Random Image

NA KORONAVIRUS S ROZUMEM - SLOVO REKTORA

Vážené a milé kolegyně a kolegové,

epidemiologická situace v Praze se nevyvíjí příznivě. Koronavirus se nevyhýbá orchestrům, divadelním souborům, ani vysokým školám a vážně ohrožuje jejich činnost. Z těchto důvodů bude třeba na úrovni AMU učinit racionální ochranná opatření, abychom mohli dostát svému poslání – učit, studovat, tvořit a bádat. Je třeba se vyvarovat jak zlehčování situace a nezodpovědného hazardu, tak šíření paniky a atmosféry strachu. Strach totiž jde proti samotnému smyslu umělecké tvorby, která vyžaduje osobní odvahu.

Hlavním rizikem je zanesení viru do školy z vnějšího prostředí. Nejrizikovější jsou přitom společenská setkání, při kterých je velké množství lidí v těsném kontaktu v nevětraných místnostech. Mám na mysli zejména bary, diskotéky a noční restaurační provozy. Apeluji zejména na vás, studentky a studenti, abyste se v zájmu kvalitního studia na umělecké škole zcela vyvarovali těchto aktivit ve volném čase a potřebu společenských setkání realizovali, pokud možno, pod širým nebem a při zachovávání bezpečné vzdálenosti. Pro ty z vás, kteří jsou ubytováni na koleji platí opatření vedoucího koleje.
Ve společných uzavřených prostorách školy vždy používejte roušky. Při pobytu v učebnách dbejte na větrání. Dodržujte zvýšená hygienická opatření.

Před námi je ukončení akademického roku, státní závěrečné zkoušky, příprava uměleckých vystoupení a od 1. 10. výuka v zimním semestru. Naše studijní programy často vyžadují přímý fyzický kontakt. Musíme zachovat plný standard praktické umělecké výuky dle jejich akreditace, a proto je třeba dbát na opatrnost mimo výuku. Je to v zájmu studentů, pedagogů i vysoké školy jako celku. V maximální míře proto dbejte na princip nemísení studijních skupin, pokud to nevyžadují společné předměty. V těch pak pokud možno používejte ochranné pomůcky nebo je, pokud to jejich charakter umožňuje, realizujte distančním způsobem.
Konkrétní naplňování studijních plánů je odpovědností děkanů a děkanek fakult, proto očekávám, že svými opatřeními specifikují podmínky, za kterých bude možné bez kompromisů realizovat výuku.
Jinými slovy: dokud nám to okolnosti dovolí a vnější okolnosti nás nedonutí, bude mít plnohodnotná výuka na AMU vždy přednost před přehnanými obavami.

Pro realizaci absolventských vystoupení a dalších uměleckých prezentací v rámci výuky platí opatření ministerstva zdravotnictví: diváci (osoby mimo školu, pedagogové, studenti) jsou povinni nosit ochranné pomůcky (štíty, roušky) po celou dobu trvání prezentace.

Dále je třeba zaručit a zabezpečit standardní režim fungování akademických orgánů, zejména pak akademických senátů a uměleckých rad, tak aby nebyly narušeny principy akademické samosprávy a kariérního postupu akademických pracovníků. Čekají nás rektorské (AMU) a děkanské (DAMU) volby. Ani nominace kandidátů ani samotné volby by se neměly uskutečnit distančně. Stejně tak proces habilitačního řízení či řízení ke jmenování profesorem vyžadují fyzickou přítomnost členů umělecké rady. Za účelem vyšší ochrany osob se tato zasedání uskuteční v dostatečně velkých prostorách, kde je možné zabezpečit bezpečnou vzdálenost (divadelní sál, koncertní sál, kinosál, velká učebna).

Pro přesné pokyny prosím sledujte webové stránky AMU, kde budeme průběžně informovat o aktuálních opatřeních a nařízeních.

Jan Hančil
Rektor AMU

1. září 2020