Random Image

OZNÁMENÍ PŘEDSEDY AS AMU - SDĚLENÍ K VOLBĚ REKTORA - 27.10.2020

Vážené členky a členové akademické obce,

v souladu s usnesením akademického senátu AMU ze dne 29. 6. 2020 vám tímto předkládám životopisy
a koncepce kandidátů na jmenování rektorem/rektorkou Akademie múzických umění v Praze (dále: AMU) pro funkční období 2021–2025.

Na pondělí 23. 11. 2020 od 16:00 hodin bylo svoláno shromáždění Akademické obce AMU, na němž kandidáti představí sebe a své koncepce a zodpoví dotazy členu akademické obce. Týž den, 23. 11. 2020, se bude akademický senát AMU usnášet o návrhu na jmenování rektora AMU.

Srdečně

MgA. Petr Prokop v.r.
předseda AS AMU


Daniela Jobertová

Vlastimil Mareš

Filip Suchomel

Ingeborg Radok Žádná

 

Oznámení předsedy AS AMU - sdělení k volbě rektora_27.10.2020

27. října 2020