logo FAMU
Opatření rektorky k provozu a fungování Akademie múzických umění v Praze od 31. ledna 2022

Opatření rektorky k provozu a fungování Akademie múzických umění v Praze od 31. ledna 2022

V návaznosti na platná opatření ministerstva zdravotnictví s platností od 17. 1. 2022 má AMU povinnost zajistit pravidelné testování zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které bude provedeno na pracovišti a zaměstnanci mají povinnost na výzvu nadřízeného tento test absolvovat, nestanoví-li aktuální mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví jinak.

Provoz Akademie múzických umění v Praze po změnách učiněných ministerstvem zdravotnictví v průběhu tohoto týdne bude od 31. 1. 2022 následující:

I. Testování zaměstnanců

1) Testování
AMU zajistí svým zaměstnancům testování formou rychlého antigenního testu (RAT) prostřednictvím externí zdravotnické firmy nebo testů určených pro sebetestování.

2) Okamžik testování

Preventivní testování zaměstnavatelem je zaměstnanec povinen podstoupit v den jeho prvního příchodu na pracoviště v daném týdnu. (Pracovištěm se pro účely tohoto opatření rozumí i jiné místo určené k plnění pracovních nebo služebních úkonů, ale nikoliv místo pro výkon práce na dálku (home office).

3) Termín a místo testování
Termín a místo testování si volí zaměstnanec v rezervačním systému, dle aktuálních kapacit pracoviště. Zvolený čas, prosím, pečlivě dodržujme, ať se netvoří fronty.

Pokud nebude možné zúčastnit se vypsaných termínů, tak v momentu příchodu na pracoviště zaměstnanec pověřený tajemníkem/tajemnicí fakulty, resp. kvestorem u rektorátu a nefakultních pracovišť, zajistí provedení rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování.

4) Frekvence testování
Testování na pracovišti bude probíhat s frekvencí dvakrát za týden v termínu stanoveném AMU tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Typicky tedy s frekvencí pondělí a čtvrtek (či pátek) a úterý a pátek.

Zaměstnanci, kteří plní pracovní povinnosti na pracovišti pouze v jednom nebo dvou dnech následujících po datu prvního testu na AMU či jeho doložení a v ostatních dnech pracovního týdne nejsou na pracovišti přítomni, mají povinnost se testovat pouze jednou za týden (či testování jednou doložit), a to první den přítomnosti na pracovišti. Zaměstnanci, kteří nejsou přítomni na pracovišti ani jednou během pracovního týdne se testovat nemusí.

5) Výjimka z povinnosti testování
Povinnost podstoupit preventivní testování v konkrétním jednom týdenním termínu testování se nevztahuje na osobu, která:

 • a) podstoupila v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • b) podstoupila v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem, nebo
 • c) podstupuje preventivní testování podle platného mimořádného opatření u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo podle mimořádného opatření o testování ve školách u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo u jiné právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu
 • d) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli prokázat skutečnosti podle předchozího bodu:

 • a) záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (digitální certifikát EU COVID) nebo
 • b) potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb, nebo
 • c) písemným potvrzením zaměstnavatele nebo právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu, o tom, že u nich podstupuje preventivní testování podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, nebo písemným potvrzením zaměstnavatele o tom, že podstupuje preventivní testování podle mimořádného opatření o testování ve školách.

6) Evidence testování
Zaměstnanec pověřený tajemníkem/tajemnicí fakulty, resp. kvestorem u rektorátu a nefakultních pracovišť, musí do třetího pracovního dne v týdnu následujícího po týdnu, za nějž je vyhodnocováno splnění požadavků na preventivní testování, poskytnout způsobem stanoveným ve výzvě k preventivnímu testování informaci o počtu dnů, které přímo či v dalších stupních podřízení zaměstnanci strávili v uplynulém týdnu prací mimo pracoviště nebo nepracovali. Za tímto účelem může přijmout potřebná organizační opatření dle svého uvážení, která budou závazná i pro jemu přímo či v dalších stupních podřízené vedoucí zaměstnance.

Evidence provedených testů pro kontrolní účely je vedena a uchovávána v souladu s platnými mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví.

7) Potvrzení o účasti na preventivním testování na AMU
Zaměstnancům AMU, kteří požadují potvrzení o účasti na preventivním testování na AMU, potvrzuje tuto skutečnost zaměstnanec pověřený tajemníkem/tajemnicí fakulty nebo kvestorem.

8) Odmítnutí podstoupit test
V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test podle bodu 1 až 4 a současně se na něj nevztahuje některá z výjimek dle bodu 5, nařizuje se AMU (tj. tajemníkovi/tajemnici fakulty, resp. kvestorovi) tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, v jehož obvodu AMU vykonává činnost.

Zaměstnanci se v takovém případě dále nařizuje:

 • a) nosit respirátor třídy FFP2 nebo jiný obdobný ochranný prostředek dýchacích cest (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (dále jen „respirátor třídy FFP2“), po celou dobu přítomnosti na pracovišti,
 • b) dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob, pokud je to vzhledem k povaze práce možné, a
 • c) stravovat se odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest.

Vedoucímu zaměstnanci pověřenému tajemníkem fakulty nebo kvestorem se nařizuje zajistit organizačním opatřením omezení setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami v době přítomnosti na pracovišti na nezbytnou míru.

9) Pozitivní výsledek testu
Zaměstnanci, který si sám provedl nebo mu byl proveden test podle bodu 1, se nařizuje podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. v případě, že je výsledek testu pozitivní, bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2, pracoviště opustit a poskytnout součinnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který mu nařídí karanténu v délce trvání pěti dnů ode dne provedení testu.

Do doby nařízení karantény zaměstnanec nosí respirátor třídy FFP2 a zamezí kontaktu s jinými osobami, pokud to je možné, nejdéle však pět dnů ode dne provedení testu. První den, kdy po ukončení karantény bude zaměstnanec přítomen na pracovišti, se mu nařizuje podstoupit test dle bodu 1).

Zaměstnanec pověřený tajemníkem/tajemnicí fakulty, resp. kvestorem u rektorátu a nefakultních pracovišť, zašle místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví seznam osob, které byly testovány s pozitivním výsledkem, a to nejpozději následující den po testování formou elektronického hlášení.

10) Zaměstnanci třetích osob
Zaměstnanec AMU, který v prostorách AMU odpovídá za kontakt se zaměstnanci jiných firem či OSVČ při zajišťování nakupovaných služeb, má povinnost ověřit jejich bezinfekčnost způsoby podle bodu 5. Pokud se zaměstnanci jiných firem či OSVČ nemohou na místě takto prokázat, zajistí zaměstnanec AMU provedení rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování.

11) Studující, uchazeči a uchazečky o studium, účastníci celoživotního vzdělávání
Uchazeči/ky o studium, studenti/ky, účastníci/e celoživotního vzdělávání, jakož i účastníci/e ostatních kurzů pořádaných AMU v prostorách AMU, jsou vyzváni k otestování se na přítomnost viru SARS-CoV-2 před vstupem do prostor AMU. Zaměstnanec pověřený tajemníkem fakulty, zejm. zaměstnanec odpovědný za výuku, realizaci kurzu či konání přijímací zkoušky, nechť je vyzve k dobrovolnému testování, příp. předložení potvrzení o výsledcích takového testu. Při absenci tohoto potvrzení, nechť dále postupuje podle pokynů děkana/ky příslušné fakulty.

II. Ochrana dýchacích cest

V prostorách AMU mají zaměstnanci, studenti/ky, zaměstnanci třetích stran a všechny návštěvy povinnost nosit respirátor či obdobný prostředek s výjimkou situace, kdy jsou v místnosti sami. Toto ustanovení se nevztahuje na studenty/ky při veškeré kontaktní výuce, je-li jich současně přítomno méně než 50, a pedagogy/žky při výuce, která svým charakterem neumožňuje nosit respirátor (předměty na rozvoj psychosomatické kondice, herectví, zpěvu, hry na dechové nástroje, tělocviku), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru. Toto opatření se dále nevztahuje na zkoušené a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru.

V ostatních předmětech smí pedagog/žka učit bez respirátoru pouze v případě, že má ukončené očkování a od aplikace poslední dávky dle očkovacího schématu uplynulo alespoň 14 dní; neočkovaní pedagogové/žky mají v takových předmětech povinnost nosit respirátor třídy FFP2.

Studenti/ky, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti právnických či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti.

III. Ubytování na koleji
Studující ubytovaní na Koleji a učebním středisku Hradební (dále jen „kolej“) a v UVS Beroun a UVS Poněšice se před zahájením ubytování musí prokázat pravidlem „OTN“, tedy „Očkování, Testování, Nemoc prodělána“, což znamená:

 1. prokázat, že byli očkováni proti onemocnění covid-19, a to národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID,
 2. prokázat, že podstoupili v posledních 72 hodinách PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem či v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, a to záznamem v Informačním systému infekčních nemocí nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb,
 3. prokázat, že prodělali onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního testu uplynulo maximálně 180 dní, a to záznamem v Informačním systému infekčních nemocí nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.

V případě, že studující ubytovaní na koleji nemohou před zahájením ubytování či kdykoli v jeho průběhu prokázat skutečnosti podle pravidla OTN bodu 1 nebo 3, mají povinnost prokázat skutečnost podle bodu 2 každých 7 dní. Pokud tak neučiní, bude to považováno za hrubé porušení Smlouvy o ubytování s možností jejího ukončení ze strany AMU.

Konkrétnější režimové opatření pro ubytované, jejich případné návštěvy a provoz koleje samotné může stanovit vedoucí Koleje AMU svým opatřením.

Studující ubytovaní na koleji mají povinnost v případě pozitivního testu obratem vyrozumět vedoucí koleje a poskytnout součinnost při identifikaci rizikových kontaktů pro zajištění preventivních opatření na koleji. Informaci o pozitivním testu musí studující zároveň poskytnout i podle pravidel příslušné fakulty. S ohledem na závažnost možnosti šíření nákazy mezi studenty různých fakult je nezbytné, aby v rámci přijímání opatření na koleji oznámila vedoucí koleje aktuální karanténní režim studentů/tek tajemníkovi/tajemnici fakulty a zároveň informace o pozitivním testu studenta/ky byla fakultou souběžně poskytnuta vedoucí
koleje.

PhDr. Ingeborg Radok Žádná, v.r.

27. leden 2022

.
.