FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Statistika přijímacího řízení do doktorského studia 2017/18 20.06.2017

Do přijímacího řízení do doktorského studijního programu Filmové, televizní a fotografické umění a nová média, v oboru Teorie filmové a multimediální tvorby, podalo pro akademický rok 2017/18 přihlášku 15 uchazečů, k ústní zkoušce se dne 19. května 2017 dostavilo 15 uchazečů.

Přijímací zkouška probíhala před přijímací komisí, jmenovanou na návrh Oborové rady DS dne 2. května 2017 děkanem FAMU, formou ústního pohovoru o podaném projektu a uchazečových záměrech v doktorském studiu. Na základě tajného bodového hodnocení jednotlivých kritérií, zveřejněných v patřičném předstihu v podmínkách pro přijetí do studia, vyhlášených děkanem FAMU na úřední desce FAMU, bylo dle počtu získaných bodů stanoveno konečné pořadí uchazečů a na základě minimální bodové hranice stanované jako předpoklad k přijetí byli komisí určeni uchazeči navržení k přijetí a uchazeči navržení k nepřijetí. Přijímací komise neodkladně postoupila návrh o přijetí a nepřijetí uchazečů s veškerými příslušnými doklady o průběhu a výsledcích přijímací zkoušky děkanovi FAMU k rozhodnutí.

Nepřijatým uchazečům bylo dne 15. června 2017 zasláno doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou „Rozhodnutí o nepřijetí“ včetně poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání rozhodnutí.


Přijatí uchazeči byli vyrozuměni o přijetí informačním systémem fakulty, písemné „Rozhodnutí o přijetí“ obdrží přijatí uchazeči na Studijním oddělení FAMU 30. června 2017.


   Kontakt