FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Výběrové řízení - pedagog pro výuku historie, teorie fotografie a dějin umění KF 10.07.2017

Děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Katedru fotografie - Pedagog pro výuku historie, teorie fotografie a dějin umění. 

 

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění.

 

Náplň práce:

  • Výuka historie a teorie fotografie, výuka dějin a současného umění v českém a anglickém jazyce
  • Vedení teoretických bakalářských a magisterských prací v českém a anglickém jazyce 


Požadavky:

  • VŠ vzdělání a PhD v oblasti humanitních věd
  • Praxe v oblasti výuky na VŠ
  • Koncepce výuky
  • Organizační předpoklady, flexibilita a schopnost koordinace učebních osnov
  • Jazykové předpoklady

 

Předpokládaný nástup:

  • 1. 10. 2017

 

Pracovní úvazek:

  • 0,5
  • Platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU


Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

·         jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail

·         strukturovaný životopis

·         kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání

·         koncepce výuky (A4)


Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 10. 8. 2017 na adresu: Filmová a televizní fakulta AMU, sekretariát děkana, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1, předmět: Výběrové řízení KF. Předpokládaný termín konání výběrového řízení: v první polovině září 2017.

Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.cz a www.famu.cz.


Mgr. Zdeněk Holý

Děkan FAMU


V Praze dne 10. 7. 2017


   Kontakt