Random Image

MODUL: DELIBERATIVNÍ DEMOKRACIE ANEB KDYŽ LEPIDLO ANI TRANSPARENT NESTAČÍ!

Rádi bychom studentky a studenty Akademie múzických umění pozvali na workshop Deliberativní demokracie aneb Když lepidlo ani transparent nestačí!, který si mohou zapsat formou modulu v systému KOS. 

Vyučující:

Andrea Culková
Alice Růžičková

Datum konání:

17. března 2023, 10:00-17:00, učebna Katedry dokumentární tvorby FAMU č. 217, Palác Lažanských (Smetanovo nábřeží 2)

Obsah modulu:

Je to, co žijeme, demokracie? Mají občané skutečně vliv na agendu a právo? Jsou současná rozhodnutí demokratická, když rovnosti žen a mužů v nejvyšších mocenských pozicích nebude při nynějším tempu změn dosaženo dříve než za 130 let? (UN WOMEN, 2022). V době souběžných krizí, kdy se radikálně mění klima, kolabují ekosystémy a sociální rozdíly jsou každou minutou větší, je třeba se ptát po tom, jak jako lidstvo můžeme konečně demokraticky dospět k rozhodnutím vysoké kvality, která budou sociálně spravedlivá a budou akceptovat planetární limity. Během workshopu představím průběžné výsledky svého tříletého mezinárodního zkoumání Citizens' Assemblies (občanských shromáždění) dále OS, kdy jsem sledovala deliberativní procesy na lokální, národní, evropské i globální úrovni.

Seznámím vás se základy metodologie i etickými principy, na kterých stojí deliberativní demokracie a jak tzv. mini-publics fungují v praxi. Vysvětlím, proč rovnost a inkluzivita je jedním z hlavních principů OS (gender, věk, socio-ekonomický původ, vzdělání apod.), i proč je tento rozhodovací nástroj vhodný pro dilemata a problémy, které dlouhodobě rozdělují společnost. Na několika ukázkách z filmu „Archa úmluvy“ představím svoji metodu výzkumu, kdy kamera slouží jako politický aktér. O své metodě a občanských shromážděních jsem napsala kapitolu do knihy „Etika a divadlo“, která brzy vyjde v NAMU. Společně ohledáme cestu, jak film a divadlo (devised theatre, divadlo utlačovaných apod.) mohou tyto demokratické rozhodovací procesy obohatit.

Workshop vznikl za podpory AMU v rámci řešení výzkumného projektu Zvyšování kvality grantových schémat na AMU, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016938. Autorka je v současné době doktorandkou v oboru Výzkum a teorie audiovize na FAMU.

Více na: https://sp.amu.cz/cs/predmet303MDEDE.html

24. února 2023