logo FAMU
Výběrové řízení na pozici vedoucí/ho katedry režie

Výběrové řízení na pozici vedoucí/ho katedry režie

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucí/ho Katedry režie FAMU.

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU ze dne 19. ledna 2017, čl. 1, odst. 4. a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.

Předpoklady:

 • Odborná a profesní znalost filmu a audiovizuálního umění obecně
 • Znalost anglického jazyka slovem a písmem
 • Finanční management
 • Organizační zdatnost
 • Občanská bezúhonnost

Předpokládaná výše pracovního úvazku:

 • 1,0
 • Platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU

Předpokládaný nástup:

 • 1. února 2021

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. Jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail.
 2. Strukturovaný pracovní životopis.
 3. Přehled odborné činnosti.
 4. Kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání.
 5. Koncepce rozvoje studijního programu (oboru) a katedry na následující tři roky s ohledem na vytvoření pluralitního prostředí, v němž se studující rozvíjejí na základě svého estetického zaměření, tvůrčích aspirací a svého jedinečného talentu.  
 6. Definování profilu absolventa bakalářského a magisterského studia. Definování rozsahu rámcového obsahu osvojených praktických dovedností a teoretických znalostí.
 7. Definování způsobu výuky vzhledem ke koncepci rozvoje katedry (zejména koncepce dílen a struktura praktických cvičení ve vztahu k jednotlivým rozvíjeným kompetencím studujících v oblasti režie audiovizuálního díla).
 8. Definování personální politiky katedry: personální složení (odborníci z praxe, teoretici, profesionální pedagogové apod.).
 9. Návrhy konkrétních forem spolupráce s Katedrou scenáristiky a dramaturgie. Další návrhy spolupráce s ostatními katedrami.
 10. Návrh optimalizace množství cvičení s ohledem na kapacitní a organizační možnosti Studia FAMU a Katedry produkce FAMU.
 11. Porovnání koncepce s platnou akreditací studijního programu (oboru), zda je s ní v souladu, nebo vyvstává potřeba reakreditovat.

Přihlášku do výběrového řízení zasílejte elektronicky nejpozději do 30. 11. 2020 na e-mailovou adresu kristyna.sperkova@famu.cz, předmět: Výběrové řízení na vedoucí/ho KR. Výběrové řízení se uskuteční formou veřejného slyšení v první polovině prosince 2020.

Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.cz a www.famu.cz.
 

Upozornění:

Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít na https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/
 

V Praze dne 30. 10. 2020                           

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA

děkanka FAMU

 

30. říjen 2020