FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Termíny, povinnosti a možnosti spjaté s koncem ZS a začátkem LS 21.12.2015


  1. S žádostmi o rozložení ročníku se lze obracet na SO nejpozději do 4. 1 2016 do 13:00; později podané žádosti s tímto předmětem jsou bezpředmětné.
  2. Řádné zkouškové období trvá od 4. 1. do 5. 2. 2016
  3. Opravné zkouškové období trvá od 8. 2. do 19. 2. 2016
  4. Výmaz volitelných předmětů je možný do 19. 2. 2016 do 12:00 hodin. Podání žádosti o výmaz je podmíněno platbou sankčního poplatku, a to výhradně na účet Komerční banky: 19-5373180297/0100, v. s. 649123. V souladu s platným Výnosem rektora č. 1/2015 je sankční poplatek za výmaz jednoho až tří předmětů stanoven ve výši 500 Kč, při mimořádných dalších jednotlivých výmazech obnáší poplatek za výmaz čtvrtého a každého dalšího jednotlivého předmětu 500 Kč.   
  5. Nesplněné moduly budou 5. 2. 2016 z KOSu vymazány bez finanční sankce.
  6. Dále popsané, zcela mimořádné, spíše jen hypotetické situaci lze úspěšně předejít včasným a racionálním rozvržením plnění studijních povinností.

Nezíská-li student atestaci z jednoho či maximálně dvou povinných předmětů do

19. 2. 2016, může být podmíněně zapsán do letního semestru, a to pouze na základě schválené a v termínu podané žádosti o prodloužení atestačního období. Tuto řádně zdůvodněnou písemnou žádost studentovi podpisem odsouhlasí pedagog předmětu, který zároveň stanoví datum atestace (nejzazší možný termínem atestace je 19. 3. 2016). Žádost musí být předána na SO nejpozději do 19. 2. 2016 do 12:00 hodin společně s potvrzením banky o platbě; sankční poplatek je v souladu s platným Výnosem rektora č. 1/2015 stanoven částkou 2000 Kč.

  1. Pedagog, resp. jeho pověřený zástupce je povinen vypsat před koncem výuky v semestru úměrně k počtu studentů dostatečný počet zkouškových termínů v řádném i opravném zkouškovém období. Pedagog, resp. jeho pověřený zástupce je povinen zapsat atestaci každého předmětu do KOSu do dvou pracovních dnů po udělení atestace. Atestace získané mimořádně dle bodu 6) v době od 24. 2. do 19. 3. 2016 budou zapisovány na SO na základě písemného podkladu od pedagoga.
  2. Zápis volitelných předmětů do LS bude pro studenty otevřen od 1. 2. do 19. 2. 2016

 

                                                           Mgr. Marek Vajchr, proděkan, v. r.

 


   Kontakt