FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Kulturní granty hl. m. Prahy 2018 28.05.2017

Hlavní město Praha vyhlásilo grantové řízení v oblasti kultury a umění pro rok 2018

v těchto oblastech:


A) divadlo

B) hudba

C) tanec a nonverbální umění, nový cirkus

D) výtvarné umění, fotografie, nová média

E) literatura

a) prezentace literatury - festivaly, přehlídky, literární pořady, soutěže apod.,

b) vydání hotového autorského díla s obsahovou vazbou k Praze/pragensie, příp. další k vydání připravené publikace tematicky zaměřené na pražskou kulturu a umění, odborné i vědeckopopularizační a kulturně poznávací publikace, znamenající původní a fundovaný přínos k poznání historie, kultury, urbanistického a architektonického vývoje Prahy. K žádosti na vydání hotového autorského díla bude doložen souhlas autora s užitím/vydáním díla.

F) audiovize (v případě filmové tvorby pouze díla s pražskou tematikou)

a) podpora na produkci audiovizuálních děl;

b) podpora na přípravu produkce,

c) podpora na distribuci.

G) ostatní = nejednoznačně zařaditelné kulturní projekty (mezioborové projekty a festivaly, víceoborové projekty a festivaly, kulturně sociální projekty a festivaly, kreativně společenské projekty, včetně designové tvorby2 a její prezentace).


  • Již tradičně se školy týká výzva pro jednoleté projekty s max. požadovanou podporou od hl. m. Prahy do 200 tis. Kč.
  • Grant je poskytován nejvýše do 70 % způsobilých nákladů projektu.
  • Min. 20% z celkových nákladů projektu musí činit prostředky žadatele, které nepocházejí ze státního rozpočtu. Dle Zásad hl. m. Prahy žadatel učiní závazek o finanční spoluúčasti na porojektu a vlastní zdroje blíže identifikuje v jedné z částí projektové žádosti, proto prosím nepodceňujte včasnou konzultaci nad rozpočtem a náklady předkládaného projektu u pana tajemníka, ing. Jindřicha Kolka.
  • Uzávěrka pro předkládání projektových záměrů (F)AMU: 31.5.2017

Pokud zvažujete podání projektové žádosti v některém z výše uvedených okruhů a máte o realizaci projektu již konkrétní představu, obraťte se na fakultní grantovou referentku Silvii Demartini nejpozději do konce tohoto měsíce.

Zásady pro poskytování jednoletých grantů nalezne stejně tak jako harmonogram výběrového řízení aj. dokumenty na: http://kultura.praha.eu/jnp/cz/granty/archiv/granty_2018/vyhlaseni_grantu_hl_m_prahy_v_oblasti.html

   Kontakt