logo FAMU
Výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Katedry herního designu

Výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Katedry herního designu

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucí/ho Katedry herního designu FAMU. Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU ze dne 19. ledna 2017, čl. 1, odst. 4) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Předpoklady:

 • Vysokoškolské vzdělání
 • Odborná a profesní znalost počítačových her a/nebo filmu a audiovizuálního umění obecně
 • Znalost anglického jazyka slovem a písmem
 • Finanční management
 • Organizační zdatnost
 • Občanská bezúhonnost

Předpokládaná výše pracovního úvazku:

 • 1,0
 • Platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU

Předpokládaný nástup:

 • cca červen 2021

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. Jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail.
 2. Strukturovaný pracovní životopis.
 3. Přehled odborné činnosti.
 4. Kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání.
 5. Koncepce rozvoje studijního programu (oboru) a katedry na následující tři roky s ohledem na vytvoření pluralitního prostředí, v němž se studující rozvíjejí na základě svého estetického zaměření, tvůrčích aspirací a svého jedinečného talentu.  
 6. Definování profilu absolventa magisterského studia. Definování rozsahu rámcového obsahu osvojených praktických dovedností a teoretických znalostí.
 7. Definování způsobu výuky vzhledem ke koncepci rozvoje katedry (dílny, ročníkový způsob, po cvičeních, kombinace těchto způsobů apod.).
 8. Definování personální politiky katedry: personální složení (odborníci z praxe, teoretici, profesionální pedagogové apod.).

Návrhy konkrétních forem spolupráce mezi katedrami, výčet společných cvičení.Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 13. 4. 2021 elektronicky na e-mailovou adresu: kristyna.sperkova(at)famu.cz, předmět: Výběrové řízení na vedoucí/ho KHD. Výběrové řízení se uskuteční formou veřejného slyšení nejpozději do 6 týdnů od uzavření přihlášek.

Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.cz a www.famu.cz.

Upozornění:

Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít na https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/

V Praze dne 12. 3. 2021                             

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA
děkanka FAMU

12. březen 2021

.
.