PCR testu z posledních 72 hodin (v případě návratu z území států, které jsou na seznamu zemí se středním a vyšším rizikem).

Zaměstnanci výše uvedené povinnosti plní při příchodu na AMU ve vztahu ke svému nadřízenému, studenti svému pedagogovi. Bez doložení negativního testu není na pracovišti či na výuce či zkoušce přítomnost možná. Řešení individuálních případů náleží vedoucím pracovníkům fakult a součástí či jejich zástupcům v jejich nepřítomnosti.

V případě vyslání zaměstnance na pracovní cestu do zemí se středním a vyšším rizikem výskytu onemocnění COVID-19 budou náklady na test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 před vstupem na území České republiky ve smyslu příslušných opatření Ministerstva zdravotnictví zaměstnancům ze strany AMU hrazeny následně nad rámec vyúčtování pracovní cesty.

Osvobozeni od povinnosti prokázat se testem jsou zaměstnanci a studenti s více jak 14 dnů starým plným očkováním (prokazuje se národním certifikátem o dokončeném očkování) či zaměstnanci a studenti, kteří v uplynulých 180 dnech COVID-19 prodělali (prokazuje se potvrzením od lékaře či digitálním COVID certifikátem, nikoli čestným prohlášením).

Rektorka vyzývá zaměstnance a studenty k pečlivému zvážení cesty do zemí s mírou rizika vyšší než střední.

Seznam zemí a jejich zařazení podle míry rizika je dostupné na stránkách MZV.

Každá zahraniční pracovní cesta musí být schválena vedle přímého nadřízeného také děkankou anebo proděkanem pro zahraniční vztahy (v případě pracovních mobilit zaměstnanců) anebo proděkankou pro vědu a výzkum (v případě výjezdů spojených s výzkumnou činností).

7. července 2021