FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Vyhlášení 2. kola SGS 2017 22.12.2016

Děkan Filmové a televizní fakulty AMU tímto vyhlašuje

2. kolo Studentské grantové soutěže,

 

která je určena na podporu vědecko-výzkumných projektů s délkou řešení 1 rok (1.1.2017 - 31.12.2017), jejichž celkové požadováné finanční prostřeky na řešení projektu nepřekročí 220 tis. Kč.

Pro soutěž a pro řešení podpořených projektů platí stejné Podmínky a stejná Pravidla jako v 1. kole soutěžě, řídí se Výnosem rektora č. 9/2016.


Žadatelem může být buď akademický pracovník FAMU, nebo student doktorského studijního programu FAMU. Dalšími členy řešitelského týmu mohou být studenti doktorského nebo magisterského studijního programu FAMU či akademičtí, vědečtí a výzkumní pracovníci FAMU. Studenty bakalářského studijního programu NELZË do řešení projektu zapojit.

Žadatel podává žádost o grant na předepsaném formuláři v jedné podepsané tištěné podobě a zároveň elektronicky grantovému oddělení fakulty (sgs@famu.cz).


Výsledkem projektu by měl být převážně výstup, jenž bude moci být dle aktuálně platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací zařazen a bodově hodnocen v Rejstříku informací o výsledcích (RIV). Definice všech druhů výsledků uplatnitlených v RIV naleznete zde.

V případě, že má být výstupem projektu odborný článek a v roce 2017 nedojde k jeho publikování, musí být k závěrečné zprávě připojen jeho rukopis v elektronické verzi společně se zprávou o stavu probíhajícího recenzního řízení.

HARMONOGRAM 2. KOLA SGS

  • vyhlášení soutěže: 22.12.2016 
  • uzávěrka pro podání přihlášek: 16.01.2017 ve 12:00
  • projednání projektových žádostí fakultní Grantovou komisí
  • zveřejnění výsledků: leden/únor 2017
  • odevzdání závěrečných zpráv: 5.1.2018 do 15:00


FORMULÁŘE


V případě, že zvažujete podání žádosti, kontaktujte prosím ohledně vašeho projektového záměru co možná nejdříve proděkana pro vědu a výzkum Mgr. Tomáše Dvořáka, Ph.D. Formální náležitosti projektové přihlášky stejně tak jako přípravu rozpočtové části projektu můžete průběžně konzultovat s metodičkou pro vědu a výzkum Silvií Demartini.

Žádosti, které budou vykazovat formální nedostatky v textové části, či jakákoliv pochybení v rozpočtové části žádosti, budou vyřazeny v prvním, prosincovém kole hodnocení GK FAMU.


Pro projekty s plánovanými publikačními výstupy:
Příloha k žádosti - tabulka pro výpočet edičních nákladů
   Kontakt