logo FAMU
Výběrové řízení na pozici vedoucí/ho katedry kamery

Výběrové řízení na pozici vedoucí/ho katedry kamery

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucí/ho Katedry kamery FAMU.

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU ze dne 19. ledna 2017, čl. 1, odst. 4. a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.
 

Předpoklady:

 • Odborná a profesní znalost filmu a audiovizuálního umění obecně
 • Znalost anglického jazyka slovem a písmem
 • Finanční management
 • Organizační zdatnost
 • Občanská bezúhonnost

Předpokládaná výše pracovního úvazku:

 • 1,0
 • Platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU

Předpokládaný nástup:

 • 1. února 2021

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. Jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail.
 2. Strukturovaný pracovní životopis.
 3. Přehled odborné činnosti.
 4. Kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání.
 5. Koncepce rozvoje studijního programu (oboru) a katedry na následující tři roky s ohledem na vytvoření pluralitního prostředí, v němž se studující rozvíjejí na základě svého estetického zaměření, tvůrčích aspirací a svého jedinečného talentu.  
 6. Definování profilu absolventa bakalářského a magisterského studia. Definování rozsahu rámcového obsahu osvojených praktických dovedností a teoretických znalostí.
 7. Definování způsobu výuky vzhledem ke koncepci rozvoje katedry (dílny, ročníkový způsob, po cvičeních, kombinace těchto způsobů, apod.).
 8. Koncepce rozvoje akreditovaného studijního programu pro zahraniční studující CIN KK a jeho koncepční a personální propojení se studijním programem v češtině.
 9. Definování personální politiky katedry: personální složení (odborníci z praxe, teoretici, profesionální pedagogové apod.).
 10. Návrhy konkrétních forem spolupráce mezi katedrami, výčet společných cvičení.
 11. Návrh optimalizace množství cvičení s ohledem na kapacitní a organizační možnosti Studia FAMU a Katedry produkce FAMU.
 12. Porovnání koncepce s platnou akreditací studijního programu (oboru), zda je s ní v souladu, nebo vyvstává potřeba reakreditovat.

Přihlášku do výběrového řízení zasílejte elektronicky nejpozději do 30. 11. 2020 na e-mailovou adresu kristyna.sperkova@famu.cz, předmět: Výběrové řízení na vedoucí/ho KK. Výběrové řízení se uskuteční formou veřejného slyšení v první polovině prosince 2020.

Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.cz a www.famu.cz.

Upozornění:

Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít na https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/

V Praze dne 30. 10. 2020                           

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA

děkanka FAMU

 

 

30. říjen 2020