FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Vyhlášení příjmu žádostí - 5.kolo Vnitřní soutěže (F)AMU 25.02.2016
Vážené studentky, vážení studenti,

Komise Vnitřní soutěže vyhlašuje příjem žádostí do 5.kola Vnitřní soutěže (F)AMU, prosíme o dodržení níže uvedených termínů:
- odevzdání formulářů: do pondělí 7.3.2016 (vč), výhradně prostřednictvím e-mailu: soutez@studiofamu.cz;
- vyhodnocení žádostí vedením výroby Studia FAMU a poskytnutí přehledu komisi Vnitřní soutěže: do pátku 11.3.2016;
- slyšení proběhne ve středu 16.3. a ve čtvrtek 17.3.2016, vždy od 9.30hod do 17hod;
- místo konání bude upřesněno, společně s harmonogramem slyšení, v úterý 15.3.2016.

Důležité odkazy:
- formulář žádosti ZDE
- veškeré informace k VS včetně aktualizovaného znění Statutu Vnitřní soutěže ZDE

Důležitá zpráva pro studenty navracející se z přerušení nebo rozložení ve druhém roce - pokračující výroba a dočerpání přidělených prostředků v limitech Bílé knihy z předchozích období.
Po projednání s vedením FAMU a vedením kateder vstupuje - zkušebně pro letošní rok - v platnost ujednání, kdy studenti navracející se z přerušení a rozložení ve druhém roce jsou nově povinni předložit žádosti o dočerpání přidělených (ale nevyčerpaných) prostředků v limitech Bílé knihy pouze vedení výroby Studia FAMU. Pokud vedoucí výroby Studia FAMU vyhodnotí žádost jako standardní - co do podmínek čerpání a pokračování výroby - nejsou tito studenti povinni již předstupovat před komisi Vnitřní soutěže.
Požadavky navracejících se studentů budou zaneseny do přehledu žádostí a připočteny k celkovému objemu přidělených prostředků v 5.kole Vnitřní soutěže.
Výše uvedené neplatí, pokud student žádá čerpání nad limity Bílé knihy, případně se výrobní nároky vymakají původnímu předpokladu.
Odůvodnění opatření - pro letošní kalendářní rok bylo možné, po analýze zpracované vedením výroby Studia FAMU, přijmout taková opatření, která umožňují financovat předpokládané pokračující projekty v roce 2016 ze zdrojů Studia FAMU. Případné pokračování opatření i v roce 2017 (a dalších létech) bude záviset na výši disponibilních prostředků na cvičení, která překračují výrobně daný kalendářní rok z důvodů přerušení (rozložení) studia.

Za komisi Vnitřní soutěže,

Ondřej Šejnoha
ředitel Studia FAMU

   Kontakt