Random Image

OZNÁMENÍ REKTORKY K PROVOZU A FUNGOVÁNÍ AMU VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM PLATÍCÍM OD 25. ÚNORA 2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydaným k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, je s platností od 25. února 2021 nařízeno používat respirátor nebo obdobný prostředek:

a) Ve všech vnitřních prostorách AMU (tedy i fakult a servisních pracovišť)

b) Ve venkovních prostorách AMU, pokud budou na místě minimálně 2 osoby a budou od sebe vzdáleny méně než 2 metry

Tato opatření se nevztahují na:
a) žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje)

b) ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže – v případě AMU Kolej Hradební

c) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu

Mimo výše uvedené nadále platí opatření platná od 11. ledna 2021

PhDr. Ingeborg Radok Žádná
rektorka

25. února 2021